Medicinos praktikos licencija

Leidimo kodas:: PAS30306

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti medicinos praktikos licencijai gauti
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1) Nustatytos formos paraiška 2) Galiojantis asmens pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas (-ai), suteikiantis (-ys) teisę gyventi dirbti Lietuvos Respublikoje 3) Dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys), kad baigtos medicinos studijos ir įgyta gydytojo profesinė kvalifikacija ir, jei reikia, dokumentas, patvirtinantis šių dokumentų pripažinimą Lietuvos Respublikoje 4) Jei prašoma licencijos verstis šeimos gydytojo, gydytojo specialisto praktika, dokumentas, patvirtinantis įgytą šeimos gydytojo, gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją, ir, jei reikia, dokumentas, patvirtinantis šio dokumento pripažinimą Lietuvos Respublikoje 5) Asmens sveikatos pažymėjimas (išduotas ne seniau, kaip prieš 3 mėnesius) (046 formos originalas arba 048 formos kopija) 6) Dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys) vardo, pavardės, jei jie nesutampa su nurodytais dokumentuose, keitimą 7) Jeigu po gydytojo profesinės kvalifikacijos, pagal kurią prašoma licencijos, įgijimo yra praėję daugiau negu dveji metai, dokumentai, patvirtinantys teisėtą medicinos praktiką (darbdavio (juridinio asmens vadovo) išduota pažyma, įforminta įmonės specialiajame blanke, apie pareiškėjo teisėtą profesinę veiklą ir jos trukmę kartu su darbo santykius įrodančiais dokumentai darbo sutartimi, įsakymais, potvarkiais ir kitais teisės aktuose numatytais dokumentais), ir/ar dokumentai, patvirtinantys gydytojo profesinės kvalifikacijos tobulinimą teisės aktų nustatyta tvarka 8) Jeigu prašoma išduoti licenciją po anksčiau išduotos licencijos galiojimo panaikinimo, dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys), kad gydytojas įvykdė Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių 23.4 punkto reikalavimus 9) Pareiškėjas, Lietuvos Respublikos pilietis, iki 1991 m. baigęs nelietuvišką mokyklą, ir ne Lietuvos Respublikos pilietis, baigęs nelietuvišką mokyklą, privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius jo lietuvių kalbos mokėjimą teisės aktų nustatyta tvarka. 10) Dokumentas, patvirtinantis, kad už licencijos išdavimą sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (originalas) (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).
Mokesčiai

Valstybės rinkliavos dydis priklauso nuo to, ar licenciją atsiimsite išdavimo vietoje (pats (-i) ar Jūsų įgaliotas asmuo), ar ji bus siunčiama paštu: atsiimant licenciją išdavimo vietoje - 26 EUR siunčiant licenciją paštu - 32 EUR Jeigu taikytinas kitoje valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas, tai mokėti reiki atsiimant licenciją išdavimo vietoje - 51 EUR siunčiant licenciją paštu - 57 EUR

Kompetentingos institucijos
Papildoma informacija
Teikdami paraiškas ir dokumentus licencijai gauti (ar pranešimą ir dokumentus licencijuojamos veiklos sąlygų laikymuisi patvirtinanti) sugaišite mažiau laiko, jei iš karto pateiksite: 1) Visus paraiškoje (ar pranešime) nurodytus dokumentus, susegtus į segtuvą (o ne palaidus ar, kas blogiau, sudėtus į įmautę); 2) Tinkamai užpildytą ir parašu patvirtintą nustatytos formos paraišką (ar pranešimą). Atkreipiame dėmesį į tai, kad nustatytos formos paraiška yra dvipusė, ją reikia atsispausdinti ant vieno lapo abiejų pusių. Teikdami paraišką, įsitikinkite, kad nurodėte profesinę kvalifikaciją, pagal kurią prašote licencijos, ir užpildėte abi paraiškos formos puses, parašu patvirtinote paraišką; 3) Tinkamai patvirtintas dokumentų kopijas, išskyrus dokumentus, kurių reikia pateikti originalus (kopijos tikrumo žymą sudaro žodis "Tikra”, dokumento kopijos tikrumą liudijančio įstaigos vadovo ar kito, teisės aktų suteiktus įgaliojimus turinčio tarnautojo pareigų pavadinimas, parašas, vardas (vardo raidė) ir pavardė, data, įstaigos antspaudas). Jeigu su savimi turėsite ir originalius dokumentus, ir jų kopijas, tuomet dokumentų kopijas galės patvirtinti ir mūsų tarnybos specialistas, atsakingas už dokumentų priėmimą, bet teks sugaišti kiek daugiau laiko, kol bus sutikrinti dokumentų originaluose ir jų kopijose esantys duomenys ir kopijų tikrumas patvirtintas reikiamomis žymomis; 4) Užsienio kalba išduotų dokumentų patvirtintas kopijas su autentiškais jų vertimais į lietuvių kalbą; 5) Tinkamai įformintą dokumentą, patvirtinantį teisėtą praktiką pagal profesinę kvalifikaciją, kuriai prašote licencijos. Šis reikalavimas taikomas tiems, kurie profesinę kvalifikaciją yra įgiję seniau kaip prieš 2 metus. Teisėta praktika pagal profesinę kvalifikaciją yra praktika, kuria vertėtės turėdamas atitinkamos praktikos licenciją ir šia praktika vertėtės įstaigoje, turėjusioje teisę teikti atitinkamas paslaugas, t. y. įstaigoje, turinčioje įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją užsiimti atitinkama asmens priežiūra. Tinkamai įforminta yra įstaigos vadovo pasirašyta pažyma, kurioje nurodyta, kokioje įstaigoje, nuo kada iki kada, kokiu juridiniu pagrindu (įsakymo ar darbo sutarties data ir numeris) ir kokiose pareigose esate ar buvote įdarbintas (darbo stažui kitoje šalyje įrodyti, reikalinga pateikti darbdavio pažymą, kurioje būtų nurodyta, pagal kokią profesinę kvalifikaciją dirbote jo vadovaujamoje įmonėje ir ar darbas buvo susijęs su klinikine Jūsų, kaip gydytojo, praktika, bei tos šalies kompetentingosios institucijos ne anksčiau kaip prieš 3 mėn. išduotą pažymą, kad Jūs toje šalyje įgijote teisę dirbti gydytoju ir šią teisę turėjote Jūsų praktikos laikotarpiu (Certificate of Past Good Standing)). Ar įstaiga, kurioje dirbate (-ote), turi įstaigos licenciją, ir jei turi, kokioms paslaugoms teikti, patikrins mūsų tarnybos specialistai, todėl teikti įstaigos licencijos kopijos nebūtina; 6) ~~Primename, kad turi būti tobulintasi ne mažiau kaip po 120 val. kas penkeri metai skaičiuojant nuo medicinos praktikos licencijos (toliau - licencija) išdavimo dienos, jei gydytojas turi licenciją, arba tobulinimo trukmė turi būti proporcinga metų skaičiui, t. y. vidutiniškai po 24 val. kasmet nuo profesinės kvalifikacijos įgijimo dienos, jei gydytojas neturi licencijos, bet kreipiasi dėl jos išdavimo. Svarbu, kad bent 60 % sudarytų tobulinimasis pagal licencijoje nurodytą profesinę kvalifikaciją, likusi dalis gali būti skirta tobulinti kitas gydytojų profesines kvalifikacijas (o tobulinimasis su profesine veikla susijusioje srityje gali sudaryti tik 20 % (įskaitoma 1/3 valandų, nurodytų pažymėjime)). Kaip privalomas gydytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimas įskaitomi Lietuvoje organizuojami ir vykdomi tobulinimo renginiai, kurių programos suderintos su Sveikatos apsaugos ministerija. Sveikatos apsaugos ministerija nederina tik tų tobulinimo programų, kurias vykdo: a) atitinkamus sveikatos priežiūros specialistus rengianti ir atitinkamą kvalifikaciją suteikianti švietimo institucija; b) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos, Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos arba ligoninė, kurioje įsteigtos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto klinikos, arba ligoninė, kurioje įsteigtos Vilniaus universiteto klinikos. Visi kiti tobulinimo organizatoriai privalo savo vykdomas programas suderinti su Sveikatos apsaugos ministerija. Nuo 2011 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. V-645 "Dėl sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklių ir tobulinimo programų vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo". Šiuo įsakymu patvirtintose Sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklėse numatyta, kad su Sveikatos apsaugos ministerija suderintų privalomo kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus atitinkančių tobulinimo programų sąrašas (toliau - Sąvadas) skelbiamas ir Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje (http://www.sam.lt/go.php/Sveikatos_sistemos_specialistai487). Tobulinimas pagal į Sąvadą įtrauktą tobulinimo programą nuo jos įtraukimo į Sąvadą datos yra įskaitomas kaip atitinkamos profesijos sveikatos specialistų privalomas kvalifikacijos tobulinimas, jei nenurodyta kitaip. Tobulinimas pagal tobulinimo programą, kuri nėra įtraukta į Sąvadą, arba pagal įtrauktą į Sąvadą programą, kurios derinimo laikotarpis yra pasibaigęs, nėra laikomas atitinkamos profesijos sveikatos specialistų privalomu kvalifikacijos tobulinimu, jei nenurodyta kitaip. Primename, kad pažymėjime, patvirtinančiame asmens dalyvavimą tobulinimo renginyje, turi būti nurodyt pažymėjimą išdavusi institucija, pažymėjimo registracijos numeris (esant keliems renginio organizatoriams, pažymėjimo registracijos numerį įrašo kiekviena institucija), pažymėjimą gavusio asmens vardas, pavardė, renginio (kursų, stažuotės, konferencijos ir kt.) data, tema, valandų skaičius, kokias kvalifikacijas turintiems asmenims renginys skirtas. Pažymėjimas turi būti pasirašytas jį išdavusios (-ių) institucijos (-ų) vadovo (-ų) bei patvirtintas institucijos (-ų) spaudu (-ais). Tobulinimosi formos ir kaip šių formų tobulinimasis Lietuvoje ar užsienyje vertinimas valandomis, nurodyta Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkoje, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr.132 "Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos". Sveikatos priežiūros specialisto profesinės kvalifikacijos tobulinimas, atliktas Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos ar valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės susitarimą, užskaitomas tuomet, kai šis tobulinimas atliktas nurodytų šalių universitete ar universiteto klinikoje, ligoninėje arba jei atliktas tobulinimas tos šalies kompetentingos institucijos yra užskaitomas kaip profesinės kvalifikacijos tęstinis profesinis mokymas. 7) Tinkamą asmens sveikatos pažymėjimą - jis turi būti išduotas ne seniau kaip prieš 3 mėnesius ir jame neturi būti jokių diagnozių - tik gydančiojo gydytojo ar gydytojų komisijos išvada, ar esama sveikatos būklė tinkama dirbti darbą pagal profesinę kvalifikaciją. Tinkama pateikti yra asmens sveikatos pažyma F-046/a (teikiamas pažymos originalas) arba asmens medicininės knygelės F-048/a puslapių su pavarde bei gydančiojo gydytojo išvada kopijos; Dėl kvito, patvirtinančio, kad sumokėtas valstybės rinkliavos mokestis už licencijos išdavimą. Originalų kvitą galite pateikti kartu su visais licencijavimo dokumentais arba atvykęs atsiimti licenciją. Tuo atveju, kai valstybės rinkliava sumokama internetu ir atsiimti licenciją atvykstama po apmokėjimo internetu nepraėjus 7 kalendorinėms dienoms, būtina pateikti pavedimo internetu išrašą, patvirtintą banko spaudu ir banko darbuotojo parašu (kadangi duomenys apie internetu sumokėtą valstybės rinkliavą tarnybos specialistams yra prieinami praėjus 7 kalendorinėms dienoms po apmokėjimo).
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu