Nepriklausomo medienos matuotojo atestatas

Leidimo kodas:: PAS30373

Asmuo įgijęs Matuotojo kvalifikacijos atestatą turi teisę atlikti matavimus, pagal atestate nurodytą kvalifikaciją. Matuotojui yra suteikiamos šios kvalifikacijos: 1. matavimo rąstų matavimo linijomis arba kitomis automatizuotomis tūrio matavimo linijomis. 2. nenukirsto miško matavimo 3. apvaliosios medienos matavimo rankiniu būdu.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Asmuo per 10 dienų nuo paskelbimo apie Atestavimo komisijos posėdį privalo pateikti prašymą, išsilavinimą įrodančio dokumento (notaro patvirtintą) kopiją ir pažymą apie vienerių metų darbo stažą miškų ūkio ar medienos pramonės srityse.
Terminai
0
Matuotojo kvalifikacijos atestatas išduodamas 5 metams. Išdavimo terminas nuo prašymo padavimo dienos ne reglamentuotas.
Reikalingi dokumentai
Tarnyba privalo gauti prašymą, išsilavinimą įrodančio dokumento (notaro patvirtintą) kopiją ir pažymą apie vienerių metų darbo stažą miškų ūkio ar medienos pramonės srityse
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
teisės akto nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=265402&p_query=nepriklausom%25F8%20medienos%20matuotoj%25F8&p_tr2=2
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu