Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje pažymėjimas

Leidimo kodas:: PAS30144

Protokolas išduodamas juridiniam asmeniui ar jo įgaliotam asmeniui norinčiam naudojamą požeminį vandenį pripažinti Lietuvos Respublikoje natūraliu mineraliniu vandeniu. Protokolu pripažįstamas natūralus mineralinis vanduo Lietuvos Respublikoje išgaunamas požeminis vanduo ar pirmą kartą iš trečiųjų šalių į Europos Bendriją įvežamas natūralus mineralinis vanduo.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Asmens prašymas pateikiamas raštu bet kokiu būdu (tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį, elektroniniu būdu, (pasirašant elektroniniu parašu)). Protokolas atiduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją arba išsiunčiamas paštu. Apie Lietuvos Respublikoje pripažintą natūralų mineralinį vandenį arba Protokolo galiojimo panaikinimą skelbiama leidinio "Valstybės žinios” priede "Informacinai pranešimai”.
Terminai
0
Protokolas išduodamas per 30 darbo dienų.
Mokesčiai

Valstybės rinkliava - 142,20 Eur (491 Lt); dublikato išdavimas - 10,71 Eur (37 Lt); patikslinimas - 19,11 Eur (66 Lt).

Reikalingi dokumentai
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo: 1. Paraiška požeminį vandenį pripažinti natūraliu mineraliniu vandeniu. Paraiškoje turi būti nurodytas šaltinio, iš kurio gaunamas požeminis vanduo, pavadinimas arba tam šaltiniui priklausančio gręžinio unikalus numeris, požeminio vandens naudojimo vietovė, natūralaus mineralinio prekės aprašas (įskaitant prekybinį pavadinimą) ir aprašytas natūralaus mineralinio vandens paruošimo būdas; 2. Pateikiamo į rinką natūralaus mineralinio vandens etiketė ar jos projektas; 3. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija; įgaliojimas (įgaliotam asmeniui); 4. Jeigu požeminis vanduo yra gaunamas iš trečiosios valstybės žemės gelmių - vandens gavybos valstybės paskirtos (notifikuotos) atsakingos institucijos išduotas patvirtinimas, nurodytas Lietuvos higienos normos HN 28:2003 "Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai" 1.2 punkte. Gali būti pateikti ir dviejų vandens gavybos valstybės paskirtų (notifikuotų) atsakingų institucijų patvirtinimai: pirmasis, deklaruojantis gaunamo požeminio vandens atitiktį Lietuvos higienos normos HN 28:2003 1 priedo 1-5 punktuose suformuluotam natūralaus mineralinio vandens apibrėžimui, antrasis, patvirtinantis, kad požeminio vandens naudojimas ir jo patikrinimai vykdomi pagal Lietuvos higienos normos HN 28:2003 2 priedo 2 punkto reikalavimus. 5. Požeminio vandens geologinių, hidrogeologinių ir gavybos sąlygų, vandens fizikinių, cheminių, fizikocheminių savybių ir mikrobinės sudėties įvertinimo ataskaita (toliau - ataskaita) pagal Lietuvos higienos normos HN28:2003 1 priedo 6-8 punktuose nurodytus natūralaus mineralinio vandens reikalavimus ir kriterijus. Iš ataskaitoje pateikiamų duomenų (Natūralaus mineralinio vandens oficialiojo pripažinimo Lietuvos Respublikoje nuostatų 2 priedas) ir jų analizės turi būti aišku, kad požeminis vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 28:2003 1 priedo 1-5 punktuose suformuluotą natūralaus mineralinio vandens apibrėžimą; 5.1. požeminio vandens telkinio geologinių ir hidrogeologinių sąlygų analizės duomenys ataskaitoje turi nedviprasmiškai pagrįsti išvadą, kad požeminis vanduo yra gaunamas iš vieno erdvės ir kiekio atžvilgiu apibrėžto požeminio telkinio, kurio susidarymo, slūgsojimo ir vandens apykaitos sąlygos yra ištirtos, žinomos ir lemia tam tikro hidrocheminio tipo požeminio vandens formavimąsi. 5.2. ataskaitoje taip pat būtina pagrįsti išvadą, kad regioninės geologinės sandaros ir hidrogeologinės natūralaus mineralinio vandens telkinio slūgsojimo sąlygos visiškai užtikrina požeminio vandens apsaugą nuo antropogeninės (mikrobiologinės ir cheminės) taršos, atsižvelgiant į galimą ūkinės veiklos poveikį, teršalų migracijos galimybes visame požeminio vandens telkinio regione; 5.3. ataskaitoje turi būti duomenys apie požeminio vandens telkinio (regioninę) ir šaltinio (lokalią) geologinę, hidrogeologinę ir hidrologinę situaciją ir apie vandens šaltinio kaptažo įrenginių, vandens apskaitos ir tiekimo paruošimui įrenginių (siurblių, vamzdyno) techninę būklę, juos papildantys ir patvirtinantys vandens fizikinių, cheminių ir fizikocheminių savybių tyrimų rezultatai turi pagrįsti išvadą, kad tas vanduo yra natūraliai švarus ir kad nėra jokių vandens regioninės ar vietinės antropogeninės taršos požymių. Galimą vandens teršimą ir nepakankamą požeminio vandens apsaugą nuo aplinkos įtakos parodo rastos antropogeninės kilmės organinės medžiagos, išvardintos Natūralaus mineralinio vandens oficialiojo pripažinimo Lietuvos Respublikoje nuostatų 2 priedo 2.4.3 punkte, požeminio vandens mėginiuose, paimtuose jo gavybos vietoje; 5.4. ataskaitoje turi būti bandymais pagrįsta išvada, kad požeminio vandens ėmimo iš versmių, galerijų ar gręžinių sąlygos yra suderintos su realia hidrodinamine situacija, ir kad esant įvairiems šaltinio debitams, į kaptažo įrenginius negali patekti kitoks nei naudojamo požeminio telkinio vanduo; 5.5. natūralaus mineralinio vandens savybės (įskaitant temperatūrą, kitus fizikinius, cheminius, fizikocheminius parametrus) jo natūralaus ištakio ar kaptavimo vietoje gali keistis dėl gamtinių veiksnių įtakos, jų turi neveikti galimi vandens debito svyravimai. Toleruotinos tokios gaunamo natūralaus mineralinio vandens cheminės sudėties gamtinių svyravimų ribos: ištirpusių mineralinių medžiagų ir pagrindinių sudedamųjų dalių (pirmiausia Na+, Ca2+, Mg 2+, Cl-, SO42- ir HCO3-) koncentracijų vertės didesnės ar mažesnės 20 proc., ištirpusio anglies dvideginio - 50 proc. Šiems duomenims vertinti ataskaitoje turi būti pateikti požeminio vandens tyrimų rezultatai. Minimalus mėginių skaičius ir tyrimų trukmė nustatomi atsižvelgiant į konkrečias požeminio vandens telkinio formavimosi sąlygas ir numatomą paimti iš jo vandens kiekį: 5.5.1. gerai izoliuotų ir hidrochemiškai vienalyčių telkinių požeminio vandens savybės turi būti ištirtos ne mažiau kaip 6 kartus per ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį, vykdant numatomo paimti vandens kiekio išpumpavimus; 5.5.2. hidroinjekcinių ir hidrochemiškai nevienalyčių daugiasluoksnių požeminio vandens savybės turi būti ištirtos ne mažiau kaip 30 kartų per ne trumpesnį kaip 90 dienų laikotarpį, vykdant numatomo paimti vandens kiekio išpumpavimus; 5.5.3 atvirų, neapsaugotų požeminio vandens telkinių (šaltinių ar pirmo vandeningo sluoksnio (gruntinio) vandens) požeminio vandens savybės turi būti tirtos ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį per netrumpesnį kaip 2 metų laikotarpį, vykdant numatomo paimti vandens kiekio išpumpavimus. Ataskaitoje būtina pateikti: daugkartiniais cheminiais ir fizikocheminiais tyrimais pagrįsta natūralaus mineralinio vandens analitinę kompoziciją, kuri bus nurodoma etiketėse, išvardijant pagrindines vandens sudedamąsias dalis ir jų koncentracijų vertes; galimą išgauti natūralaus mineralinio vandens kiekį, vandens paėmimo optimalų rėžimą ir rekomendacijas požeminio vandens stebėsenai (monitoringui); 5.6. ataskaitoje turi būti pateiktos požeminio vandens pagrindinių sudedamųjų dalių koncentracijų kitimo tendencijos; 5.7. jeigu to paties požeminio telkinio vanduo gaunamas ne vieno kaptažo įrenginiu, tai kiekvienu kaptažo įrenginiu gaunamas vanduo turi būti ištirtas ir apibūdintas ataskaitoje pagal Natūralaus mineralinio vandens oficialiojo pripažinimo Lietuvos Respublikoje nuostatų 2 priedo 2.4.1 ir 2.5 punktuose išvardytus rodiklius; 5.8. ataskaitoje turi būti patvirtinta, kad įgyvendintos visos priemonės, skirtos apsaugoti požeminio vandens šaltinį nuo taršos, kad požeminio vandens šaltinio sanitarinės apsaugos zonos įsteigtos ir registruotos; 5.9. ataskaitoje turi būti pateiktos požeminiame vandenyje rastų Natūralaus mineralinio vandens oficialiojo pripažinimo Lietuvos Respublikoje nuostatų 2 priedo 2.4.2 punkte išvardytų gamtinių sudedamųjų dalių koncentracijų vertės, kad atsižvelgiant į jų toksiškumą, būtų galima įvertinti, ar tos sudedamosios dalys nekels rizikos natūralaus mineralinio vandens vartotojų sveikatai; 5.10. vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN28:2003 14 punkto ir 1 priedo 5 bei 8 punktų reikalavimais, ataskaitoje daugkartiniais mikrobiologiniais tyrimais turi būti pagrįsta išvada, kad požeminiame vandenyje jo gavybos vietoje kolonijas sudarančių vienetų skaičius yra pastovus ir atitinka įprastą to vandens kolonijas sudarančių vienetų skaičių, kad vandenyje nėra parazitų, patogeninių bei kitų mikroorganizmų, galinčių rodyti fekalinės kilmės vandens taršos požymius. Taip pat turi būti pateiktas rekomenduojamas gaunamo vandens mikrobinės sudėties stebėsenos (monitoringo) tvarkos projektas; 5.11. radiologiniais tyrimais ataskaitoje turi būti pagrįsta išvada, kad požeminis vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 85:2003 "Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos normos” (Žin., 2004, Nr. 30-997) reikalavimus. Taip pat turi pateiktas rekomenduojamas gaunamo vandens radiologinės stebėsenos (monitoringo) tvarkos projektas; 5.12. ataskaitoje analizuojami požeminio vandens mėginių fizikiniai, cheminiai, fizikocheminiai ir mikrobiologiniai tyrimai turi būti atlikti akredituotose bandymų laboratorijose, taikant tyrimų metodus pagal nacionaliniais standartais perimtus Europos standartus, Europos standartus, oficialiųjų chemikų analitikų asociacijos (AOAC) ar Šiaurės šalių (NMKL) metodus; 5.13. ataskaitos išvados, nurodytos Natūralaus mineralinio vandens oficialiojo pripažinimo Lietuvos Respublikoje nuostatų 5.5.1-5.5.8 punktuose, turi būti raštu suderintos su Lietuvos geologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos; 5.14. ataskaitos išvada, nurodyta Natūralaus mineralinio vandens oficialiojo pripažinimo Lietuvos Respublikos nuostatų 5.5.11 punkte su Radiacinės saugos centru; 5.15. jeigu požeminis vanduo yra gaunamas iš trečiosios valstybės žemės gelmių, ataskaitoje taip pat turi būti visi duomenys, kuriais vandens gavybos šalies atsakinga institucija rėmėsi, išduodama Lietuvos higienos normos HN 28:2003 1.2 punkte nurodyta patvirtinimą, kad požeminio vandens naudojimas ir jo patikrinimai vykdomi pagal šios higienos normos 2 priedo 2 punkto reikalavimus.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Vilniaus visuomenės sveikatos centras
info@vilniausvsc.sam.lt, +370 5 264 9676

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu