Planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo suteikimas

Leidimo kodas:: PAS30462

Atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo atliekama planuojamai ūkinei veiklai, nurodytai Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priede "Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašas" ir tais atvejais, kaip poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai to reikalauja pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalį ir atsakinga institucija nusprendžia, kad reikia atlikti atranką.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) ir/ ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas Aplinkos apsaugos agentūrai turi pateikti laisvos formos prašymą dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo suteikimo. Kartu su prašymu pateikiama išsami informacija ir dokumentai apie planuojamą ūkinę veiklą, vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodiniais nurodymais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-665 "Dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo". Aplinkos apsaugos agentūra planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui), poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui (jeigu jis teikė informaciją) ir poveikio aplinkai vertinimo subjektams raštu pateikia motyvuotą atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas, vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 "Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo", apie atrankos išvadą turi informuoti visuomenę. Informacija apie Aplinkos apsaugos agentūros apie priimtas atrankos išvadas skelbiama interneto svetainėje http://gamta.lt.
Terminai
0
Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo pateikiama per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, jei informacija pateikta tinkamai.
Mokesčiai

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

Reikalingi dokumentai
Prašymas dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo suteikimo. Išsami informacija ir dokumentai apie planuojamą ūkinę veiklą, vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodiniais nurodymais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-665 "Dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo" (popieriniame ir skaitmeniniame formate).
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu