Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijimas

Leidimo kodas:: PAS30654

Išduodamas fiziniams ir juridiniams asmenims. Lietuvos žvejybos laivas - žvejybos laivas, plaukiojantis su Lietuvos valstybės vėliava ir įregistruotas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pateikiami reikalingi dokumentai. Gaunamas atsakymas dėl liudijimo išdavimo Sumokama valstybės rinkliava Išduodamas Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijimas
Terminai
0
Priėmusi sprendimą išduoti liudijimą Žuvininkystės tarnyba praneša apie tai ūkio subjektui. Jei toks pranešimas išsiunčiamas per 5 darbo dienas nuo šio aprašo 5 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos, Žuvininkystės tarnyba nesiunčia ūkio subjektui patvirtinimo apie gautus dokumentus liudijimui išduoti.
Mokesčiai

46,34 EUR

Reikalingi dokumentai
Prašymas išduoti liudijimą, kuriame turi būti nurodyta, kokiu pagrindu yra valdomas laisvas žvejybos pajėgumas, reikalingas žvejybos laivui įtraukti į duomenų sistemą (jeigu laisvą žvejybos pajėgumą perdavė kitas fizinis ar juridinis asmuo, kartu su prašymu pateikiamas šio asmens patvirtinimas apie perduodamą laisvą žvejybos pajėgumą) kartu su užpildyta žvejybos laivo duomenų anketa (aprašo 2 priedas); Lietuvos saugios laivybos administracijos išduotas Laivo įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre liudijimą ar Laivo laikino įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre liudijimas, arba Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos išduotas Vidaus vandenų transporto priemonės bilietą ar laivo bilietas, arba laikino įregistravimo Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre liudijimas; Leidimas plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava arba Leidimas laikinai plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava; Laivo klasės liudijimas; Nuosavybės teisę į laivą patvirtinantis dokumentas arba sutartis, kuria suteikiama valdymo teisė į laivą; Kai prašomas įtraukti į duomenų sistemą žvejybos laivas anksčiau buvo registruotas Europos Sąjungos žvejybos laivyno registre kitoje valstybėje narėje - jo išregistravimą iš tos valstybės narės žvejybos laivų registro patvirtinantis doumentas; Juridinio asmens registravimo pažymėjimas (jei žvejybos laivo savininkas (valdytojas) - juridinis asmuo) arba asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jei žvejybos laivo savininkas (valdytojas) - fizinis asmuo). Ūkio subjektas gali pateikti šių nurodytų dokumentų kopijas.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu