Licencijos ir laikinieji leidimai verstis Radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodyta branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais

Leidimo kodas:: PAS30324

Paslauga gali būti suteikta tik patikrinus ir įvertinus, ar teisingai užpildyta paraiška ir ar su šia paraiška pateikti visi konkrečios paslaugos suteikimui reikalingi dokumentai, kurie nustatyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-1271/22.3-139 patvirtintos Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklėse (Žin., 2009, Nr. 3-64). Paraiška bei paraiškos dokumentai teikiami Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai paštu arba elektroninėmis priemonėmis per atstumą, per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, taip, kaip jis suprantamas Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarime Nr. 1702 "Dėl Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro veiklos ir bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos kompetentingomis institucijomis tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 142-7286).
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Informacija ir dokumentai, kuriuos pareiškėjas turi pateikti konkrečios paraiškos atveju yra nustatyti Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklėse, patvirtintose sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-1271/22.3-139 (Žin., 2009, Nr. 3-64). Paraiškos leidimui teikimo procedūra nustatyta šių taisyklių 33.1; 39.1, 39.2; 40.1, 40.2 ir 41.1 punktuose.
Terminai
0
Paslaugų suteikimo trukmė yra nustatyta Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 26 straipsnio 11 punkte, tačiau bet kuriuo atveju sprendimas priimamas per ne ilgesnį kaip 5 mėnesių laikotarpį, įskaitant galimus termino pratęsimus.
Mokesčiai

Paslaugos kaina nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 patvirtinto Valstybės rinkliavos objektų sąrašo ir šių rinkliavų dydžio 4.496.6 ir4.496.7. punktuose.

Reikalingi dokumentai
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) nustatyti Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklių, patvirtintų sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-1271/22.3-139, 33.3, 36.1; 39.3, 39.4; 40.3, 40.4; 41.2 ir 41.3 punktuose.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu