Licencija verstis licencijuoto bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veikla

Leidimo kodas:: PAS30031

Bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veiklos licencijavimo taisyklės reglamentuoja licencijų bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veiklai išdavimą, jų galiojimo sustabdymą ir panaikinimą, nustato kriterijus šalies įmonėms ar užsienio įmonių filialams, ūkininkams, pageidaujantiems vykdyti licencijuoto bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veiklą.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Įmonė ar ūkininkas, norintys gauti licenciją, Tarnybai pateikia reikalingus dokumentus. 2. Tarnyba, gavusi nurodytus dokumentus, užregistruoja juos specialiame žurnale pagal pašto gavimo arba pareiškėjo dokumentų pateikimo datą. 3. Tarnyba sudaro licencijų išdavimo komisiją, kuri nagrinėja pateiktus dokumentus ir teikia išvadas dėl licencijų išdavimo Tarnybos vadovui. 4. Įmonė, ūkininkas, prieš atsiimdami licenciją, pateikia banko pažymą apie pradinio įnašo stojamojo mokesčio į Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondą sumokėjimą. Kol nėra sumokėtas šiame punkte nurodytas pradinis įnašas, licencija neišduodama.
Terminai
0
Tarnyba sprendimą dėl licencijos išdavimo priima ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų, reikalingų licencijai išduoti, gavimo dienos. Jeigu pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.
Mokesčiai

Už licencijos išdavimą pirmą kartą - 139,02 Eur (480 Lt). Už licencijos pakartotinį išdavimą - 60,82 Eur (210 Lt)/ Už licencijos dublikato išdavimą - 4,05 Eur (14 Lt)

Reikalingi dokumentai
1. Prašymas pagal Tarnybos parengtą formą; 2. Įmonės / ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopija; 3. Įmonės steigimo dokumentų kopija, patvirtinta vadovo parašu ir įmonės antspaudu, jeigu ji antspaudą privalo turėti; 4. Dokumentų, patvirtinančių daiktinę teisę į bulvių, daržovių ir vaisių saugyklas bei jų įrenginius, kopijos; 5. Vyriausybės įgaliotų institucijų pažymos apie patalpų, įrenginių ir veiklos sąlygų atitiktį higienos, priešgaisrinių, technologinių, darbo saugos ir saugumo technikos taisyklių reikalavimams; 6. Laikomų bulvių, daržovių ir vaisių priėmimo, apdorojimo, laikymo ir išsiuntimo technologinio proceso schema ir duomenys apie jų kokybės ir saugos kontrolės organizavimą, patvirtinti įmonės vadovo; 7. Dokumentai apie sandėlio, kuriame laikomos bulvės, daržovės ir vaisiai, turto apdraudimą nuo gaisro, sprogimo, trečiųjų asmenų neteisėtos veiklos ir gamtinių jėgų bei civilinės atsakomybės draudimą; 8. Informacija apie kokybės kontrolės darbuotojų kvalifikaciją; 9. Paskutiniojo ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolio) ataskaita ir balansas, kurie buvo pateikti teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai ir reikalingi įmonės mokumui nustatyti; 10. Prekių sandėliavimo taisyklių projektas; 11. Informacija apie sandėlininko paskyrimą su nurodytais sandėlininko duomenimis ir paskyrimo data; 12. Mokėjimo pavedimas (sąskaitos išrašas) su banko žymomis arba kvitas apie sumokėtą valstybės rinkliavą (pateikiama priėmus sprendimą dėl licencijos išdavimo).
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Fitosanitarijos skyrius


Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu