Mokymo įstaigų, suteikiančių asmenims teorinį ir praktinį pasirengimą, būtiną jūrinio laipsnio diplomui, kvalifikacijos liudijimui ar jų patvirtinimui gauti, akreditavimas ir mokymo įstaigos akreditavimo liudijimo išdavimas bei papildomos mokymo programos akreditavimas

Leidimo kodas:: PAS30100

Visos Lietuvos Respublikoje įregistruotos MĮ, suteikiančios asmenims teorinį ir praktinį pasirengimą, būtiną jūrinio laipsnio diplomui, kvalifikacijos liudijimui gauti, privalo turėti Lietuvos saugios laivybos administracijos išduotą akreditavimo liudijimą.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
MĮ mokymo procesas tikrinamas, siekiant: 1. Nustatyti, kad MĮ yra kompetentinga suteikti asmenims teorinį ir praktinį pasirengimą, būtiną jūrinio laipsnio diplomui, kvalifikacijos liudijimui ar jų patvirtinimui gauti. 2. Užtikrinti, kad jūrininkų mokymas ir profesinis parengimas akredituotose MĮ būtų vykdomas pagal galiojančius nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus, kad būtų atliekamas MĮ veiklos gerinimas.
Terminai
0
Per 30 kalendorinių dienų.
Mokesčiai

1. Keturiasdešimt trys eurai ir keturiasdešimt keturi euro centai (43,44 Eur / 150 Lt); rinkliavos kodas - 4.452.4 - už mokymo proceso patikrinimą (už vieną mokymo programą). 2. Keturiolika eurų ir keturiasdešimt aštuoni euro centai (14,48 Eur / 50 Lt); rinkliavos kodas - 4.452.5 - už akreditavimo liudijimo išdavimą.

Reikalingi dokumentai
1. Švietimo ir mokslo ministerijos raštiškas leidimas ar kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, suteikiantis teisę vykdyti atitinkamus mokymus, jeigu to reikalauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos atitinkami teisės aktai (tik akreditavimo atveju). 2. Mokymo įstaigos organizacinė valdymo schema, nurodant ryšius tarp atskirų padalinių (tik akreditavimo atveju). 3. Treniruoklių ir kitų mokymui bei vertinimui naudojamų priemonių (įrangos) aprašymas.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Administracinė paslauga yra galutinė. Institucijoje lieka MĮ pateiktų 6.1, 6.2 ir 6.3 punktuose nurodytų dokumentų kopijos. Administracinės paslaugos teikėjas, gavęs prašymą privalo patikrinti, ar pateikti visi reikalingi dokumentai, įvertinti pateiktus dokumentus, patikrinti visas akreditavimui pateiktas teorinio ar praktinio mokymo programas bei nustatyti MĮ pasirengimą įgyvendinti mokymo tikslus ir uždavinius, jos techninę bazę ir atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Tarptautinės konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų su pataisomis (STCW) reikalavimams, taip pat įvertinti, kaip visuose mokymo proceso lygiuose įdiegta ir tvarkoma kokybės sistema. Sprendimas dėl akreditavimo liudijimo išdavimo priimamas įvertinus pateiktus dokumentus ir mokymo proceso patikrinimo rezultatus.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu