Licencija vežti branduolinio kuro ciklo medžiagas ir Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines ir daliąsias medžiagas nustatytais kiekiais

Leidimo kodas:: PAS30018

Branduolinės saugos srities veiklos licencija, kurios rūšis nustatyta Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, suteikia teisę vežti branduolinio kuro ciklo medžiagas ir Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines ir daliąsias medžiagas nustatytais kiekiais
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Paraiška bei paraiškos dokumentai teikiami Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai (toliau - VATESI) paštu arba elektroninėmis priemonėmis per atstumą, per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, taip, kaip jis suprantamas Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarime Nr. 1702 "Dėl Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro veiklos ir bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos kompetentingomis institucijomis tvarkos aprašo patvirtinimo". Licencija ar leidimas gali būti pareiškėjui perduotas paštu. Paraiška pildoma naudojant paraiškų formas, patvirtintas VATESI viršininko 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 22.3-149 "Dėl paraiškų branduolinės energetikos srities veiklos licencijai ir leidimui išduoti, licencijai ar leidimui, jų galiojimo sąlygoms pakeisti, licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymui panaikinti ir licencijos ar leidimo galiojimui panaikinti formų bei licencijos ir leidimo formų patvirtinimo". Reikalavimai paraiškos rengimui nustatyti Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklių 6, 16, 39, 50 punktuose. Paslauga gali būti suteikta tik patikrinus ir įvertinus Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 722, konkrečiai paslaugai nustatytus dokumentus.
Terminai
0
Licencija išduodama ne vėliau, nei per 12 mėnesių nuo visų tinkamai įformintų dokumentų pateikimo
Mokesčiai

Paslaugos suteikimo kaina nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 patvirtinto Valstybės rinkliavos objektų sąrašo ir šių rinkliavų dydžių 3.95(1).6 punkte

Reikalingi dokumentai
Dokumentai, kuriuos pareiškėjas turi pateikti, yra nustatyti Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 722
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu