Patvirtinimai, kad pašto paslaugos teikėjas pateikė pranešimą apie pašto paslaugos teikimo pradžią ir turi teisę teikti pašto paslaugą

Leidimo kodas:: PAS29879

Būtina sąlyga norint pradėti teikti pašto paslaugą
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Pašto paslaugos teikėjas pateikia Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai (toliau - Tarnyba) nustatytos formos užpildytą Pranešimą apie pašto paslaugos teikimo pradžią ir juridinio asmens teisėtą įsisteigimą patvirtinančių dokumentų kopijas (išskyrus juridinius asmenis, įregistruotus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre), jei Pranešimą teikia juridinis asmuo; asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, jei Pranešimą teikia fizinis asmuo. 2. Tarnyba įrašo pašto paslaugos teikėją į Pašto paslaugos teikėjų sąrašą ir apie tai paskelbia Tarnybos interneto svetainėje bei praneša pašto paslaugos teikėjui.
Terminai
0
1. Tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų gavimo dienos įrašo pašto paslaugos teikėją į Pašto paslaugos teikėjų sąrašą ir apie tai paskelbia Tarnybos interneto svetainėje bei praneša pašto paslaugos teikėjui. 2. Tarnybos Pranešimas apie pašto paslaugos teikėjo įrašymą į Pašto paslaugos teikėjų sąrašą turi būti išsiųstas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo asmens įrašymo į Pašto paslaugos teikėjų sąrašą dienos.
Mokesčiai

-

Reikalingi dokumentai
1. Nustatytos formos užpildytas Pranešimas apie pašto paslaugos teikimo pradžią. 2. Juridinio asmens teisėtą įsisteigimą patvirtinančių dokumentų kopijos (išskyrus juridinius asmenis, įregistruotus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre), jei Pranešimą teikia juridinis asmuo; asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, jei Pranešimą teikia fizinis asmuo.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Pašto departamento Pašto reguliavimo skyrius
rrt@rrt.lt, +370 5 210 5633

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu