LRT leidimas

Leidimo kodas:: PAS30264

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau - LRT) - valstybei nuosavybės teise priklausanti viešoji ne pelno įstaiga, veikianti pagal LR Visuomenės informavimo ir Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymą. LRT vykdoma radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo veikla nėra licencijuojama. LRT radijo ir (ar) televizijos programų transliavimui užtikrinti Komisija be konkurso pirmumo tvarka pagal LR Visuomenės informavimo įstatymo nuostatas ir sąlygas išduoda leidimus, suteikiančius teises, tolygias toms, kurios suteikiamos Komisijos išduotoms licencijoms.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Transliavimo ir retransliavimo licencijas ir LRT leidimus išduoda Lietuvos radijo ir televizijos komisija. Transliavimo ir retransliavimo veiklos licencijavimo taisyklės (toliau - Taisyklės) reglamentuoja transliavimo, retransliavimo licencijų ir leidimų transliuoti radijo, televizijos programas VšĮ Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai (toliau - LRT) išdavimą, pakeitimą, patikslinimą, laikiną jų galiojimo sustabdymą, galiojimo panaikinimą, dublikatų išdavimą, įpareigojimų dėl privalomų retransliuoti televizijos programų nustatymą televizijos programų retransliuotojams ir atleidimą nuo privalomų televizijos programų retransliavimo. LRT, norėdamas gauti LRT leidimą, privalo pateikti Komisijai LRT prašymą. Kartu su LRT prašymu turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis LRT tarybos nutarimą dėl atitinkamo radijo, televizijos programos transliavimo.
Terminai
0
Komisija nagrinėja tik tas paraiškas ir LRT prašymus, kurie atitinka Taisyklių reikalavimus. Paraiškas licencijai gauti be konkurso ir LRT prašymus Komisija privalo išnagrinėti ir sprendimą dėl licencijos, LRT leidimo išdavimo priimti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos ar LRT prašymo gavimo dienos. Jeigu paraiškos pateikiamos Komisijos paskelbtam konkursui, jos turi būti išnagrinėtos ir sprendimas dėl licencijos išdavimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo konkurso sąlygose nurodyto paraiškų priėmimo termino pabaigos.
Reikalingi dokumentai
LRT prašyme turi būti nurodyta: 1. Norimo gauti LRT leidimo rūšis: LRT leidimas radijo programai transliuoti; LRT leidimas televizijos programai transliuoti; 2. Elektroninių ryšių tinklų, kuriais bus transliuojama radijo, televizijos programa, rūšys; 3. Konkretūs sukoordinuoti Strateginiame plane LRT veiklai numatyti radijo dažniai (kanalai) (jeigu radijo, televizijos programos transliavimui yra būtini Strateginiame plane numatyti radijo dažniai (kanalai); 4. Teritorija, kurioje bus transliuojama radijo, televizijos programa; 5. Ar radijo, televizijos programa bus transliuojama naudojant sąlyginę prieigą; 6. Teritorija, kurioje bus platinami dekoderiai ir (ar) kiti įrenginiai, suteikiantys galimybę gauti prieigą prie radijo, televizijos programos (jeigu radijo, televizijos programa bus transliuojama naudojant sąlyginę prieigą); 7. Numatomos transliuoti radijo, televizijos programos pavadinimas ir pobūdis (formatas); 8. Kalbos, kuriomis bus transliuojama (subtitruojama) radijo, televizijos programa; 9. Numatomos papildomai teikti paslaugos: RDS, teletekstas, elektroninis programų gidas (EPG), interaktyvios TV paslaugos, galimybė pasirinkti radijo, televizijos programos kalbą ir (ar) subtitrus ir kt.; 10. Radijo, televizijos programos siuntimo techniniai standartai, pagrindiniai elektroninių ryšių tinklų techniniai parametrai; 11. Numatomos radijo, televizijos stočių instaliavimo vietos (naudojantis siuntimo paslauga, nurodomi siuntėjo pateikti duomenys); 12. Dirbtinių Žemės palydovų, per kuriuos bus transliuojama radijo, televizijos programa, pavadinimai ir padėtys orbitoje, palydovų imtuvų-siųstuvų numeriai, programos siuntimo radijo dažniai, transliavimo palydovinės tarnybos antžeminės stoties adresas ir operatorius, fiksuotos palydovinės tarnybos radijo dažniai, adresas ir operatorius (jei ši technologija bus naudojama televizijos signalams perduoti), šalys, kuriose būtų priimama radijo, televizijos programa su 60 cm skersmens antena (esant galimybei, pateikti priėmimo aprėpties diagramą); 13. Numatoma radijo, televizijos programos transliavimo pradžia; 14. Kita informacija.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu