Licencija verstis licencijuoto grūdų sandėlio veikla

Leidimo kodas:: PAS30065

Ūkio subjektas, pageidaujantis verstis licencijuoto grūdų sandėlio veikla, privalo gauti licenciją.
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Ūkio subjektas, norintis gauti licenciją, Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Tarnyba) pateikia reikalingus dokumentus. Tarnyba, gavusi nurodytus dokumentus, užregistruoja juos specialiame žurnale pagal pašto gavimo arba pareiškėjo dokumentų pateikimo datą. Tarnyba sudaro licencijų išdavimo komisiją (toliau - komisija), kuri nagrinėja pateiktus dokumentus ir teikia išvadas dėl licencijų išdavimo Tarnybos direktoriui. Gavusi prašymą ir licencijai gauti reikalingus dokumentus, komisija nagrinėja jų tinkamumą bei teisingumą ir, jei pateikti ne visi reikalingi dokumentai ar jie neteisingai įforminti, ar dokumentuose nurodyti neteisingi duomenys, raštu apie tai praneša pareiškėjui ir nustato ne trumpesnį kaip 15 kalendorinių dienų terminą trūkumams pašalinti. Tarnyba sprendimą dėl licencijos išdavimo priima ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dokumentų, reikalingų licencijai išduoti, gavimo dienos. Jeigu pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos. Licenciją atsisakoma išduoti, jeigu ūkio subjektas neatitinka Lietuvos Respublikos licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų įstatymo nustatytų reikalavimų. Ūkio subjektas, prieš atsiimdamas licenciją, pateikia banko pažymą apie pradinio įnašo stojamojo mokesčio į Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondą sumokėjimą. Kol nėra sumokėtas šiame punkte nurodytas pradinis įnašas, licencija neišduodama.
Terminai
0
Sprendimas dėl licencijos išdavimo arba atsisakymo ją išduoti priimamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dokumentų, reikalingų licencijai išduoti, gavimo dienos. Licencijos turėtojas privalo per 15 darbo dienų raštu informuoti Tarnybą: apie leidimo statybai (rekonstrukcijai) ar kito leidimo, išduoto teisės aktų nustatyta tvarka, vykdyti struktūrinius pakeitimus grūdų saugyklose, gavimą; apie bet kokį grūdų sandėliavimo technologijos pakeitimą ar naujos įdiegimą; apie bet kokį duomenų, nurodytų dokumentuose, kurių pagrindu buvo išduota licencija, pasikeitimą. Licencijos turėtojas, praradęs licenciją, turi ne vėliau kaip per 3 darbo dienas kreiptis su prašymu į Tarnybą dėl licencijos dublikato išdavimo. Apie priimtą sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą ar panaikinti licencijos galiojimą Tarnyba per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo raštu praneša licencijos turėtojui ir nurodo galiojimo sustabdymo ar panaikinimo priežastis.
Mokesčiai

Paslauga apmokestinama valstybės rinkliav už grūdų sandėlio veiklos licencijos išdavimą - 86,89 EUR (300 Lt), už patikslintos licencijos grūdų sandėlio veiklai, išdavimą - 31,86 EUR (110 Lt), už licencijos dublikato išdavimą - 2,90 EUR (10 Lt).

Susijusios paslaugos
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu