Licencijos organizuoti azartinius lošimus išdavimas

Leidimo kodas:: PAS1220

Paslaugos tikslas – išduoti licenciją organizuoti stalo lošimus ir lošimus A kategorijos automatais, lošimus B kategorijos automatais, bingą, totalizatorių ar lažybas. Prašymas išduoti licenciją organizuoti atitinkamos rūšies lošimus gali būti pateikiamas: atvykus į Priežiūros tarnybą, elektroniniu paštu adresu info@lpt.lt, elektroninėmis priemonėmis per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą. Prašymai pateikiami valstybine kalba arba turi turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą į valstybinę kalbą. Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymo dėl licencijos išdavimo nuorašas asmeniui įteikiamas atvykus į Priežiūros tarnybą arba išsiunčiamas prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Juridinis asmuo kreipiasi į Priežiūros tarnybą, pateikdamas nustatytos formos prašymą. 2. Gauti dokumentai pateikiami įstaigos direktoriui susipažinti ir pavesti paslaugos vadovui dokumentus įvertinti. 3. Paslaugos vadovas paveda nagrinėti pateiktus dokumentus paslaugos teikėjui. 4. Paslaugos teikėjas, išnagrinėjęs dokumentus, parengia išvadą ir įsakymą dėl licencijos išdavimo. 5. Parengti dokumentai pateikiami paslaugos vadovui. 6. Paslaugos vadovas, įvertinęs pateiktus dokumentus, juos perduoda įstaigos direktoriui. 7. Įstaigos direktorius pasirašo įsakymą dėl licencijos išdavimo. 8. Teisėkūros, personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus raštvedė įsakymą registruoja. 9. Užregistravus įsakymą, juridiniam asmeniui per 3 darbo dienas po sprendimo priėmimo yra išsiunčiamas informavimo raštas
Mokesčiai
873.0 (EUR) - 30 (Kalendorinės dienos)
Už licencijos organizuoti lošimus išdavimą

Priežiūros institucija sprendimą dėl licencijos išdavimo arba neišdavimo priima per 30 dienų nuo visų dokumentų ir informacijos gavimo. Jeigu pateikti ne visi dokumentai ar informacija arba pareiškėjo pateikti dokumentai užpildyti netaisyklingai, juose pateikti neteisingi duomenys ar šie dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, Priežiūros institucija per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo raštu praneša bendrovei apie nustatytus trūkumus ir nurodo ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti. Tada Taisyklių 15 punkte nurodytų sprendimų priėmimo terminas skaičiuojamas nuo visų patikslintų ar pataisytų dokumentų ir informacijos gavimo dienos.
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5779
LT247300010112394300 „Swedbank“, AB
Reikalingi dokumentai
Bendrovė, norinti gauti licenciją organizuoti azartinius lošimus, pateikia: 1. Bendrovės steigimo dokumentų (bendrovės įstatų, steigimo sandorio (steigimo sutarties ar steigimo akto)) kopijos. Tuo atveju, jei prašymą teikia akcinė bendrovė, papildomai pateikiama steigimo ataskaitos kopija. 2. Paskutinių ir einamųjų metų finansinė atskaitomybė kartu su atestuoto auditoriaus išvadomis (jeigu lošimų veikla numato verstis veikianti bendrovė) ir bendrovės balansas (jeigu lošimų veikla ketina verstis įsteigta nauja ir veiklos nevykdžiusi bendrovė). 3. Informacija, ar bendrovė yra kitų įmonių steigėja ar dalyvė. 4. Dokumentai, patvirtinantys įstatinio kapitalo suformavimą, apmokėjimą ir disponavimą juo, taip pat dokumentai, patvirtinantys, kad bendrovės nuosavas kapitalas – ne mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo: 4.1. akcijų pirkimo-pardavimo ar kitų sutarčių bei apmokėjimo už akcijas dokumentų kopijos; 4.2. akcininkų susirinkimo nutarimo dėl sutikimo parduoti akcijas kopija; 4.3. banko pavedimų ir sąskaitų išrašų kopijos; apmokėjus už akcijas nepiniginiu įnašu – turto įsigijimą ir nuosavybės teisę į jį patvirtinančių dokumentų kopijos, turto vertinimo ataskaitos, atitinkančios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytus reikalavimus, kopija; 4.4. turto perdavimo bendrovei akto kopija; 4.5. akcininkų susirinkimo nutarimo dėl turtinio įnašo įvertinimo kopija; 4.6. turto registravimo dokumentų (jei turtas yra registruojamas viešame registre) kopijos. 5. Duomenys apie bendrovės akcijų savininkus, stebėtojų tarybos, valdybos narius, administracijos vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį finansininką, nurodant jų vardus, pavardes, asmens kodus, bendrovės pavadinimą ir adresą (jeigu akcininkas yra juridinis asmuo), kapitalo dalį, dalyvavimą kitų įmonių valdyme: 5.1. bendrovės vadovo ir vyriausiojo finansininko parašais bei bendrovės spaudu patvirtintos akcininkų registravimo knygos arba (ir) sąskaitų tvarkytojų sąskaitų išrašų kopijos; 5.2. bendrovės vadovo ir vyriausiojo finansininko pasirašyta pažyma, kurioje nurodomi duomenys apie 5 punkte nurodytus asmenis nurodant jų vardus, pavardes, asmens kodus, bendrovės pavadinimą ir adresą (jeigu akcininkas yra juridinis asmuo), kapitalo dalį, dalyvavimą kitų įmonių valdyme; 5.3. rekomendacijų 5 punkte nurodytų fizinių asmenų tapatybę patvirtinančių dokumentų (pasų, asmens tapatybės kortelių ar kitų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų) kopijos. Jeigu bendrovės akcininkas yra juridinis asmuo, pateikiami duomenys apie jį kontroliuojančius asmenis (kontroliuojančių fizinių asmenų tapatybę patvirtinančių dokumentų (pasų, asmens tapatybės kortelių ar kitų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų) kopijos). 6. Dokumentai ir informacija apie bendrovės steigėjų ir akcininkų lėšų, naudojamų bendrovės vardinėms akcijoms įsigyti, kilmę: 6.1. deklaracijų, nurodytų Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme ar kituose teisės aktuose, kopijos; 6.2. kiti dokumentai, galintys paliudyti lėšų, naudojamų bendrovės vardinėms akcijoms įsigyti, kilmę (dovanojimo, pirkimo-pardavimo sutartys ir pan.).
Prašymo forma
Bendrovė, norinti gauti licenciją organizuoti azartinius lošimus, pateikia prašymą išduoti licenciją, kuriame nurodomas bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ir (ar) fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, prašomos išduoti licencijos rūšis, bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens, užpildžiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, parašas, prašymo padavimo data, pridedamų dokumentų sąrašas.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Priežiūros tarnybos Licencijų ir leidimų skyrius
info@lpt.lt, 852336246

Papildoma informacija
1. Bendrovė, gavusi licenciją organizuoti stalo lošimus ir lošimus A kategorijos automatais, ir norėdama pradėti veiklą, kreipiasi į Priežiūros instituciją dėl leidimo atidaryti lošimo namus (kazino) bei patvirtinti lošimų organizavimo reglamentą. 2. Bendrovė, gavusi licenciją organizuoti lošimus B kategorijos automatais, ir norėdama pradėti veiklą, kreipiasi į Priežiūros instituciją dėl leidimo atidaryti automatų saloną bei patvirtinti lošimų organizavimo reglamentą. Bendrovė, gavusi licenciją organizuoti bingą, ir norėdama pradėti veiklą kreipiasi į Priežiūros instituciją dėl leidimo atidaryti bingo saloną bei patvirtinti lošimų organizavimo reglamentą. 3. Bendrovė, gavusi licenciją organizuoti totalizatorių ar lažybas, ir norėdama pradėti veiklą kreipiasi į Priežiūros instituciją dėl leidimo steigti totalizatoriaus ar lažybų punktą bei patvirtinti lošimų organizavimo reglamentą. 4. Lošimus turi teisę organizuoti akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės, veikiančios Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka bei gavusios šios veiklos licencijas ir leidimus atidaryti automatų, bingo salonus, lošimo namus (kazino) arba kai Priežiūros tarnyba patvirtina totalizatoriaus ar lažybų lošimo reglamentą. 5. Lošimus organizuojančios bendrovės steigėjais (akcininkais), taip pat juos kontroliuojančiais asmenimis, lošimus organizuojančios bendrovės stebėtojų tarybos, valdybos nariais ir administracijos vadovais, jų pavaduotojais, vyriausiaisiais finansininkais, lošimo namų (kazino), bingo, automatų salonų administracijos vadovais, jų pavaduotojais, vyriausiaisiais finansininkais, lošėjus aptarnaujančio personalo darbuotojais negali būti asmenys, turintys neišnykusį arba nepanaikintą teistumą už sunkius ir labai sunkius tyčinius nusikaltimus ar nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai ar finansų sistemai. 6. Lošimus organizuojančiai bendrovei draudžiama būti kitų įmonių steigėja ir akcininke. 7. Licencija organizuoti lošimus negali būti parduota arba kitu būdu perleista kitoms bendrovėms. 8. Bingą, totalizatorių, lažybas organizuojančios bendrovės apmokėtas ir įstatuose nurodytas įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 1 mln. litų, o žirgų totalizatorių organizuojančios bendrovės – ne mažesnis kaip 0,5 mln. litų. Bendrovės, organizuojančios lošimus B kategorijos automatais, apmokėtas ir įstatuose nurodytas įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 1 mln. litų, o tais atvejais, kai bendrovė organizuoja lošimus lošimo namuose (kazino), – 4 mln. litų. Dokumentų licencijai gauti pateikimo metu nuosavas kapitalas turi atitikti Akcinių bendrovių įstatymo 38 straipsnio 3 dalies reikalavimus. 9. Bendrovės, organizuojančios lošimus automatų salonuose, bingą, stalo lošimus, totalizatorių, lažybas neturi teisės verstis kita komercine ūkine veikla, išskyrus patalpų, kuriose bendrovė organizuoja lošimus, nuomą Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 6 dalyje nurodytai ūkinei komercinei veiklai.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu