Pažyma apie architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimą norint užsiimti architekto profesine veikla Lietuvos Respublikoje

Leidimo kodas:: PAS30529

Pažyma apie architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimą išduodama Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos piliečiams, kai jie nori užsiimti architekto profesine veikla. Formalios kvalifikacijos įrodymai turi atitikti būtiniausius architekto rengimo reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 42 straipsnyje. Pažyma pareiškėjui siunčiama paštu arba ją pareiškėjas (arba jo įgaliotas asmuo) gali pasiimti pats atvykęs į Aplinkos ministeriją.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo užpildo ir pateikia Aplinkos ministerijai paraišką ir nustatytąja tvarka patvirtintas (notaro ar atitinkamos institucijos) dokumentų kopijas. Ministerija patvirtina paraiškos gavimą per vieną mėnesį nuo jos gavimo dienos ir praneša pareiškėjui apie bet kokį trūkstamą dokumentą. Prireikus ministerija gali kreiptis į kitas institucijas dėl pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymų ir kitų dokumentų. Ministerija, turėdama pagrįstų abejonių, gali kreiptis į valstybės narės kompetentingas institucijas patvirtinti toje valstybėje narėje išduotų pažymėjimų ir formalios kvalifikacijos įrodymų autentiškumą, o, kai taikytina, - ir patvirtinti, ar asmens nurodyta architekto profesija, atitinka būtiniausius rengimo reikalavimus, nustatytus atitinkamai įstatymo 42 straipsnyje. Ministerija, turėdama pagrįstų abejonių, gali pasiteirauti kvalifikacijos suteikimo kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos, ar formalios kvalifikacijos įrodymą išdavė valstybės narės kompetentinga institucija ir ar jis susijęs su rengimu, visiškai ar iš dalies įgytu kitos valstybės narės teritorijoje teisėtai įsteigtoje institucijoje. Ministerija galutinį motyvuotą sprendimą dėl architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo priima kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.
Terminai
0
Aplinkos ministerija sprendimą dėl architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo priima ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.
Mokesčiai
0.0 (EUR)
Pažyma teikiama nemokamai. Kai architekto formalios kvalifikacijos įrodymas neatitinka kurios nors nurodytos automatinio profesinės kvalifikacijos pripažinimo principo sąlygos, taikoma bendroji formalios kvalifikacijos įrodymų pripažinimo sistema. Tuo atveju už paraiškos nagrinėjimo paslaugas sumokama Lietuvos architektų rūmams jų nustatytą įmoką 220 Eur / 759,62 Lt . Jei paraiškos pripažinimas atidedamas ar paraiška nepripažįstama, sumokėta suma negrąžinama.

Reikalingi dokumentai
Kartu su paraiška pateikiami šie dokumentai (arba jų kopijos): asmens pilietybę įrodantis dokumentas; formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai); dokumentas (-ai), liudijantis (-ys) rengimo trukmę ir turinį (jei neatitinka įstatymo 5 priedo 5.7.1 punkte nurodytų formalios kvalifikacijos įrodymams keliamų reikalavimų); dokumentai, susiję su architekto kvalifikacijos kėlimu (jeigu tokie yra); formalios kvalifikacijos įrodymų, įgytų trečiojoje šalyje, pripažinimo valstybėje narėje dokumentas (-ai) (jeigu tokie yra); kiti papildomi dokumentai, patvirtinantys jo profesinę kvalifikaciją (mokslo laipsnis, svarbesnių parengtų projektų sąrašas architektūros srityje); pavardės (vardo) keitimą patvirtinantys dokumentai (jeigu keitėsi); dokumentas, išduotas kilmės valstybės narės kompetentingų institucijų, nurodantis, kad pareiškėjas faktiškai ir teisėtai užsiėmė architekto profesine veikla jų teritorijoje ne trumpiau kaip trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo (jei pareiškėjas naudojasi Įstatymo 45 straipsnio 4 dalyje nustatytomis architektų įgytomis teisėmis); dokumentas, išduotas kilmės valstybės narės kompetentingų institucijų, patvirtinantis, kad šiems formalios kvalifikacijos įrodymams taikoma 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL L 255, 2005 9 30, p. 22-142); įgaliojimas, jei prašymą pildo įgaliotas asmuo; profesinio tinkamumo testo išlaikymą arba adaptacijos laikotarpį patvirtinantys dokumentai (jei buvo paskirta viena iš šių kompensacinių priemonių).
Prašymo forma
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EA5AB3B16EDA/vpFLlenMuw
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamentas
info@am.lt, +370 5 2663623

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu