Mokymo įstaigų, rengiančių vidaus vandenų transporto specialistus ir motorinių pramoginių laivų laivavedžius, akreditavimas ir naujos mokymo programos akreditavimas

Leidimo kodas:: PAS30101

Visos Lietuvos Respublikoje įregistruotos MĮ, suteikiančios asmenims teorinį ir praktinį pasirengimą, būtiną vidaus vandenų transporto specialisto diplomui, diplomo patvirtinimui, kvalifikacijos liudijimui, motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimui ar motorinio pramoginio laivo laivavedžio tarptautiniam kvalifikacijos liudijimui gauti, privalo būti akredituotos Lietuvos saugios laivybos administracijos. MĮ mokymo procesas tikrinamas, siekiant: 1. Nustatyti, kad MĮ yra kompetentinga suteikti asmenims teorinį ir praktinį pasirengimą, būtiną vidaus vandenų transporto specialisto diplomui, diplomo patvirtinimui, kvalifikacijos liudijimui, motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimui ar motorinio pramoginio laivo laivavedžio tarptautiniam kvalifikacijos liudijimui gauti. 2. Užtikrinti, kad vidaus vandenų transporto specialistų ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimas akredituotose MĮ būtų vykdomas pagal galiojančius nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Paslaugų teikėjas pateikia reikalingus dokumentus; 2. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą; 3. Inspekcijos viršininko įsakymu sudaryta akreditavimo komisija per 30 dienų išnagrinėja gautus dokumentus ir patikrina konkrečios mokymo įstaigos pasiruošimą rengti atitinkamos kategorijos motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžius. 4. Remdamasi patikrinimo rezultatais, akreditavimo komisija surašo aktą, kurį pateikia Inspekcijos viršininkui, teikdama pasiūlymus dėl liudijimo išdavimo. 5. Esant teigiamiems akreditavimo komisijos vertinimo rezultatams, mokymo įstaigai išduodamas liudijimas penkeriems metams. 6. Jei patikrinimo metu randama trūkumų, akreditavimo komisijos sprendimu akreditavimas gali būti vykdomas dviem etapais: 6.1. leidžiama vykdyti mokymo procesą bandomuoju terminu, nustatytu akreditavimo komisijos. Nustatyto bandomojo termino metu mokymo įstaiga privalo pašalinti akreditavimo komisijos nurodytus trūkumus; 6.2. jei, pasibaigus bandomajam terminui, pakartotinio patikrinimo rezultatai yra teigiami, mokymo įstaigai išduodamas liudijimas.
Terminai
0
Per 30 darbo dienų.
Mokesčiai

1. Keturiasdešimt trys eurai ir keturiasdešimt keturi euro centai (43,44 / Eur150 Lt); rinkliavos kodas - 4.2515 - už mokymo įstaigų, įmonių ir organizacijų, rengiančių motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžius, akreditavimo liudijimo išdavimą. 2. Dvidešimt trys eurai ir septyniolika euro centų (23,17 Eur / 80,00 Lt); rinkliavos kodas - 4.2516 - už mokymo įstaigų, įmonių ir organizacijų, rengiančių motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžius, akreditavimo liudijimo dublikato išdavimą. 3. Trisdešimt vienas euras iraštuoniasdešimt šeši euro centai (31,86 Eur / 110,00 Lt); rinkliavos kodas - 4.2517 - už mokymo įstaigų, įmonių ir organizacijų, rengiančių motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžius, akreditavimo liudijimo pratęsimą, naujo liudijimo išdavimą pasikeitus mokymo programų pavadinimui ar įmonės rekvizitams.

Reikalingi dokumentai
1. Laisvos formos prašymas. 2. Mokymo programos; 3. Mokytojų ir laivo praktinio vairavimo instruktorių sąrašas, kuriame nurodoma jų kvalifikacija, gyvenimo aprašymas ir darbo jūrų arba vidaus vandenų transporte stažas; 4. Treniruoklių, mokymo procese naudojamų vidaus vandenų ir motorinių pramoginių laivų sąrašas bei jų registravimo ir techninės apžiūros dokumentų kopijos; 5. Turimos mokymo literatūros sąrašas.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Administracinė paslauga yra galutinė. Institucijoje lieka MĮ pateiktų mokytojų ir laivo praktinio vairavimo instruktorių sąrašo ir treniruoklių, mokymo procese naudojamų vidaus vandenų ir motorinių pramoginių laivų, sąrašo bei jų registravimo ir techninės apžiūros dokumentų kopijos. Administracinės paslaugos teikėjas, gavęs prašymą privalo patikrinti, ar pateikti visi reikalingi dokumentai, įvertinti pateiktus dokumentus, patikrinti visas akreditavimui pateiktas teorinio ar praktinio mokymo programas bei nustatyti MĮ pasirengimą įgyvendinti mokymo tikslus ir uždavinius, jos techninę bazę ir atitiktį Lietuvos Respublikos teisės reikalavimams. Sprendimas dėl akreditavimo priimamas įvertinus pateiktus dokumentus ir mokymo įstaigos patikrinimo rezultatus.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu