Bendrosios slaugos praktikos licencija

Leidimo kodas:: PAS30305

Licencija verstis bendrąja slaugos praktika
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Patvirtintos formos paraiška išduoti licenciją verstis bendrąja slaugos praktika; 2. Galiojantis (-ys) asmens tapatybę ir piletybę patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai); 3. Dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys) pareiškėjo teisę gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, jei pareiškėjas yra užsienietis; 4. Bendrosios praktikos slaugytojo profesinės kvalifikacijos įgijimą patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai) ir, jei kvalifikacija buvo įgyta užsienio valstybėje, jos pripažinimą Lietuvos Respublikoje patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai); 5. Dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys) ne trumpesnę kaip trejų metų teisėtą bendrąją slaugos praktiką per paskutinius penkerius metus iki paraiškos išduoti licenciją užregistravimo Tarnyboje dienos. Dokumentu, patvirtinančiu bendrąją slaugos praktiką, laikytina originali darbdavio išduota pažyma arba kitas dokumentas, kuriame nurodyta, nuo kada ir iki kada, kokiu juridiniu pagrindu, pagal kokią profesinę kvalifikaciją dirbo ar dirba pareiškėjas. Jei bendrąja slaugos praktika pareiškėjas verčiasi ar vertėsi užsienio valstybėje, būtina pateikti ir tos užsienio valstybės kompetentingosios institucijos ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių išduotą pažymą apie bendrosios slaugos praktikos teisėtumą. Šis reikalavimas patvirtinti teisėtą bendrąją slaugos praktiką per paskutinius penkerius metus netaikomas pareiškėjams, kurie bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją yra įgiję ne seniau kaip prieš dvejus metus; 6. Dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys), kad pareiškėjas per paskutinius penkerius metus iki paraiškos išduoti licenciją užregistravimo Tarnyboje dienos tobulino profesinę kvalifikaciją ne mažiau kaip 60 val. (arba atitinkamą valandų skaičių, proporcingą metų po profesinės kvalifikacijos įgijimo skaičiui, jei profesinė kvalifikacija įgyta ne seniau kaip prieš penkerius metus). Jeigu pareiškėjas per pastaruosius penkerius metus iki paraiškos išduoti licenciją užregistravimo Tarnyboje dienos ilgiau kaip dvejus metus teisėtai nesivertė bendrąja slaugos praktika, papildomai turi pateikti dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) papildomą 100 val. profesinės kvalifikacijos tobulinimą teisės aktų nustatyta tvarka Medicininis pažymėjimas (forma Nr. 046/a), kurio išvada patvirtintų, kad pareiškėjas dėl savo sveikatos būklės gali verstis bendrąja slaugos praktika. Šis dokumentas negali būti pateikiamas praėjus daugiau negu trims mėnesiams nuo jo išdavimo Dokumentas, patvirtinantis, kad už licencijos išdavimą sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (originalas) (gali būti pateikiamas priėmus sprendimą išduoti licenciją). Jei pasirinkote mokėti mokestį "siunčiant licenciją paštu", tai reikalinga užpildyti prašymą atsiųsti licenciją, tuomet Jūsų licenciją Akreditavimo tarnyba išsiųs paštu Jūsų nurodytu adresu. Dokumentas, patvirtinantis lietuvių kalbos mokėjimą teisės aktų nustatyta tvarka, jei pareiškėjas yra Lietuvos Respublikos pilietis, iki 1991 m. baigęs nelietuvišką mokyklą, ar ne Lietuvos Respublikos pilietis, baigęs nelietuvišką mokyklą.
Mokesčiai

Valstybės rinkliavos dydis priklauso nuo to, ar licenciją atsiimsite išdavimo vietoje (pats (-i) ar Jūsų įgaliotas asmuo), ar ji bus siunčiama paštu: a) atsiimant licenciją išdavimo vietoje - 26 EUR b) siunčiant licenciją paštu - 32 EUR Jeigu taikytinas kitoje valstybėje narėje įgytos profedinės kvalifikacijos pripažinimo procesas, tai mokėti reiki a) atsiimant licenciją išdavimo vietoje - 51 EUR b) siunčiant licenciją paštu - 57 EUR

Kompetentingos institucijos
Papildoma informacija
Licencijas atsiimti gali tik licencijos gavėjas, pateikęs asmens dokumentą, arba jo įgaliotas asmuo, pateikdamas asmens dokumentą ir licencijos gavėjo parašu ir spaudu patvirtintą įgaliojimą. Jei mokėdami už licenciją (jos dublikatą ar patikslintą licenciją) pasirinkote mokėti mokestį "siunčiant licenciją paštu", tai užpildžius prašymą atsiųsti licenciją, Jūsų licenciją Akreditavimo tarnyba išsiųs paštu Jūsų nurodytu adresu.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu