Patvirtinimai, kad ūkio subjektas pateikė prašymą apie elektroninių ryšių veiklos pradžią ir turi teisę verstis elektroninių ryšių veikla

Leidimo kodas:: PAS30171

Pranešimą apie elektroninių ryšių veiklos pradžią turi pateikti ūkio subjektai, ketinantys verstis šiomis veiklomis: 1. viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikimu; 2. viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikimu; 3. viešojo ryšių tinklo ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimu, naudojant ryšių elektros perdavimo linijomis sistemas; 4. viešojo palydovinio ryšio tinklo ir (arba) viešųjų palydovinio ryšio paslaugų teikimu
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Elektroninių ryšių paslaugos teikėjas pateikia Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai (toliau - Tarnyba) nustatytos formos užpildytą Pranešimą. Užsienio valstybių ūkio subjektai, išskyrus užsienio juridinius asmenis, kurie yra užsiregistravę valstybės įmonėje Registrų centre, kartu su Pranešimu, kurį turi pateikti raštu, privalo pateikti užsienio valstybės juridinių asmenų registravimo įstaigos išduoto ūkio subjekto įregistravimo pažymėjimo kopiją (tuo atveju, jei ūkio subjektas yra juridinių asmenų, junginys įregistravimo pažymėjimo kopiją turi pateikti kiekvienas juridinis asmuo, esantis junginio sudėtyje). 2. Tarnyba įrašo elektroninių ryšių paslaugos teikėją į elektroninių ryšių paslaugų teikėjų sąrašą ir apie tai paskelbia Tarnybos interneto svetainėje bei praneša elektroninių ryšių paslaugos teikėjui.
Terminai
0
1. Tarnyba, gavusi ūkio subjekto pranešimą apie elektroninių ryšių veiklos pradžią, ne vėliau kaip per 7 dienas nuo Pranešimo gavimo dienos informuoja šį ūkio subjektą apie Pranešimo gavimą ir nurodo, ar Pranešimas atitinka Sąlygų reikalavimus, arba nurodo per Tarnybos nustatytą terminą Pranešimą patikslinti arba papildyti. 2. Tarnyba įrašo ūkio subjektą į elektroninių ryšių paslaugų ir tinklų teikėjų sąrašą per 7 dienas nuo tinkamo Pranešimo gavimo Tarnyboje dienos.
Mokesčiai

Nėra

Susijusios paslaugos
Reikalingi dokumentai
1. Nustatytos formos užpildytas Pranešimas apie elektroninių ryšių veiklos pradžią. 2. Juridinio asmens teisėtą įsisteigimą patvirtinančių dokumentų kopijos (išskyrus juridinius asmenis, įregistruotus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre).
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba
rrt@rrt.lt, +370 5 210 56 66

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu