Mokymo įstaigos akreditavimas rengti, perkvalifikuoti civilinės aviacijos specialistus ir kelti jų kvalifikaciją

Leidimo kodas:: PAS28410

Mokymo įstaigų akreditavimo pažymėjimas suteikia teisę mokymo įstaigai rengti ir perkvalifikuoti aviacijos specialistus.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Akreditavimo pažymėjimui gauti mokymo įstaiga pateikia CAA nustatytos formos prašymą; CAA komisija įvertina mokymo įstaigos pasirengimą, komisijos išvadų pagrindu išduodamas / neišduodamas akreditavimo pažymėjimas.
Terminai
0
Akreditavimo pažymėjimas išduodamas per 30 d. nuo prašymo padavimo dienos.
Mokesčiai

Už rengiančių CA specialistus mokymo organizacijų, kurios finansuojamos ne iš LR valstybės biudžeto, sertifikavimą ir leidimų išdavimą 86,89 Eur (300 Lt) Už rengiančių CA specialistus mokymo organizacijų, kurios finansuojamos ne iš LR valstybės biudžeto, sertifikavimą ir leidimų išdavimą 43,44 Eur (150 Lt) Už rengiančių CA specialistus mokymo organizacijų, kurios finansuojamos ne iš LR valstybės biudžeto, leidime daromus pakeitimus 14,48 Lt (50 Lt) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2000 m. gruodžio 15 d. Nr. 1458 Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo (Žin., 2000, Nr. 108-3463).

Reikalingi dokumentai
Mokymo įstaiga, norinti gauti pažymėjimą, pateikia CAA prašymą, prie kurio pridedami: 1. įstaigos valstybinis registravimo pažymėjimas ir įstatai (notaro patvirtintos kopijos); 2. mokyklos valdymo struktūros aprašymas, nurodant vadovo bei asmens, atsakingo už mokymą, pavardes; 3. praktikos instruktorių sąrašas bei duomenys apie juos; 4. teorijos dalykų dėstytojų sąrašas bei duomenys apie juos, kartu nurodant jų dėstomus dalykus; 5. duomenys apie mokomuosius orlaivius, treniruoklius, pridedant atitinkamų dokumentų kopijas; 6. orlaivių techninės priežiūros personalo sąrašas bei duomenys apie juos; 7. mokymui naudojamų aerodromų duomenys (pridedamos atitinkamų dokumentų kopijos arba sutartys su asmenimis, kurių aerodromais bus naudojamasi); 8. kokybės kontrolės sistemos aprašymas, nurodant už kokybę atsakingą asmenį; 9. mokymo įstaigos veiklos vadovas (mokymo ir skrydžių vykdymo, orlaivių techninės priežiūros ar remonto, oro eismo paslaugų teikimo vadovai priklausomai nuo mokymo specifikos); 10. dokumentas, patvirtinantis, kad už pažymėjimo išdavimą sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (pateikiamas priėmus sprendimą išduoti pažymėjimą).
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu