Licencija verstis tabako gaminių gamyba

Leidimo kodas:: PAS30073

Licencijos išduodamos Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms ir užsienio juridinių asmenų pagal užsienio valstybės įstatymus turinčių teisę verstis komercine ūkine veikla, filialams. Licencijos išduodamos neterminuotam laikui.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Paslaugų teikėjas pateikia reikalingus dokumentus. 2. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau-Departamentas) nagrinėja prašymą. 3. Departamentas licencijos išdavimą derina su kitomis valstybės institucijomis. 4. Departamentas priima sprendimą išduoti licenciją. 5. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą. 6. Departamentas išduoda licenciją.
Terminai
0
Licencija įmonei turi būti išduota per 30 kalendorinių dienų nuo paraiškos ir tinkamai įformintų dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo.
Mokesčiai

637 Eur

Reikalingi dokumentai
Įmonė, norinti įsigyti licenciją, pateikia: 1. Paraišką. Paraiškoje įsigyti licenciją verstis tabako gaminių gamyba įmonė turi nurodyti šiuos duomenis: - įmonės pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą (jeigu įmonė jį turi), gamybos vietos adresą (jeigu gaminama ne toje vietoje, kurioje įregistruota įmonė) ar adresai, licencijos rūšį, tabako gaminių didmeninės prekybos sandėlių ir (ar) sandėlių, kuriuose tabako gaminiai bus laikomi, adresus ir patalpų pažymėjimą plane; - įmonės steigėjų ir įmonės vadovų vardus, pavardes, asmens kodus. Tais atvejais, kai įmonės steigėjas yra juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinė; - numatomų gaminti tabako gaminių kodus ir pavadinimus pagal Europos Bendrijos Kombinuotąją nomenklatūrą; - paraiškos užpildymo datą. 2. Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos (toliau - Valstybinė ne maisto produktų inspekcija) patvirtinimą, kad numatomų gaminti tabako gaminių kokybės rodikliai, nurodyti įmonės dokumentuose, atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus saugos ir kokybės rodiklius. 3. Tabako gaminių didmeninės prekybos sandėlių ir (ar) sandėlių, kuriuose tabako gaminiai laikomi, dokumentų - patalpų plano iš Nekilnojamojo turto objekto kadastro duomenų bylos ir pastato Vidaus plotų eksplikacijos iš Nekilnojamojo turto objekto kadastro duomenų bylos - kopijas, patvirtintas įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma. 4. Informaciją, kokiu būdu (tiesiogiai Departamente ar registruotu laišku) įmonė norėtų gauti licencijos originalą.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu