Licencija verstis keleivių ar krovinių vežimu

Leidimo kodas:: PAS30351

Išduodamas leidimas važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone. Leidimai važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis vežant nedalomus krovinius išduodami, kai tokių krovinių negalima arba netikslinga vežti kitokiomis transporto priemonėmis. Nedalomas krovinys yra toks krovinys, kurio negalima padalyti į kelis krovinius taip, kad jį vežanti transporto priemonė su kroviniu neviršytų maksimalių leidžiamų matmenų ir (ar) leidžiamos ašies (ašių) apkrovos ir (ar) leidžiamos bendrosios masės. Leidimas gali būti važiuoti vieną kartą, mėnesiui arba metams, priklausomai nuo to, koks mokestis už važiavimą valstybinės reikšmės keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone (toliau - mokestis) gali būti apskaičiuotas. Prašymą išduoti leidimą gali pateikti didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas ar jo įgaliotas asmuo.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Prašymą išduoti leidimą gali pateikti didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas ar jo įgaliotas asmuo. Prašymas pateikiamas tiesiogiai atvykus į Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau - Inspekcija) regiono departamento paslaugų administravimo skyrių, prašymą atsiuntus paštu ar per pasiuntinį, pasirašyto prašymo kopiją atsiuntus faksu ar elektroniniu paštu arba elektroniniu būdu - prašymą, pasirašytą didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininko ar valdytojo ar jo įgalioto asmens teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu. Inspekcijos regiono departamento paslaugų administravimo skyrius leidimą išduoda važiavimo maršrutą suderinęs su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir Alytaus miesto, Druskininkų, Kauno miesto, Klaipėdos miesto, Marijampolės, Palangos miesto, Panevėžio miesto, Šiaulių miesto, Vilniaus miesto savivaldybių administracijomis, kai važiuojama šiuose miestuose esančiomis gatvėmis, kurios yra valstybinės reikšmės kelių tąsa. Kai prašymas išduoti leidimą yra patenkinamas ir priimamas sprendimas išduoti leidimą, leidimus išduodantis Inspekcijos regiono departamento paslaugų administravimo skyriaus valstybės tarnautojas pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktus duomenis patikrina, ar sumokėta valstybės rinkliava už leidimo išdavimą ir, jei valstybės rinkliava sumokėta ir reikia mokėti mokestį už važiavimą valstybinės reikšmės keliais, apskaičiuoja konkretų mokesčio dydį ir informaciją apie jį perduoda didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkui ar valdytojui jo prašyme išduoti leidimą nurodytu faksu ar elektroninio pašto adresu. Leidimas važiuoti vieną kartą išduodamas 7 dienų (pvz., nuo 2012-05-14 iki 2012-05-20 imtinai) laikotarpiui ir galioja važiuoti į vieną pusę leidime nurodytu maršrutu. Leidimas vienam mėnesiui ar vieneriems metams išduodamas atitinkamai 30 dienų (pvz., nuo 2012-05-14 iki 2012-06-12 imtinai) arba 12 mėnesių (pvz., nuo 2012-05-14 iki 2013-05-13 imtinai) laikotarpiui. Leidimas važiuoti vieną kartą laikomas išduotu, kai informacija apie išduotą leidimą važiuoti vieną kartą ir jo kopija paskelbiami Inspekcijos interneto svetainėje. Išduoto leidimo originalas lieka Inspekcijos regiono departamento paslaugų administravimo skyriuje ir saugomas kartu su prašymu išduoti leidimą. Parengtas leidimas mėnesiui arba metams atiduodamas didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkui ar valdytojui ar jo įgaliotam asmeniui atvykus į prašyme nurodytą Inspekcijos regiono departamento paslaugų administravimo skyrių arba, jei prašyme buvo pageidauta, išsiunčiamas pašto siunta per pasiuntinių paštą, kuris pašto siuntą prašyme nurodytu adresu (fiziniam asmeniui) arba Juridinių asmenų registre nurodytu adresu (juridiniam asmeniui) asmeniui įteikia asmeniškai pasirašytinai (šiuo atveju asmuo pats apmoka pašto siuntos pristatymo (įteikimo) išlaidas).
Terminai
0
Leidimas išduodamas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti leidimą gavimo Inspekcijos regiono departamento paslaugų administravimo skyriuje dienos.
Mokesčiai

Valstybės rinkliava už leidimo išdavimą - 14 Eur / 48,34 Lt Konkretų mokesčio už važiavimą valstybinės reikšmės keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone dydį apskaičiuoja leidimus išduodantis valstybės tarnautojas.

Reikalingi dokumentai
1. Užpildytas nustatytos formos prašymas. 2. Dokumentai, patvirtinantys paruošto važiavimo maršruto suderinimą (kai būtina iš anksto suderinti važiavimo maršrutą). 3. Administracinio teisės pažeidimo protokolas arba jo kopija (kai prašoma išduoti leidimą užfiksavus pažeidimą). 4. Dokumentai (pvz., pažymos), patvirtinantys Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2873; 2004, Nr. 171-6302) 8 straipsnio 2 dalyje nurodytų didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių priklausymą atitinkamoms institucijoms ar organizacijoms ir didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių priskyrimą atitinkamai grupei.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu