Potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros licencija (2, 3, 11 įrenginių grupės)

Leidimo kodas:: PAS28809

Licencijos turėtojai gali atlikti įrenginių nuolatinę priežiūrą šioms potencialiai pavojingų įrenginių grupėm slėginiams indams ir jų įrangai (2 grupė), pavojingų medžiagų slėginiams vamzdynams ir jų įrangai (3 grupė) ir degiąsias dujas naudojantiems pramoniniams įrenginiams ir jų įrangai (11 grupė).
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Juridinis asmuo pateikia paraišką ir prideda reikalingus dokumentus. 2. Inspekcijos viršininko sudaryta komisija išnagrinėja gautą paraišką ir teikia išvadą dėl licencijavimo Inspekcijos viršininkui (jeigu reikia informacija tikslinama, gaunant kontrolės duomenis iš Valstybinės darbo inspekcijos prie SA ir DM, ar informacija įvertinama, pasitelkus įgaliotų įrenginių techninės būklės tikrinimo ekspertus). 3. Inspekcijos viršininkas priima sprendimą dėl licencijos išdavimo (patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, licencijos galiojimo panaikinimo). 4. Juridinis asmuo sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą. 5. Juridinis asmuo pateikia civilinės atsakomybės draudimo liudijimo (poliso) kopiją. 6. Inspekcija išduoda licenciją neribotam laikui. 7. Inspekcija praneša Juridinių asmenų registrui jo nustatyta tvarka apie licencijos išdavimą (patikslinimą, dublikato išdavimą ir kita). 8. Inspekcija skelbia informaciją apie išduotas licencijas (patikslintas ir kita) "Valstybės žinių" priede "Informaciniai pranešimai" ir Inspekcijos interneto svetainėje.
Terminai
0
- Inspekcija gavusi juridinio asmens paraišką, ją išnagrinėja per 30 dienų. - Inspekcija per 10 darbo dienų paprašo raštu pateikti trūkstamus dokumentus ir duomenis, jeigu juridinis asmuo pateikia ne visus dokumentus, nurodytus Taisyklių 9 p,. - Licencijos turėtojas pasikeitus rekvizitams per 10 darbo dienų pateikia paraišką dėl Licencijos patikslinimo. - Inspekcija išduoda patikslintą licenciją per 10 darbo dienų nuo paraiškos gavimo. - Licencijos turėtojui pateikus motyvuotą paaiškinimą apie Licencijos sugadinimą ar praradimą, Inspekcija per 10 darbo dienų išduoda licencijos dublikatą su žyma "Dublikatas". - Licencijos galiojimo sustabdyma Inspekcija ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas išsiunčia Licencijos turėtojui pranešimą apie klausimo svarstymą; sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po pažeidimo nustatymo (licencijos turėtojas gali ir nedalyvauti); ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuojamas licencijos turėtojas. - Licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimas - ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pašalinus nustatytus pažeidimus. - Licencijos galiojimo panaikinimas - ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas informuojamas Licencijos turėtojas apie klausimo svarstymą; apie priimtą sprendimą (Licencijos turėtojas gali ir nedalyvauti) pranešama raštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.
Mokesčiai

350 Lt 150 Lt - licencijos patikslinimas ar dublikato išdavimas

Reikalingi dokumentai
1. Paraiška, kurioje nurodomas įrenginių, kurių nuolatinės priežiūros vykdymui norima gauti Licenciją, grupės (-ių) pavadinimas. Paraiškoje turi būti nurodyta juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai (jeigu yra); 2. Juridinio asmens steigimo dokumentų kopijos, patvirtintos antspaudu, jeigu juridinis asmuo antspaudą privalo turėti, ir vadovo parašu (Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio steigimo dokumentuose turi būti numatyta veikla, susijusi su įrenginių nuolatine priežiūra, o valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų filialai - atitinkami dokumentai, įrodantys, kad jų įsisteigimo valstybės narės teisės aktų jiems suteikiama teisė vykdyti įrenginių, kurių nuolatinei priežiūrai vykdyti norima gauti licenciją, nuolatinę priežiūrą); 3. Juridinio asmens vadovo pasirašytą pažyma, kurioje nurodyta informacija apie turimą įrangą, prietaisus ir kitas darbui reikalingas priemones; 4. Darbuotojų, kurie vykdys nuolatinę įrenginių priežiūrą, kvalifikaciją įrodančios dokumentų kopijos (darbuotojai turi būti atestuoti pagal atitinkamas potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros meistrų ar darbuotojų, valdančių (naudojančių) potencialiai pavojingus įrenginius, mokymo programas ir privalo turėti Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro patvirtintuose Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendruosiuose nuostatuose nurodytus mokymo programos baigimo ir atestacijos pažymėjimus).
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu