Mirusiojo kūno

Leidimo kodas:: PAS30209

Mirusiojo kūno laissez-passer (toliau - leidimas) išduodamas asmenims, kurie nori iš Lietuvos į kitą valstybę (kuri pasirašiusi susitarimą dėl mirusiųjų kūnų pervežimo) pervežti mirusiojo kūno palaikus. Pagal Susitarimą dėl mirusiųjų kūnų pervežimo (toliau - Susitarimas), mirusiųjų kūnų pervežimas yra tarptautinis žmogaus palaikų vežimas iš išsiuntimo valstybės į paskirties valstybę. Susitarimo nuostatos apima aukščiausius reikalavimus, kurie gali būti nustatyti mirusiųjų kūnų išsiuntimui iš Susitariančiosios Šalies, jų tranzitui per Susitariančiąją Šalį arba jų priėmimui Susitariančiosios Šalies teritorijoje. Leidimas atiduodamas pareiškėjui užplombavus karstą (Kauno visuomenės sveikatos centras organizuoja leidimo pristatymą visuomenės sveikatos centrui apskrityje, kurio veiklos teritorijoje (apskrityje) numatoma uždaryti ir plombuoti karstą. Užplombavus karstą, visuomenės sveikatos centro apskrityje valstybės tarnautojas atiduoda leidimą pareiškėjui). Leidimas neišduodamas, jeigu: 1. pateiktame medicininiame mirties liudijime nėra nurodyta mirties priežastis ir dėl to negalima užpildyti Leidimo skilties "mirties priežastis", kaip to reikalaujama Susitarime; 2. iš pateiktos tiekėjo karsto atitikties deklaracijos matyti, kad karstas neatitinka Susitarimo 6 straipsnyje keliamų reikalavimų.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pareiškėjas, norintis gauti Mirusiojo kūno laissez-passer, pateikia: 1. Patvirtintos formos paraišką, kurioje turi būti nurodytas mirusiojo vardas, pavardė, mirties data ir vieta, mirusiojo gimimo vieta ir data (jei žinoma), išsiuntimo vieta, paskirties vieta, transportavimo maršrutas, transporto rūšis, taip pat data ir laikas (atsižvelgiant į Taisyklėse leidimo išdavimo procedūroms nustatytus terminus) bei vieta (nurodant adresą), kurioje bus plombuojamas karstas, pareiškėjo kontaktinė informacija (adresas, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas); 2. pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją; 3. įgaliojimą atstovauti laidojančiam asmeniui Leidimo išdavimo procese arba jo kopiją (jei kreipiasi įgaliotas asmuo); 4. medicininį mirties liudijimą ar mirties liudijimą arba jų kopijas; 5. tiekėjo karsto atitikties deklaraciją apie jo gamyboje panaudotas medžiagas, slėgio karsto viduje ir išorėje lyginimo prietaiso įrengimą (jei jis įrengtas), karsto sienelių storį ir kitus duomenis, reikalingus įvertinti karsto atitiktį Susitarimo 6 straipsnyje keliamiems reikalavimams; 6. pažymą iš balzamavimą arba autopsiją atlikusios įstaigos ar įmonės (jei yra atliktas balzamavimas ar autopsija), patvirtinančią, kad žmogaus palaikuose nėra pašalinių daiktų ar medžiagų, išskyrus tas, kurios yra būtinos balzamavimo ar autopsijos tikslu. Ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo dokumentų gavimo dienos įvertinama, ar pateikti visi nurodyti dokumentai, ar juose yra visa reikalinga informacija, ar pateiktos dokumentų kopijos nekelia pagrįstų abejonių dėl jų tikrumo. Nustačius, kad pateikti dokumentai neatitinka reikalavimų, apie tai nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu (jeigu įmanoma, taip pat ir faksu, telefonu ar elektroniniu paštu) informuojamas pareiškėjas, siūlant pateikti trūkstamus dokumentus, trūkstamą informaciją, dokumentų vertimus į lietuvių arba anglų kalbą, dokumentų originalus (sutikrinti su pateikta kopija) arba notaro patvirtintas kopijas bei informuojant, kad negavus prašomų dokumentų ar informacijos, paraiška nebus nagrinėjama. Sprendimas išduoti Leidimą yra priimamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo visų dokumentų ir (jei buvo prašoma papildomų dokumentų ar duomenų) gavimo, jei pateikti dokumentai patvirtina, kad yra įvykdyti Susitarime (1973 m. spalio 26 d. Strasbūre priimtas Susitarimas dėl mirusiųjų kūnų pervežimo) keliami reikalavimai. Priėmus sprendimą išduoti Leidimą, pareiškėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai yra informuojamas raštu (jeigu įmanoma, taip pat ir faksu, telefonu ar elektroniniu paštu).
Terminai
0
Ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo dokumentų gavimo dienos įvertinama, ar pateikti visi nurodyti dokumentai, ar juose yra visa reikalinga informacija, ar pateiktos dokumentų kopijos nekelia pagrįstų abejonių dėl jų tikrumo. Nustačius, kad pateikti dokumentai neatitinka reikalavimų, apie tai nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu (jeigu įmanoma, taip pat ir faksu, telefonu ar elektroniniu paštu) informuojamas pareiškėjas, siūlant pateikti trūkstamus dokumentus, trūkstamą informaciją, dokumentų vertimus į lietuvių arba anglų kalbą, dokumentų originalus (sutikrinti su pateikta kopija) arba notaro patvirtintas kopijas bei informuojant, kad negavus prašomų dokumentų ar informacijos, paraiška nebus nagrinėjama. Sprendimas išduoti Leidimą yra priimamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo visų dokumentų ir (jei buvo prašoma papildomų dokumentų ar duomenų) gavimo, jei pateikti dokumentai patvirtina, kad yra įvykdyti Susitarime (1973 m. spalio 26 d. Strasbūre priimtas Susitarimas dėl mirusiųjų kūnų pervežimo) keliami reikalavimai. Priėmus sprendimą išduoti Leidimą, pareiškėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai yra informuojamas raštu (jeigu įmanoma, taip pat ir faksu, telefonu ar elektroniniu paštu).
Mokesčiai

Už Mirusiojo kūno laissez-passer išdavimą valstybės rinkliava neimama.

Reikalingi dokumentai
Pareiškėjas turi pateikti: 1. Patvirtintos formos paraišką, kurioje turi būti nurodytas mirusiojo vardas, pavardė, mirties data ir vieta, mirusiojo gimimo vieta ir data (jei žinoma), išsiuntimo vieta, paskirties vieta, transportavimo maršrutas, transporto rūšis, taip pat data ir laikas (atsižvelgiant į Taisyklėse leidimo išdavimo procedūroms nustatytus terminus) bei vieta (nurodant adresą), kurioje bus plombuojamas karstas, pareiškėjo kontaktinė informacija (adresas, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas); 2. pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją; 3. įgaliojimą atstovauti laidojančiam asmeniui Leidimo išdavimo procese arba jo kopiją (jei kreipiasi įgaliotas asmuo); 4. medicininį mirties liudijimą ar mirties liudijimą arba jų kopijas; 5. tiekėjo karsto atitikties deklaraciją apie jo gamyboje panaudotas medžiagas, slėgio karsto viduje ir išorėje lyginimo prietaiso įrengimą (jei jis įrengtas), karsto sienelių storį ir kitus duomenis, reikalingus įvertinti karsto atitiktį Susitarimo 6 straipsnyje keliamiems reikalavimams; 6. pažymą iš balzamavimą arba autopsiją atlikusios įstaigos ar įmonės (jei yra atliktas balzamavimas ar autopsija), patvirtinančią, kad žmogaus palaikuose nėra pašalinių daiktų ar medžiagų, išskyrus tas, kurios yra būtinos balzamavimo ar autopsijos tikslu.
Kompetentingos institucijos
Papildoma informacija
Paraiškoje gauti Mirusiojo kūno laissez-passer turi būti nurodytas mirusiojo vardas, pavardė, mirties data ir vieta, mirusiojo gimimo vieta ir data (jei žinoma), išsiuntimo vieta, paskirties vieta, transportavimo maršrutas, transporto rūšis, taip pat data ir laikas (atsižvelgiant į Taisyklėse leidimo išdavimo procedūroms nustatytus terminus) bei vieta (nurodant adresą), kurioje bus plombuojamas karstas, pareiškėjo kontaktinė informacija (adresas, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas). Leidimas atiduodamas pareiškėjui užplombavus karstą (Kauno visuomenės sveikatos centras organizuoja leidimo pristatymą visuomenės sveikatos centrui apskrityje, kurio veiklos teritorijoje (apskrityje) numatoma uždaryti ir plombuoti karstą. Užplombavus karstą, visuomenės sveikatos centro apskrityje valstybės tarnautojas atiduoda leidimą pareiškėjui).
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu