Orlaivio registravimo liudijimo išdavimas

Leidimo kodas:: PAS30849

Orlaivio registravimo liudijimo išdavimas
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
  • Dėl civilinių orlaivių registravimo taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. 3-439
  • Dėl civilinių orlaivių registravimo ženklų suteikimo bei ženklinimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2005 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. 4R-89
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Registruojant (laikinai registruojant, perregistruojant) orlaivį, jo savininkas arba savininko raštiškai įgaliotas asmuo privalo pateikti šių taisyklių 1 priede nustatytos formos paraišką (toliau – paraiška). Paraiškoje turi būti pateikti šie duomenys: orlaivio savininkas ir naudotojas – įmonių kodai, pavadinimai (fizinio asmens – vardas, pavardė ir asmens kodas), adresas ir telefono numeris; gamintojo suteiktas orlaivio ženklas; orlaivio gamintojas ir jo adresas, valstybė; numatoma orlaivio bazavimo vieta; 4.5. orlaivio serijos numeris; orlaivio pagaminimo data; orlaivio kategorija. Kartu su paraiška turi būti pateikti: nuosavybės teisę į orlaivį patvirtinančio dokumento (orlaivio pirkimo-pardavimo, dovanojimo, mainų sutartis ar kiti dokumentai, įrodantys teisėtą orlaivio įgijimą) originalas arba notariškai patvirtinta šio dokumento kopija. Jei orlaivis įsigytas užsienio valstybėje arba orlaivis priklauso užsienio valstybės juridiniam ar fiziniam asmeniui, tai pateikiamas nuosavybės teisę į šį orlaivį patvirtinančio dokumento originalas arba notariškai patvirtinta kopija. Jei minėtas dokumentas yra surašytas užsienio kalba, tai pateikiamas oficialus jo vertimas (originalas ar notariškai patvirtinta kopija). Siekiant patvirtinti Lietuvoje pagaminto naujo orlaivio (išskyrus pagamintų nustatyta tvarka patvirtintų gamybos organizacijų) nuosavybės teisę, pateikiami medžiagų, agregatų ir kitų dalių, iš kurių buvo pagamintas orlaivis, dokumentų originalai arba notaro patvirtintos šių dokumentų kopijos. Teismo ar muitinės sprendimu konfiskuoti orlaiviai registruojami orlaivių valdytojų vardu, pateikus teismo ar muitinės sprendimo kopiją, patvirtintą konfiskuotą orlaivį realizavusios įstaigos (įmonės) antspaudu, ir dokumentą, įrodantį teisę valdyti konfiskuotą orlaivį. orlaivio perdavimo ir priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija; jei orlaivis buvo registruotas kitos valstybės orlaivių registre – orlaivių registro tvarkytojo išduoto pažymėjimo, patvirtinančio, kad orlaivis yra išregistruotas iš šio registro, originalas. Jei orlaivis nebuvo registruotas kitos valstybės orlaivių registre, pateikiama valstybės, iš kurios orlaivis importuotas, orlaivių registro tvarkytojo išduota pažyma, patvirtinanti, kad orlaivis nebuvo registruotas tos šalies registre. Nesant vieno kurio nors iš šių dokumentų originalo, turi būti pateiktas prašymas padaryti išimtį, nurodant dokumentų originalų negalimumo pateikti priežastis; jeigu orlaivio savininkas ir (arba) naudotojas yra Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo – juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo kopija, patvirtinta įmonės antspaudu ir parašu. Jei orlaivio savininkas yra Lietuvos Respublikos pilietis – pateikiama Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jei orlaivio savininkas ir (arba) naudotojas yra užsienio valstybės juridinis ar fizinis asmuo, jis taip pat pateikia atitinkamą įregistravimo ar asmens tapatybės dokumento kopiją; kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava už orlaivio registravimą; 5.6. orlaivio valdymo ir (arba) naudojimo teisę patvirtinančio dokumento (nuomos, panaudos sutarties ir kt.) originalas arba jo notaro patvirtinta kopija. Jei minėtas dokumentas yra surašytas užsienio kalba, tai pateikiamas oficialus jo vertimas (originalas ar vertimą atlikusios įmonės antspaudu patvirtinta kopija); dokumentus įregistruoti orlaivį teikiančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija; įgaliojimas konkrečiam asmeniui, leidžiantis jam atlikti orlaivio savininko veiksmus registruojant orlaivį; patvirtinimas, kad orlaivis nuolat skraidys iš Lietuvos Respublikos oro uostų, jei nėra įvykdyti taisyklių 6.1 punkto reikalavimai.
Terminai
21 (Darbo dienos)
Mokesčiai
26.0 (EUR)
kai maksimali sertifikuota kilimo masė iki 750 kg įskaitytinai -26 eurai; kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg - 40 eurai; kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg - 55 eurai; kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 8 618 kg -86 eurai; kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8 618 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg -101 eurai; kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20 000 kg 115 laikinąjį orlaivio registravimą - 28 eurai; orlaivio perregistravimą - 28; orlaivio registravimo liudijimo arba laikinojo registravimo liudijimo pakeitimą nauju pasikeitus duomenims apie orlaivio gamintoją ir gamintojo suteiktą orlaivio ženklą arba pasikeitus orlaivio savininko ir naudotojo adresams - 5,7 eurai; orlaivio registravimo liudijimo arba laikinojo registravimo liudijimo dublikato išdavimą -14 eurai; orlaivio registravimo ženklo rezervavimą 6 mėnesiams - 57 eurai; orlaivio registravimo ženklo pasirinkimą registravimo metu - 28; orlaivio registravimo (išregistravimo) panaikinimo pažymos išdavimą -14 eurai; orlaivio registravimo panaikinimą - 28 eurai.

Mokėjimo rekvizitai
Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5768
LT247300010112394300 Swedbank, AB
Reikalingi dokumentai
nustatytos formos paraiška; nuosavybės teisę į orlaivį patvirtinančio dokumento (orlaivio pirkimo-pardavimo, dovanojimo, mainų sutartis ar kiti dokumentai, įrodantys teisėtą orlaivio įgijimą) originalas arba notariškai patvirtinta šio dokumento kopija; jei orlaivis įsigytas užsienio valstybėje arba orlaivis priklauso užsienio valstybės juridiniam ar fiziniam asmeniui, tai pateikiamas nuosavybės teisę į šį orlaivį patvirtinančio dokumento originalas arba notariškai patvirtinta kopija. Jei minėtas dokumentas yra surašytas užsienio kalba, tai pateikiamas oficialus jo vertimas (originalas ar notariškai patvirtinta kopija). Siekiant patvirtinti Lietuvoje pagaminto naujo orlaivio (išskyrus pagamintų nustatyta tvarka patvirtintų gamybos organizacijų) nuosavybės teisę, pateikiami medžiagų, agregatų ir kitų dalių, iš kurių buvo pagamintas orlaivis, dokumentų originalai arba notariškai patvirtintos šių dokumentų kopijos. Teismo ar muitinės sprendimu konfiskuoti orlaiviai registruojami orlaivių valdytojų vardu, pateikus teismo ar muitinės sprendimo kopiją, patvirtintą konfiskuotą orlaivį realizavusios įstaigos (įmonės) antspaudu, ir dokumentą, įrodantį teisę valdyti konfiskuotą orlaivį; orlaivio perdavimo ir priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija; jei orlaivis buvo registruotas kitos valstybės orlaivių registre – orlaivių registro tvarkytojo išduoto pažymėjimo, patvirtinančio, kad orlaivis yra išregistruotas iš šio registro, originalas. Jei orlaivis nebuvo registruotas kitos valstybės orlaivių registre, pateikiama valstybės, iš kurios orlaivis importuotas, orlaivių registro tvarkytojo išduota pažyma, patvirtinanti, kad orlaivis nebuvo registruotas tos šalies registre. Nesant vieno kurio nors iš šių dokumentų originalo, turi būti pateiktas prašymas padaryti išimtį, nurodant dokumentų originalų negalimumo pateikti priežastis; jeigu orlaivio savininkas ir (arba) naudotojas yra Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo – juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo kopija, patvirtinta įmonės antspaudu ir parašu. Jei orlaivio savininkas yra Lietuvos Respublikos pilietis – pateikiama Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jei orlaivio savininkas ir (arba) naudotojas yra užsienio valstybės juridinis ar fizinis asmuo, jis taip pat pateikia atitinkamą įregistravimo ar asmens tapatybės dokumento kopiją; kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava už orlaivio registravimą; orlaivio valdymo ir (arba) naudojimo teisę patvirtinančio dokumento (nuomos, panaudos sutarties ir kt.) originalas arba jo notariškai patvirtinta kopija. Jei minėtas dokumentas yra surašytas užsienio kalba, tai pateikiamas oficialus jo vertimas (originalas ar vertimą atlikusios įmonės antspaudu patvirtinta kopija); dokumentus įregistruoti orlaivį teikiančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija; įgaliojimas konkrečiam asmeniui, leidžiantis jam atlikti orlaivio savininko veiksmus registruojant orlaivį; patvirtinimas, kad orlaivis nuolat skraidys iš Lietuvos Respublikos oro uostų, jei nėra įvykdyti šių taisyklių 6.1 punkto reikalavimai.
Prašymo forma
Paraiška registruoti / laikinai registruoti / perregistruoti orlaivį / panaikinti orlaivio registravimą
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Orlaivių skyrius


Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu