Lietuvos Respublikos patentinio patikėtinio liudijimas (asmens įrašymas į Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių registrą, egzamino laikymas)

Leidimo kodas:: PAS30059

Suteikiama teisė verstis patentinio patikėtinio veikla Lietuvos Respublikoje
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Paslaugų teikėjas pateikia Valstybiniam patentų biurui prašymą dėl patentinio patikėtinio egzamino laikymo ir reikalingus dokumentus (jeigu neturi kitos ES valstybės narės kompetentingos institucijos išduoto dokumento, patvirtinančio jam suteiktą teisę verstis patentinio patikėtinio veikla); 2. Paslaugų teikėjas išlaiko patentinio patikėtinio egzaminą (jeigu neturi kitos ES valstybės narės kompetentingos institucijos išduoto dokumento, patvirtinančio jam suteiktą teisę verstis patentinio patikėtinio veikla); 3. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio mokestį už patentinio patikėtinio registravimą; 4. Paslaugų teikėjas pateikia Valstybiniam patentų biurui reikalingus įrašymui į registrą dokumentus; 5. Valstybinis patentų biuras priima sprendimą įrašyti paslaugų teikėją į Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių registrą; 6. Valstybinis patentų biuras išduoda paslaugų teikėjui Lietuvos Respublikos patentinio patikėtinio liudijimą.
Terminai
0
1. Valstybinis patentų biuras per 1 mėnesį išnagrinėja pateiktą prašymą dėl patentinio patikėtinio egzamino laikymo ir nusprendęs, kad asmuo atitinka keliamus reikalavimus, priima sprendimą leisti laikyti patentinio patikėtinio egzaminą, apie tai ir apie paskirtą egzamino laikymo datą informuoja asmenį per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo; 2. Valstybinis patentų biuras per 10 darbo dienų nuo įrašymui į registrą reikalingų dokumentų pateikimo įrašo asmenį į Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių registrą ir išduoda Lietuvos Respublikos patentinio patikėtinio liudijimą
Mokesčiai

1. Už patentinio patikėtinio registravimą 57,92 EUR (200 Lt) 2. Už pakeitimus Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių registre - 37,75 EUR (120 Lt)

Reikalingi dokumentai
Norint laikyti Patentinio patikėtinio egzaminą: 1. Prašymas dėl patentinio patikėtinio egzamino laikymo; 2. Asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos arba kitos ES valstybės narės pilietybę patvirtinantis dokumentas; 3. Aukštąjį universitetinį techninį, gamtos mokslų, matematikos, kompiuterijos ar teisinį išsilavinimą patvirtinantis aukštojo mokslo diplomas; 4. Dokumentai, įrodantys ne mažesnį kaip 5 metų praktinio darbo stažą pramoninės nuosavybės apsaugos srityje (darbo teisinius santykius įrodantys dokumentai: darbo sutartys, įsakymai, potvarkiai ir kiti teisės aktų numatyti dokumentai); 5. Gyvenimo aprašymas; 6. Kiti dokumentai (asmens nuožiūra), patvirtinantys jo kvalifikaciją ir patirtį pramoninės nuosavybės apsaugos srityje; Norint būti įrašytam į Patentinių patikėtinių registrą: 1. Prašymas įrašyti į Patentinių patikėtinių registrą, kuriame turi būti: vardas ir pavardė, valstybės, kurios pilietis yra patentinis patikėtinis, pavadinimas, susirašinėjimo adresas Lietuvos Respublikoje, įskaitant telefono, fakso numerius, elektroninio pašto adresą, arba patentinio patikėtinio darbdavio - juridinio asmens, jeigu patentinis patikėtinis dirba pagal darbo sutartį, pavadinimas ir buveinės adresas, įskaitant telefono, fakso numerius ir elektroninio pašto adresą (šios informacijos nurodymas nėra privalomas asmeniui, kuriam pagal Europos Sąjungos valstybės narės teisės aktus tos valstybės kompetentinga institucija yra suteikusi teisę verstis patentinio patikėtinio veikla visų pramoninės nuosavybės objektų atžvilgiu, nesvarbu, koks profesinis vardas vartojamas jo veiklai apibūdinti, kuriomis užsienio kalbomis gali bendrauti patentinis patikėtinis), Komisijos sprendimo dėl išlaikyto patentinio patikėtinio egzamino data ir numeris. Jeigu reikia: susirašinėjimo adresas Europos Bendrijoje, įskaitant telefono, fakso numerius, elektroninio pašto adresą, arba patentinio patikėtinio darbdavio - juridinio asmens, jeigu patentinis patikėtinis dirba pagal darbo sutartį, pavadinimas ir buveinės adresas, įskaitant telefono, fakso numerius ir elektroninio pašto adresą, Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos, kuri yra išdavusi dokumentą, patvirtinantį suteiktą teisę verstis patentinio patikėtinio veikla, pavadinimas, Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos išduoto dokumento, patvirtinančio suteiktą teisę verstis patentinio patikėtinio veikla, pavadinimas ir išdavimo data. 2. Dokumentas, patvirtinantis mokesčio už patentinio patikėtinio registravimą sumokėjimą; 3. Asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas, jeigu prašymą pateikia asmuo, kuriam kitos ES valstybės narės kompetentinga institucija yra suteikusi teisę verstis patentinio patikėtinio veikla visų pramonės objektų atžvilgiu, nesvarbu, koks profesinis vardas naudojamas jo veiklai apibūdinti; 4. Kitos ES valstybės narės kompetentingos institucijos išduotas galiojantis dokumentas, patvirtinantis jam suteiktą teisę verstis patentinio patikėtinio veikla, jeigu prašymą pateikia asmuo, kuriam kitos ES valstybės narės kompetentinga institucija yra suteikusi teisę verstis patentinio patikėtinio veikla visų pramoninės nuosavybės objektų atžvilgiu, nesvarbu, koks profesinis vardas vartojamas jo veiklai apibūdinti. 5. Kitos ES valstybės narės kompetentingos institucijos išduotas galiojantis dokumentas, patvirtinantis asmeniui suteiktą teisę verstis patentinio patikėtinio veikla (jeigu turi).
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu