Licencija vykdyti veiklą, susijusią su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais)

Leidimo kodas:: PAS30075

Šią licenciją privalo turėti fizinis ar juridinis asmuo, norintis turėti ar teikti į Lietuvos ar Europos Bendrijos rinką pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius) (toliau - pirmos kategorijos prekursoriai), t.y. - bet koks pirmos kategorijos prekursorių turėjimas ar teikimas už užmokestį arba nemokamai; arba pirmos kategorijos prekursorių saugojimas, gaminimas, gamyba, perdirbimas, prekyba, platinimas arba tarpininko veikla, kurios tikslas yra pirmos kategorijos prekursorių tiekimas Lietuvoje ar Europos Bendrijoje, nepriklausomai nuo apyvartos per metus dydžio.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Subjektas, norintis gauti licenciją, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą (patvirtinus elektroniniu parašu), tiesiogiai į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą (toliau-Departamentas) ar per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą pateikia nustatytos formos paraišką ir dokumentus. 2. Departamentas dokumentus nagrinėja ir pateikia Tarpžinybinei komisijai. 3. Tarpžinybinė komisija dokumentus įvertina ir teikia siūlymą dėl licencijos išdavimo. 4. Departamentas priima sprendimą išduoti licenciją. 5. Subjektas sumoka valstybės rinkliavą už licencijos išdavimą. 6. Departamentas išduoda licenciją.
Terminai
0
Sprendimas dėl licencijos išdavimo priimamas per 60 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.
Mokesčiai

Valstybės rinkliava už licencijos išdavimą 124 Eur

Reikalingi dokumentai
Subjektas pateikia: 1. Užpildytą paraiškos formą PL-1 (Žin., 2011, Nr. 116-5493). http://www.ntakd.lt/bylos/paslaugos/aprasymai/L18.pdf 2. Patalpų, kuriose subjektas versis veikla, susijusia su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), dokumentus iš Valstybės įmonės Registrų centras: 2.1. dokumento apie patalpas (Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie Nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre), patvirtinto vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, kopiją; 2.2. patalpų, kuriose subjektas versis veikla, susijusia su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), plano (iš Nekilnojamo turto objekto kadastrinių matavimų bylos), patvirtinto vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, kopiją; 2.3. patalpų eksplikacijos, patvirtintos subjekto antspaudu (jeigu jis antspaudą privalo turėti) ir vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, kopiją. 2.4. užpildytą deklaraciją dėl atitikties pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) saugojimo ir laikymo reikalavimams pagal Departamento nustatytą formą. 3. Kitus dokumentus, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui paprašius.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu