Orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo išdavimas

Leidimo kodas:: PAS762

Orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo išdavimas
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
  • Dėl civilinių orlaivių tinkamumo skraidyti pažymėjimų ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 4R-88
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
4. CAA gali pripažinti orlaivį tinkamu skraidyti, jei įsitikina, kad jis yra saugus skraidyti ir: 14.1. atitinka orlaivio tipo projektą, patvirtintą orlaivio tipo pažymėjimu (riboto galiojimo orlaivio tipo projektą, patvirtintą riboto galiojimo orlaivio tipo pažymėjimu); 14.2. atitinka esamus papildomus orlaivio tipo projektus, patvirtintus visais papildomais orlaivio tipo pažymėjimais; 14.3. atitinka paskutinius EASA patvirtintus jo konstrukcijos tipo pakeitimus; 14.4. orlaivio sklandmens, variklio ir oro sraigto skraidytų valandų skaičius, ciklai yra tinkamai užregistruoti; 14.5. skrydžių vykdymo vadovas ir techninės priežiūros vadovas atnaujintas paskutiniais papildymais ir pakeitimais; 14.6. atlikti visi orlaivio privalomi darbai pagal CAA patvirtintą orlaivio TPP; 14.7. visi žinomi orlaivio defektai ištaisyti arba, jeigu būtina, apie juos pranešta nustatytu būdu; 14.8. atlikti visi orlaiviui taikomi tinkamumo skraidyti direktyvų ir privalomųjų biuletenių ar juos atitinkančių dokumentų reikalavimai; 14.9. atlikti visi orlaivio keitimai ir remontai buvo užregistruoti bei patvirtinti pagal Reglamento Nr. 1702/2003 21 dalies reikalavimus; 14.10. visi orlaivyje įmontuoti ribotos naudojimo trukmės komponentai yra identifikuoti, užregistruoti ir patvirtinta jų naudojimo trukmė nėra pasibaigusi; 14.11. tinkamumą naudoti patikrino ir nustatė patvirtinta techninės priežiūros organizacija (toliau – PTPO), orlaivio gamintojas arba licencijuotas specialistas, turintis teisę nustatyti orlaivį tinkamu naudoti. 15. Komercinės kategorijos orlaivius patikrinti ir nustatyti, ar jie tinkami naudoti, gali tik PTPO, patvirtinta pagal Reglamento Nr. 2042/2003 II priedo (145 dalis) reikalavimus. 16. Išduoti, sustabdyti TSP, TSRGP, LS ir / arba TSPPP, panaikinti jų galiojimą, išduoti Eksporto TSP bei jų dublikatus gali tik įgaliotieji CAA darbuotojai. 17. Įgaliotajam CAA darbuotojui vertinant orlaivio tinkamumą skristi yra pildomas atitinkamas CAA direktoriaus 2004 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 4R-14 „Dėl patikros lapų tvirtinimo“ patvirtintas patikros lapas, kuris vėliau saugomas orlaivio byloje. 18. Prieš išduodamas orlaivio TSP, TSRGP, LS ir / arba TSPPP, įgaliotasis CAA darbuotojas privalo susipažinti su visais dokumentais, pateiktais kartu su paraiška, ir pats asmeniškai apžiūrėti orlaivį, o prireikus – pareikalauti, kad būtų atlikti bandomieji skrydžiai. 19. Orlaivio savininkas ar naudotojas privalo sudaryti įgaliotiesiems CAA darbuotojams būtinas sąlygas inspektuoti orlaivį. 20. Įgaliotajam CAA darbuotojui apžiūrint orlaivį, turi dalyvauti licencijuotas civilinės aviacijos specialistas, kuris turi teisę nustatyti, ar orlaivis yra tinkamas naudoti. 21. Įgaliotasis CAA darbuotojas, įsitikinęs, kad orlaivis yra tinkamas skraidyti ir atitinka šių taisyklių 14 punkto reikalavimus, išduoda CAA direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 4R-157 „Dėl civilinių orlaivių kategorijų, tinkamumo skraidyti pažymėjimų, tinkamumo skraidyti riboto galiojimo pažymėjimų ir leidimų skristi patvirtinimo“ patvirtintos formos TSP, TSRGP, LS ir / arba TSPPP. Sprendimas dėl TSP, TSRGP, LS ir / arba TSPPP išdavimo arba atsisakymo juos išduoti turi būti priimtas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos ir visų šiose taisyklėse numatytų dokumentų pateikimo dienos. 22. Jei įgaliotasis CAA darbuotojas orlaivio tinkamumo skraidyti patikros metu nustato trūkumų, šie turi būti ištaisyti per įgaliotojo CAA darbuotojo nurodytą terminą. Jei orlaivio savininkas ar naudotojas nurodytų trūkumų neištaiso, orlaivis pripažįstamas netinkamu skraidyti. 23. TSP, TSRGP ir LS išduodamas atsižvelgiant į orlaivio kategoriją. Kategorija nustatoma vadovaujantis CAA direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 4R-157 „Dėl civilinių orlaivių kategorijų, tinkamumo skraidyti pažymėjimų, tinkamumo skraidyti riboto galiojimo pažymėjimų ir leidimų skristi patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 126-4552; 2005, Nr. 69-2503). Pasikeitus orlaivio kategorijai, jam išduotas TSP, TSRGP ir LS netenka galios.
Terminai
30
Mokesčiai
28.0 (EUR)
kai maksimali orlaivio sertifikuota kilimo masė: ne didesnė kaip 750 kg -28 eurai; didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg-57 eurai; didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg -144 eurai; didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 8 618 kg -579 eurai; didesnė kaip 8 618 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg- 724 eurai; didesnė kaip 20 000 kg -868 eurai.

Mokėjimo rekvizitai
Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5768
LT247300010112394300 Swedbank, AB
Reikalingi dokumentai
nustatytos formos paraišką; valstybės rinkliavos sumokėjimo kvitą arba mokamąjį pavedimą su banko žyma; atitinkamos sumos pagal 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 785/2004 „Dėl draudimo reikalavimų oro vežėjams ir orlaivių naudotojams“ (toliau – Reglamentas Nr. 785/2004) apdraustos civilinės atsakomybės draudimo polisą arba draudimo pažymėjimą; orlaivio atitikties pareiškimą: jei orlaivis importuojamas iš Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių – Europos aviacijos saugos agentūros (toliau – EASA) 52 formą, išduotą pagal Reglamento Nr. 1702/2003 21A.163 dalies b pastraipą, arba EASA 52 formą, išduotą pagal Reglamento Nr. 1702/2003 21A.130 dalį ir patvirtintą kompetentingos institucijos; jei orlaivis, kurio projektą patvirtino EASA, importuojamas ne iš ES šalių – orlaivio eksporto tinkamumo skraidyti pažymėjimą; orlaivio tipo / riboto galiojimo tipo pažymėjimo kopiją ir orlaivio tipo / riboto galiojimo tipo pažymėjimo duomenų lapo kopiją; papildomo (-ų) orlaivio tipo pažymėjimo (-ų) kopiją (-as) (jei buvo išduotas (-i); masės ir centruotės duomenų lapą; triukšmo pažymėjimo kopiją; sklandmens, variklio (-ių), oro sraigto (-ų) formuliarus; reikiamų techninės priežiūros darbų atlikimą patvirtinančius dokumentus; orlaivio skrydžių vykdymo ir techninės priežiūros vadovus bei jų kopijas (su visais papildymais ir pakeitimais); pagal Orlaivių techninės priežiūros programos tvirtinimo taisykles (Žin., 2005, Nr. 131-4758) CAA patvirtintą orlaivio techninės priežiūros programą (toliau – TPP); pagal šių taisyklių 3 priede CAA nustatytą tvarką patvirtintą orlaivio minimalios įrangos sąrašą (toliau – MEL); jei orlaivių maksimali kilimo masė ne didesnė kaip 2730 kg, pateikti užpildytą Orlaivio riboto galiojimo komponentų keitimo ir papildomų techninės priežiūros darbų sąrašą, šių taisyklių 5 priedas. Orlaivio savininkas ar naudotojas, norintis gauti naudoto orlaivio TSP / TSRGP ir pirminį TSPPP, pagal Reglamento Nr. 1702/2003 H poskyrio 21A.174 dalį turi pateikti CAA: nustatytos formos paraišką; valstybės rinkliavos sumokėjimo kvitą arba mokamąjį pavedimą su banko žyma; atitinkamos sumos pagal Reglamentą Nr. 785/2004 apdraustos civilinės atsakomybės draudimo polisą arba draudimo pažymėjimą; jei orlaivis kilęs iš ES šalių: orlaiviui anksčiau išduotą galiojantį TSP arba TSP (EASA 25 forma) / TSRGP (EASA 24 forma) ir galiojantį TSPPP (EASA 15a forma arba EASA 15b forma); orlaivio tipo / riboto galiojimo tipo pažymėjimo kopiją ir orlaivio tipo / riboto galiojimo tipo pažymėjimo duomenų lapo kopiją; 6.4.3. papildomo (-ų) orlaivio tipo pažymėjimo (-ų) kopiją (-as) (jei buvo išduotas (-i); 6.4.4. masės ir centruotės duomenų lapą; triukšmo pažymėjimo kopiją; sklandmens, variklio (-ių), oro sraigto (-ų) formuliarus; reikiamų techninės priežiūros darbų atlikimą patvirtinančius dokumentus; užpildytus šių taisyklių 6 priede nustatytus įvykdytų tinkamumo skraidyti direktyvų (toliau – TSD) ir privalomųjų techninės priežiūros biuletenių ar juos atitinkančių dokumentų, išleistų po paskutiniojo TSPPP išdavimo datos, sąrašus; orlaivio žurnalą; orlaivio skrydžių vykdymo ir techninės priežiūros vadovus bei jų kopijas (su visais papildymais ir pakeitimais); visus privalomuosius sklandmens, variklio, oro sraigto ir pagalbinės jėgainės techninės priežiūros biuletenius; pagal Orlaivių techninės priežiūros programos tvirtinimo taisykles (Žin., 2005, Nr. 131-4758) CAA patvirtintą orlaivio TPP; pagal šių taisyklių 3 priede CAA nustatytą tvarką patvirtintą orlaivio MEL; jei orlaivių maksimali kilimo masė ne didesnė kaip 2730 kg, pateikti užpildytą Orlaivio riboto galiojimo komponentų keitimo ir papildomų techninės priežiūros darbų sąrašą, šių taisyklių 5 priedas; jei orlaivis kilęs ne iš ES šalių: orlaivio Eksporto TSP; sklandmens, variklio (-ių), oro sraigto (-ų), pagalbinės jėgainės techninius dokumentus (formuliarus), kuriuose būtų ankstesnių metų įrašai apie orlaivio gamybos standartus ir modifikavimą bei reikiamų techninės priežiūros darbų atlikimą. TSRGP gauti papildomai pateikti visus su pagal Reglamento Nr. 1702/2003 21A.184 dalies c pastraipą išduotu riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimu susijusius apribojimus; orlaivio tipo / riboto galiojimo tipo pažymėjimo kopiją ir orlaivio tipo / riboto galiojimo tipo pažymėjimo duomenų lapo kopiją; papildomo (-ų) orlaivio tipo pažymėjimo (-ų) kopiją (-as) (jei buvo išduotas (-i); triukšmo pažymėjimo kopiją; reikiamų techninės priežiūros darbų atlikimą patvirtinančius dokumentus; užpildytus šių taisyklių 6 priede nustatytus įvykdytų TSD ir privalomųjų techninės priežiūros biuletenių ar juos atitinkančių dokumentų, išleistų po paskutiniojo TSPPP išdavimo datos, sąrašus; orlaivio žurnalą; orlaivio skrydžių vykdymo ir techninės priežiūros vadovus bei jų kopijas (su visais papildymais ir pakeitimais); pagal Orlaivių techninės priežiūros programos tvirtinimo taisykles (Žin., 2005, Nr. 131-4758) CAA patvirtintą orlaivio TPP; pagal šių taisyklių 3 priede CAA nustatytą tvarką patvirtintą orlaivio MEL; jei orlaivių maksimali kilimo masė ne didesnė kaip 2730 kg, pateikti Orlaivio riboto galiojimo komponentų keitimo ir papildomų techninės priežiūros darbų sąrašą, šių taisyklių 5 priedas. Jei orlaivio savininkas ar naudotojas nori gauti orlaivio LS ir pirminį TSPPP, pagal Reglamento Nr. 1702/2003 H poskyrio 21A.174 dalį prieš pateikdamas CAA žemiau nurodytus dokumentus privalo gauti raštišką CAA sutikimą: 7.1. šių taisyklių 2 priede nustatytos formos paraišką; valstybės rinkliavos sumokėjimo kvitą arba mokamąjį pavedimą su banko žyma; atitinkamos sumos pagal Reglamentą Nr. 785/2004 apdraustos civilinės atsakomybės draudimo polisą arba draudimo pažymėjimą; orlaiviui anksčiau išduotą LS (EASA 20 forma) arba orlaivio Eksporto TSP; masės ir centruotės duomenų lapą; triukšmo pažymėjimo kopiją; sklandmens, variklio (-ių), oro sraigto (-ų) formuliarus; reikiamų techninės priežiūros darbų atlikimą patvirtinančius dokumentus; užpildytus šių taisyklių 6 priede nustatytus įvykdytų TSD ir privalomųjų techninės priežiūros biuletenių ar juos atitinkančių dokumentų, išleistų po paskutiniojo TSPPP išdavimo datos, sąrašus; orlaivio žurnalą; orlaivio skrydžių vykdymo ir techninės priežiūros vadovus bei jų kopijas (su visais papildymais ir pakeitimais); visus privalomuosius sklandmens, variklio, oro sraigto, pagalbinės jėgainės techninės priežiūros biuletenius; pagal Orlaivių techninės priežiūros programos tvirtinimo taisykles (Žin., 2005, Nr. 131-4758) CAA patvirtintą orlaivio TPP; jei orlaivių maksimali kilimo masė ne didesnė kaip 2730 kg, pateikti užpildytą Orlaivio riboto galiojimo komponentų keitimo ir papildomų techninės priežiūros darbų sąrašą, šių taisyklių 5 priedas.
Prašymo forma
Paraiška orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimui / tinkamumo skraidyti riboto galiojimo pažymėjimui ir / arba tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimui gauti
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Orlaivių skyrius


Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu