Akušerijos praktikos licencijos išdavimas

Leidimo kodas:: PAS31814

Pareiškėjas – fizinis asmuo, kuris ketina verstis akušerijos praktika Lietuvoje ir dėl akušerijos praktikos licencijos (toliau – licencija) išdavimo kreipiasi į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT), pateikdamas paraišką išduoti licenciją (toliau – paraiška). Užpildyta ir pasirašyta sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos paraiška teikiama kartu su dokumentais, patvirtinančiais licencijos išdavimo sąlygų atitiktį (toliau – patvirtinamieji dokumentai*. Paraišką užpildyti ir pateikti gali pareiškėjo atstovas, turintis teisę atstovauti jam teisės aktų nustatyta tvarka (toliau – atstovas). Pareiškėjas ar jo atstovas paraišką kartu su patvirtinamaisiais dokumentais VASPVT pateikia tiesiogiai arba per atstumą. Paslauga teikiama atlygintinai. Išduodama elektroninė licencija. *Pateikiami šie dokumentai: • sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintos formos paraiška; • **asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai); • **dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys) pareiškėjo teisę gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, jei pareiškėjas yra užsienietis; • **akušerio profesinės kvalifikacijos įgijimą patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai) ir, jei kvalifikacija buvo įgyta užsienio valstybėje, jos pripažinimą Lietuvos Respublikoje patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai); • **dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys) ne trumpesnę kaip trejų metų teisėtą akušerijos praktiką per paskutinius penkerius metus iki paraiškos išduoti licenciją užregistravimo Tarnyboje dienos, jei pareiškėjas akušerijos praktika verčiasi ar vertėsi užsienio valstybėje arba Lietuvos Respublikoje pagal iki 2010 m. sausio 1 d. išduotą specialiosios praktikos slaugytojo licenciją, arba kreipiasi po licencijos galiojimo panaikinimo. Dokumentu, patvirtinančiu akušerijos praktiką, laikytina originali darbdavio išduota pažyma arba kitas dokumentas, kuriame nurodyta, nuo kada ir iki kada, kokiu juridiniu pagrindu, pagal kokią profesinę kvalifikaciją dirbo ar dirba pareiškėjas. Jei akušerijos praktika pareiškėjas verčiasi ar vertėsi užsienio valstybėje, būtina pateikti ir tos užsienio valstybės kompetentingosios institucijos ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius išduotą pažymą apie akušerijos praktikos teisėtumą; • **dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys), kad pareiškėjas tobulino profesinę kvalifikaciją sveikatos apsaugos ministro patvirtinto Bendrosios praktikos slaugytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka; • ne seniau kaip prieš 3 mėnesius išduotas medicininis pažymėjimas (forma Nr. 046/a), kurio išvada patvirtintų, kad pareiškėjas dėl savo sveikatos būklės gali verstis akušerijos praktika; • **dokumentas, patvirtinantis, kad pareiškėjo valstybinės kalbos mokėjimo kategorija atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus reikalavimus; Jeigu dėl licencijos gavimo kreipiasi pareiškėjo atstovas, jis pateikia įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. PASTABA. * – pateikiamos tik teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos dokumentų kopijos. Paslauga galutinė. Valstybės rinkliava už licencijos išdavimą turi būti sumokėta iki paslaugos suteikimo. Valstybės rinkliava turi būti sumokėta pareiškėjo vardu, nurodant pareiškėjo asmens kodą. Jei pareiškėjas ar jo atstovas kreipiasi tiesiogiai, kartu su išvardytais dokumentais pateikia ir jų kopijas, jeigu reikia, ir autentiškus jų vertimus į lietuvių kalbą arba tik patvirtintas dokumentų kopijas ir, jeigu reikia, autentiškus jų vertimus į lietuvių kalbą. Jei dokumentai siunčiami per atstumą, turi būti pateiktos patvirtintos dokumentų kopijos ir, jeigu reikia, autentiški dokumentų vertimai į lietuvių kalbą. Pateikiamos dokumentų kopijos turi turėti kopijos tikrumo žymą. Tikrumo žymą sudaro žodžiai „Kopija tikra“, dokumento kopijos tikrumą tvirtinančio įstaigos vadovo ar kito tokius įgaliojimus turinčio asmens pareigų pavadinimas, parašas, vardas (vardo raidė) ir pavardė, data. Jei dokumentas susideda iš kelių lapų, šiuos reikalavimus atitinkanti tikrumo žyma rašoma tik paskutiniame lape, o kiekvieno lapo apatinėje dalyje esančiame laisvame plote nurodoma: „Kopija tikra“ ir pasirašoma. Jei licencijai gauti pateikiami užsienio valstybėse išduoti dokumentai, jie turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), išskyrus Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ar Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus atvejus. Šie dokumentai turi būti pateikti išversti į lietuvių kalbą, o vertimas turi būti patvirtintas dokumentus išvertusio asmens parašu teisės aktų nustatyta tvarka. Informacija apie VASPVT išduotas licencijas ir jų galiojimo statusą skelbiama VASPVT interneto svetainės (http://www.vaspvt.gov.lt) skiltyje ,,Licencijos". Licencijos turėtojas privalo laikytis licencijuojamos veiklos sąlygų ir kas penkeri metai nuo licencijos išdavimo dienos ne vėliau kaip per mėnesį pranešti VASPVT apie privalomąjį profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir akušerijos praktiką (žr. Administracinės paslaugos Akušerijos praktikos (licencijuojamos veiklos) sąlygų laikymosi priežiūros teikimo aprašymą).
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pateikiami šie dokumentai*: • sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintos formos paraiška (žr. šio aprašymo 12 punktą); • *asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai); • *dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys) pareiškėjo teisę gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, jei pareiškėjas yra užsienietis; • *akušerio profesinės kvalifikacijos įgijimą patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai) ir, jei kvalifikacija buvo įgyta užsienio valstybėje, jos pripažinimą Lietuvos Respublikoje patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai); • dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys) ne trumpesnę kaip trejų metų teisėtą akušerijos praktiką per paskutinius penkerius metus iki paraiškos išduoti licenciją užregistravimo Tarnyboje dienos, jei pareiškėjas akušerijos praktika verčiasi ar vertėsi užsienio valstybėje arba Lietuvos Respublikoje pagal iki 2010 m. sausio 1 d. išduotą specialiosios praktikos slaugytojo licenciją, arba kreipiasi po licencijos galiojimo panaikinimo. Dokumentu, patvirtinančiu akušerijos praktiką, laikytina originali darbdavio išduota pažyma arba kitas dokumentas, kuriame nurodyta, nuo kada ir iki kada, kokiu juridiniu pagrindu, pagal kokią profesinę kvalifikaciją dirbo ar dirba pareiškėjas. Jei akušerijos praktika pareiškėjas verčiasi ar vertėsi užsienio valstybėje, būtina pateikti ir tos užsienio valstybės kompetentingosios institucijos ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius išduotą pažymą apie akušerijos praktikos teisėtumą; • *dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys), kad pareiškėjas tobulino profesinę kvalifikaciją sveikatos apsaugos ministro patvirtinto Bendrosios praktikos slaugytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka; • ne seniau kaip prieš 3 mėnesius išduotas medicininis pažymėjimas (forma Nr. 046/a), kurio išvada patvirtintų, kad pareiškėjas dėl savo sveikatos būklės gali verstis akušerijos praktika; • *dokumentas, patvirtinantis, kad pareiškėjo valstybinės kalbos mokėjimo kategorija atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus reikalavimus; Jeigu dėl licencijos gavimo kreipiasi pareiškėjo atstovas, jis pateikia įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. PASTABA. * – pateikiamos tik teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos dokumentų kopijos.
Mokesčiai
27.0 (EUR) - 30 (Kalendorinės dienos)
Jei netaikytinas užsienio valstybėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas.

45.0 (EUR) - 30 (Kalendorinės dienos)
Jei taikytinas užsienio valstybėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas.

Mokėjimo rekvizitai
Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5754
LT247300010112394300 Swedbank, AB
Reikalingi dokumentai
Nėra.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Vitalija Daukšienė, Vyriausioji specialistė
vitalija.dauksiene@vaspvt.gov.lt, +37052615177

Artūras Šimkus , Vyriausiasis specialistas
arturas.simkus@vaspvt.gov.lt, +37052615177

Renata Ustilaitė , Vyriausioji specialistė
renata.ustilaite@vaspvt.gov.lt, +37052615177

Audronė Strakšienė , Vyresnioji specialistė
audrone.straksiene@vaspvt.gov.lt, +37052615177

Laimutė Miškinienė , Vyriausioji specialistė
laimute.miskiniene@vaspvt.gov.lt, +37052615177

Papildoma informacija
Atkreipiame dėmesį į tai, kad licencijos turėtojui yra suteikiama elektroninė licencija. T. y. neišduodamas joks popierinis dokumentas (licencija, pažyma ar kt.). Oficiali informacija apie asmeniui suteiktą elektroninę licenciją skelbiama viešai Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu