Potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros licencija (4, 5, 6, 7, 8, 10 įrenginių grupės)

Leidimo kodas:: PAS28810

Licencijos turėtojai gali atlikti nuolatinę priežiūrą šioms potencialiai pavojingų įrenginių grupėms: pavojingų medžiagų talpykloms ir jų įrangai (4 grupė), liftams ir jų įrangai (5 grupė), lynų keliams, funikulieriams ir jų įrangai (6 grupė), eskalatoriams ir jų įrangai (7 grupė), kėlimo įrenginiams ir jų įrangai (8 grupė) ir pramoginiams įrenginiams ir jų įrangai (10 grupė);
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Juridinis asmuo, norintis gauti licenciją, valstybės institucijai, pateikia prašymą ir reikalingus dokumentus; 2. Valstybės institucija, išnagrinėja paraišką ir patikrina pateiktus dokumentus ir juose esančią informaciją; 3. Valstybės institucija priima sprendimą dėl licencijos išdavimo.
Terminai
0
Valstybės institucija per 30 dienų nuo juridinio asmens prašymo gavimo privalo priimti sprendimą dėl licencijos išdavimo ir apie tai informuoti juridinį asmenį arba jam pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl atsisakymo išduoti licenciją. Jeigu juridinis asmuo pateikia ne visus dokumentus (duomenis), valstybės institucija per 10 darbo dienų nuo dokumentų (duomenų) pateikimo pareiškėjui pateikia raštišką reikalavimą pateikti trūkstamus duomenis ar dokumentus. Informaciją apie licencijų išdavimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą valstybės institucija ne vėliau kaip per 5 dienas nuo atitinkamo sprendimo priėmimo skelbia "Valstybės žinių" priede "Informaciniai pranešimai" ir savo interneto svetainėje. Pasikeitus juridinio asmens rekvizitams, licencijos turėtojas privalo ne vėliau kaip per 10 dienų apie tai raštu informuoti valstybės instituciją ir pateikti valstybės institucijai motyvuotą prašymą patikslinti licenciją ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis. Patikslinta licencija išduodama per 10 dienų nuo prašymo gavimo.
Mokesčiai

už licencijos išdavimą - 101 Eur (350 Lt) už licencijos patikslinimą ar dublikato išdavimą - 43 Eur (150 Lt)

Reikalingi dokumentai
1. Paraiška (prašymas), nurodant įrenginių, kurių nuolatinės priežiūros vykdymui norima gauti licenciją, grupės (-ių) pavadinimą. Prašyme turi būti nurodytas juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai. 2. Juridinio asmens steigimo dokumentų kopijos, patvirtintos antspaudu, jeigu juridinis asmuo antspaudą privalo turėti, ir vadovo parašu. Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens steigimo dokumentuose turi būti numatyta veikla, susijusi su įrenginių nuolatine priežiūra, o valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų filialai - atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad jų įsisteigimo valstybės narės teisės aktų jiems suteikiama teisė vykdyti įrenginių, kurių nuolatinei priežiūrai vykdyti norima gauti licenciją, nuolatinę priežiūrą; 3. Juridinio asmens vadovo pasirašyta pažyma, kurioje nurodyta informacija apie turimą įrangą, prietaisus ir kitas darbui reikalingas priemones; 4. Darbuotojų, kurie vykdys nuolatinę įrenginių priežiūrą, kvalifikaciją įrodančių dokumentų kopijos.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu