Pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto pažymėjimas

Leidimo kodas:: PAS30936

Su pavojingų krovinių vežimu, krovimu, laikinu sandėliavimu susijusiose įmonėse privalo būti pavojingų krovinių vežimo saugos specialistas. Teisę konsultuoti, prižiūrėti, kontroliuoti pavojingų medžiagų transportavimą, krovimą, sandėliavimą įgyja asmuo, išklausęs mokymo kursą, išlaikęs egzaminą ir gavęs atitinkamą pažymėjimą. Įmonė, paskyrusi pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistą, privalo ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų apie tai pranešti Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai raštu arba elektroniniu parašu pasirašytu elektroniniu pranešimu.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Norint gauti pažymėjimą asmuo Valstybinei kelių transporto inspekcijai teikia nustatytos formos prašymą ir kitus reikalingus dokumentus.
Terminai
0
Mokesčiai
20.0 (EUR)

Mokėjimo rekvizitai
Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5746
LT247300010112394300 Swedbank, AB
LT122140030002680220 Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
LT744010051001324763 AB DNB bankas
LT327180000000141038 AB Šiaulių bankas
LT057044060007887175 AB SEB bankas
LT747400000008723870 Danske Bank A/S Lietuvos filialas
LT427230000000120025 UAB Medicinos bankas
Reikalingi dokumentai
1) Prašymas; 2) Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotas pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvoje arba kitoje Europos Sąjungos šalyje ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotas vairuotojo pažymėjimas arba kitas dokumentas, kurio blanko forma yra įregistruota Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registre ir kuriame yra asmens veido atvaizdas, vardas, pavardė ir gimimo data arba asmens kodas), jei pateikdamas prašymą elektroniniu būdu asmuo neidentifikuoja savęs kvalifikuotu skaitmeniniu parašu per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą arba Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP); egzamino dieną atvykęs į Inspekciją asmuo privalo su savimi turėti ir egzaminuotojui pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 3) Atitinkamo (-ų) mokymo kurso (-ų) baigimo liudijimas (jei mokymų kurso baigimo liudijimo informacija nepateikta Inspekcijos tvarkomoje informacinėje sistemoje); internetu užsiregistravęs asmuo mokymo kursų baigimo liudijimą privalo turėti ir egzaminuotojui pateikti egzamino dieną atvykęs į Inspekciją.
Prašymo forma
.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
.


Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu