Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) eksporto leidimas

Leidimo kodas:: PAS30066

Eksporto leidimą privalo turėti: - Fizinis ar juridinis asmuo eksportuojantis pirmos arba antros kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius); - Fizinis ar juridinis asmuo, eksportuojantis trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius) į Komisijos reglamente (EB) Nr. 225/2011 nurodytas šalis.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Subjektas, norintis gauti ar pratęsti eksporto leidimą, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą (patvirtinus elektroniniu parašu), tiesiogiai į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą (toliau-Departamentas) ar per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą pateikia nustatytos formos paraišką ir dokumentus. 2. Departamentas dokumentus nagrinėja. 3. Departamentas pateikia dokumentus Tarpžinybinei komisijai. 4. Departamentas priima sprendimą išduoti leidimą. 5. Subjektas sumoka valstybės rinkliavą už leidimo išdavimą. 6. Departamentas išduoda leidimą.
Terminai
0
Sprendimas dėl eksporto leidimo išdavimo priimamas per 15 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.
Mokesčiai

Valstybės rinkliava už eksporto leidimo išdavimą 139 Eur

Reikalingi dokumentai
Subjektas (asmuo) norintis gauti eksporto leidimą pateikia: 1. Užpildytą paraiškos formą PLE-1 (Žin., 2011, Nr. 116-5493); 2. Kitus dokumentus, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui paprašius. Subjektas (asmuo) norintis pratęsti eksporto leidimo galiojimą pateikia: 1. Užpildytą paraiškos formą PLE-2 (Žin., 2011, Nr. 116-5493); 2. Eksporto leidimo originalą; 3. Kitus dokumentus, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui paprašius.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu