Planuojamo nuodingų medžiagų poveikio sveikatai išankstinio vertinimo išvada

Leidimo kodas:: PAS30580

Planuojamo nuodingų medžiagų poveikio sveikatai išankstinio vertinimo išvadų išdavimas
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Asmuo dėl Planuojamo nuodingų medžiagų poveikio sveikatai išankstinio vertinimo išvados gavimo gali kreiptis raštu bet kokiu būdu (tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį, elektroniniu būdu, pasirašant elektroniniu parašu). Visuomenės sveikatos centras įvertina asmens, planuojančio įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąją medžiagą patalpų tinkamumą nuodingųjų medžiagų laikymui, sanitarinės apsaugos zonos dydį, kolektyvinių apsaugos priemonių įrengimą, aprūpinimą asmeninėmis apsaugos priemonėmis, saugančiomis darbuotojus nuo apsinuodijimo nuodingosiomis medžiagomis rizikos, darbuotojų, neturinčių medicininių kontraindikacijų darbui su nuodingosiomis medžiagomis, skaičių, inžinerines, technines, technologines priemones, saugančias darbuotojus nuo apsinuodijimo nuodingosiomis medžiagomis bei jų patekimo į aplinką rizikos ir užtikrinančias nuodingųjų medžiagų saugą pagal saugos duomenų lapą. Atlikus vertinimą, parengiama planuojamo nuodingųjų medžiagų poveikio visuomenės sveikatai išankstinio vertinimo išvada. Planuojamo nuodingų medžiagų poveikio sveikatai išankstinio vertinimo išvada atiduodama asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją arba išsiunčiama paštu.
Terminai
0
Išvados išdavimas trunka 20 darbo dienų.
Mokesčiai

Paslauga teikiama neatlygintinai

Reikalingi dokumentai
1. Prašymas. 2. Pateikiami dokumentai, kuriuose turi būti nurodyt 2.1. patalpų tinkamumas; 2.2. sanitarinės apsaugos zonos dydis; 2.3. kolektyvinių apsaugos priemonių įrengimas; 2.4. aprūpinimas asmeninėmis apsaugos priemonėmis, saugančiomis darbuotojus nuo apsinuodijimo nuodingosiomis medžiagomis rizikos; 2.5. darbuotojų, neturinčių medicininių kontraindikacijų darbui su nuodingosiomis medžiagomis, skaičius; 2.6. inžinerinės, techninės, technologinės priemonės, saugančios darbuotojus nuo apsinuodijimo nuodingosiomis medžiagomis bei jų patekimo į aplinką rizikos ir užtikrinančios nuodingųjų medžiagų saugą pagal saugos duomenų lapą. 3. Nuodingųjų medžiagų saugos duomenų lapus.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu