Medicinos praktikos licencijos išdavimas

Leidimo kodas:: PAS30306

Pareiškėjas – fizinis asmuo, kuris ketina verstis medicinos praktika Lietuvoje ir dėl medicinos praktikos licencijos (toliau – licencija) išdavimo kreipiasi į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT), pateikdamas paraišką išduoti licenciją (toliau – paraiška). Užpildyta ir pasirašyta sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos paraiška teikiama kartu su dokumentais, patvirtinančiais licencijos išdavimo sąlygų atitiktį (toliau – patvirtinamieji dokumentai*. Paraišką užpildyti ir pateikti gali pareiškėjo atstovas, turintis teisę atstovauti jam teisės aktų nustatyta tvarka (toliau – atstovas). Pareiškėjas ar jo atstovas paraišką kartu su patvirtinamaisiais dokumentais VASPVT pateikia tiesiogiai arba per atstumą. Paslauga teikiama atlygintinai. Išduodama elektroninė licencija. Pateikiami šie dokumentai*: • sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos paraiška išduoti medicinos praktikos licenciją – žr. šio aprašymo 12 punktą; • **galiojantis asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai); • **leidimas (-ai), suteikiantis (-ys) teisę gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, jei pareiškėjas yra užsienietis; • **dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys), kad baigtos medicinos studijos ir įgyta gydytojo profesinė kvalifikacija, o jei studijos baigtos ir gydytojo profesinė kvalifikacija įgyta užsienyje, ir dokumentas, patvirtinantis šių studijų baigimo ir gydytojo profesinės kvalifikacijos įgijimo pripažinimą Lietuvos Respublikoje; • **dokumentas, patvirtinantis įgytą (atitinkamai kokios licencijos prašoma) medicinos gydytojo, šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto profesinė kvalifikacija, ir, jei kvalifikacija buvo įgyta užsienio valstybėje. • dokumentas, patvirtinantis šio dokumento pripažinimą Lietuvos Respublikoje; medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a), kurio išvada patvirtintų, kad pareiškėjas dėl savo sveikatos būklės gali verstis medicinos praktika. Šis dokumentas negali būti pateikiamas praėjus daugiau negu trims mėnesiams nuo jo išdavimo; • ** dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys), kad pareiškėjas tobulino profesinę kvalifikaciją sveikatos apsaugos ministro patvirtinto Gydytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. • dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys), ne trumpesnę kaip trejų metų teisėtą medicinos praktiką per paskutinius penkerius metus iki paraiškos išduoti licenciją užregistravimo Tarnyboje dienos, jei pareiškėjas medicinos praktika verčiasi ar vertėsi užsienio valstybėje arba kreipiasi po licencijos galiojimo panaikinimo. Dokumentu, patvirtinančiu medicinos praktiką, laikytina originali darbdavio išduota pažyma arba kitas dokumentas, kuriame nurodyta, nuo kada ir iki kada, kokiu juridiniu pagrindu, pagal kokią profesinę kvalifikaciją dirbo ar dirba pareiškėjas. Jei medicinos praktika pareiškėjas verčiasi ar vertėsi užsienio valstybėje, būtina pateikti ir tos užsienio valstybės kompetentingosios institucijos ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius išduotą pažymą apie medicinos praktikos teisėtumą. • **dokumentas, patvirtinantis, kad pareiškėjo valstybinės kalbos mokėjimo kategorija atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus reikalavimus; Jei licencijai gauti pateikiami užsienio valstybėse išduoti dokumentai, jie turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), išskyrus Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ar Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus atvejus. Šie dokumentai turi būti pateikti išversti į lietuvių kalbą, o vertimas turi būti patvirtintas dokumentus išvertusio asmens (vertėjo) parašu nurodant, kad vertėjas yra įspėtas dėl atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 str. už melagingą ar žinomai neteisingą vertimą. Jeigu dėl licencijos gavimo kreipiasi pareiškėjo atstovas, jis pateikia įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. PASTABA. ** – pateikiamos tik teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos dokumentų kopijos.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1) Nustatytos formos paraiška 2) Galiojantis asmens pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas (-ai), suteikiantis (-ys) teisę gyventi dirbti Lietuvos Respublikoje 3) Dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys), kad baigtos medicinos studijos ir įgyta gydytojo profesinė kvalifikacija ir, jei reikia, dokumentas, patvirtinantis šių dokumentų pripažinimą Lietuvos Respublikoje 4) Jei prašoma licencijos verstis šeimos gydytojo, gydytojo specialisto praktika, dokumentas, patvirtinantis įgytą šeimos gydytojo, gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją, ir, jei reikia, dokumentas, patvirtinantis šio dokumento pripažinimą Lietuvos Respublikoje 5) Asmens sveikatos pažymėjimas (išduotas ne seniau, kaip prieš 3 mėnesius) (046 formos originalas arba 048 formos kopija) 6) Dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys) vardo, pavardės, jei jie nesutampa su nurodytais dokumentuose, keitimą 7) Jeigu po gydytojo profesinės kvalifikacijos, pagal kurią prašoma licencijos, įgijimo yra praėję daugiau negu dveji metai, dokumentai, patvirtinantys teisėtą medicinos praktiką (darbdavio (juridinio asmens vadovo) išduota pažyma, įforminta įmonės specialiajame blanke, apie pareiškėjo teisėtą profesinę veiklą ir jos trukmę kartu su darbo santykius įrodančiais dokumentais: darbo sutartimi, įsakymais, potvarkiais ir kitais teisės aktuose numatytais dokumentais), ir/ar dokumentai, patvirtinantys gydytojo profesinės kvalifikacijos tobulinimą teisės aktų nustatyta tvarka 8) Jeigu prašoma išduoti licenciją po anksčiau išduotos licencijos galiojimo panaikinimo, dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys), kad gydytojas įvykdė Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių 23.4 punkto reikalavimus 9) Pareiškėjas, Lietuvos Respublikos pilietis, iki 1991 m. baigęs nelietuvišką mokyklą, ir ne Lietuvos Respublikos pilietis, baigęs nelietuvišką mokyklą, privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius jo lietuvių kalbos mokėjimą teisės aktų nustatyta tvarka. 10) Dokumentas, patvirtinantis, kad už licencijos išdavimą sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (originalas) (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).
Mokesčiai
27.0 (EUR) - 30 (Kalendorinės dienos)
Jei netaikytinas užsienio valstybėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas.

Licencija išduodama arba VASPVT sprendimas atsisakyti išduoti licenciją pateikiamas pareiškėjui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, užregistravimo VASPVT dienos. Į šį terminą neįskaitomas laikotarpis, per kurį pareiškėjas pateikia trūkstamus dokumentus. Jeigu pateikti netinkamai įforminti ar ne visi dokumentai, dokumentuose yra klaidingų duomenų, VASPVT per 15 kalendorinių dienų nuo paraiškos užregistravimo VASPVT dienos pateikia pareiškėjui raštišką reikalavimą papildyti licencijavimo dokumentų bylą. Pareiškėjas, gavęs VASPVT reikalavimą pateikti trūkstamus dokumentus, tai turi padaryti ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo VASPVT reikalavimo išsiuntimo dienos.
45.0 (EUR) - 30 (Kalendorinės dienos)
Jei taikytinas užsienio valstybėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas.

Licencija išduodama arba VASPVT sprendimas atsisakyti išduoti licenciją pateikiamas pareiškėjui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, užregistravimo VASPVT dienos. Į šį terminą neįskaitomas laikotarpis, per kurį pareiškėjas pateikia trūkstamus dokumentus. Jeigu pateikti netinkamai įforminti ar ne visi dokumentai, dokumentuose yra klaidingų duomenų, VASPVT per 15 kalendorinių dienų nuo paraiškos užregistravimo VASPVT dienos pateikia pareiškėjui raštišką reikalavimą papildyti licencijavimo dokumentų bylą. Pareiškėjas, gavęs VASPVT reikalavimą pateikti trūkstamus dokumentus, tai turi padaryti ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo VASPVT reikalavimo išsiuntimo dienos.
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5754
LT247300010112394300 Swedbank, AB
Reikalingi dokumentai
Nėra.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Vitalija Daukšienė, Vyriausioji specialistė
vitalija.dauksiene@vaspvt.gov.lt, +37052615177

Artūras Šimkus , Vyriausiasis specialistas
arturas.simkus@vaspvt.gov.lt, +37052615177

Renata Ustilaitė , Vyriausioji specialistė
renata.ustilaite@vaspvt.gov.lt, +37052615177

Jolanta Armonienė , Vyriausioji specialistė
jolanta.armoniene@vaspvt.gov.lt, +37052615177

Audronė Strakšienė , Vyresnioji specialistė
audrone.straksiene@vaspvt.gov.lt, +37052615177

Laimutė Miškinienė, Vyriausioji specialistė
laimute.miskiniene@vaspvt.gov.lt, +37052615177

Papildoma informacija
Paslauga galutinė. Valstybės rinkliava už licencijos išdavimą turi būti sumokėta iki paslaugos suteikimo. Valstybės rinkliava turi būti sumokėta pareiškėjo vardu, nurodant pareiškėjo asmens kodą. Jei pareiškėjas ar jo atstovas kreipiasi tiesiogiai, kartu su išvardytais dokumentais pateikia ir jų kopijas, jeigu reikia, ir autentiškus jų vertimus į lietuvių kalbą arba tik patvirtintas dokumentų kopijas ir, jeigu reikia, autentiškus jų vertimus į lietuvių kalbą. Jei dokumentai teikiami per atstumą, turi būti pateiktos patvirtintos dokumentų kopijos ir, jeigu reikia, autentiški dokumentų vertimai į lietuvių kalbą. Pateikiamos dokumentų kopijos turi turėti kopijos tikrumo žymą. Tikrumo žymą sudaro žodžiai „Kopija tikra“, dokumento kopijos tikrumą tvirtinančio įstaigos vadovo ar kito tokius įgaliojimus turinčio asmens pareigų pavadinimas, parašas, vardas (vardo raidė) ir pavardė, data. Jei dokumentas susideda iš kelių lapų, šiuos reikalavimus atitinkanti tikrumo žyma rašoma tik paskutiniame lape, o kiekvieno lapo apatinėje dalyje esančiame laisvame plote nurodoma: „Kopija tikra“ ir pasirašoma. Jei licencijai gauti pateikiami užsienio valstybėse išduoti dokumentai, jie turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), išskyrus Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ar Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus atvejus. Šie dokumentai turi būti pateikti išversti į lietuvių kalbą, o vertimas turi būti patvirtintas dokumentus išvertusio asmens parašu teisės aktų nustatyta tvarka. Informacija apie VASPVT išduotas licencijas ir jų galiojimo statusą skelbiama VASPVT interneto svetainės (http://www.vaspvt.gov.lt) skiltyje ,,Licencijos“. Licencijos turėtojas privalo laikytis licencijuojamos veiklos sąlygų ir kas penkeri metai nuo licencijos išdavimo dienos ne vėliau kaip per mėnesį pranešti VASPVT apie privalomąjį profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir medicinos praktiką (žr. Administracinės paslaugos Medicinos praktikos (licencijuojamos veiklos) sąlygų laikymosi priežiūros teikimo aprašymą).
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu