Pieno supirkėjo statuso patvirtinimo pažymėjimas

Leidimo kodas:: PAS28803

Leidimas verstis pieno supirkimo veikla iš pieno gamintojų.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Paslaugų teikėjas pateikia reikalingus dokumentus; Kompetentinga institucija nagrinėja prašymą ir priima sprendimą; Paslaugų teikėjas su kompetentinga institucija pasirašo Bendradarbiavimo sutartį; Kompetentinga institucija išduoda leidimą; Paslaugų teikėjas su kompetentinga institucija pasirašo Asmens duomenų teikimo sutartį.
Terminai
0
Jei pateikti visi subjekto reikalingi dokumentai, kompetentinga institucija per 20 darbo dienų nuo dokumentų įregistravimo kompetentingoje institucijoje dienos išnagrinėja paslaugų teikėjo prašymą;
Reikalingi dokumentai
1. Nustatytos formos Prašymassuteikti pieno supirkėjo statusą, kuris turi būti pasirašytas subjekto vadovo arba jo įgalioto asmens. 2. Subjekto registravimo pažymėjimas ar Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas, arba sudaryti galimybę pasinaudoti prieiga (prieigos raktu) prie elektroninio sertifikuoto registro išrašo. 3. Įstatai/nuostatai, patvirtinti notaro ir įregistruoti Juridinių asmenų registre (jei subjektas įregistruotas iki 2003 m. gruodžio 31 d., pateikti įstatus/nuostatus, įregistruotus savivaldybėje). 4. Pieno supirkimo ir / ar perdirbimo patalpų nuosavybės teisę įrodantys dokumentai (VĮ Registrų centro išduoti turto nuosavybės pažymėjimai, jei patalpos nuomojamos – nuomos sutartis ar kiti dokumentai, įrodantys teisę naudotis minimomis patalpomis)ir Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos teritorinio skyriaus viršininko įsakymas, kuriuo suteiktas veterinarinis pieno supirkimo punkto (-ų) patvirtinimas, arba duomenys apie subjektui priklausančias (nuomojamas) transporto priemones arba naudojimąsi vežimo/transportavimo paslaugomis (transporto priemonių registracijos liudijimai, nuomos arba paslaugų sutartys, sąskaitos, sąskaitos faktūros ar kt. dokumentai, įrodantys teisę naudotis minimomis transporto priemonėmis arba naudojimąsi vežimo/transportavimo paslaugomis). 5. Garantinis / laidavimo draudimo raštas, kurio pavyzdinė forma patvirtinta Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. BR1-487 ir kuriame nustatytas užstato dydis – 724,05 Eur. Garantinio / laidavimo draudimo rašto galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai ir ne ilgesnis kaip 25 mėnesiai. Jame turi būti nurodomi Europos Sąjungos teisės aktuose nustatyti įsipareigojimai, susiję su metinių ataskaitų apie iš gamintojų supirktą pieną pateikimu. Garantinį / laidavimo draudimo raštą išduoda Lietuvos Respublikoje veikiantys Lietuvos banko licenciją turintys komerciniai bankai, kredito unijos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės bankai, veikiantys neįsisteigus Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje veikiantys Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos licenciją turintys draudimo subjektai ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės draudimo subjektai, teikiantys paslaugas neįsisteigus Lietuvos Respublikoje, turintys teisę išduoti garantinius / laidavimo draudimo raštus (pagal sąrašą, skelbiamą Lietuvos banko interneto svetainėje www.lb.lt arba Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos interneto svetainėje www.dpk.lt). 6. Įgaliojimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę atstovauti subjektui ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartį, kurią pasirašius patvirtinamas supirkėjas, bei pasirašyti asmens duomenų teikimo sutartį, jeigu Prašymą suteikti pieno supirkėjo statusąbei kitus reikalingus dokumentus pateikia subjekto įgaliotas asmuo. 7. Dokumentas ar patvirtinta jo kopija, įrodanti subjekto vadovo pareigybių tikrumą. 8. Subjekto vadovas ar įgaliotas asmuo turi pateikti asmens tapatybės kortelę ar pasą.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu