Akušerijos praktikos licencija

Leidimo kodas:: PAS30304

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti akušerijos praktikos licencijai gaut
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1) Patvirtintos formos paraiška išduoti licenciją 2) Galiojantis (-ys) asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai) 3) Dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys) pareiškėjo teisę gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, jei pareiškėjas yra užsienietis 4) Akušerio profesinės kvalifikacijos įgijimą patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai) ir, jei kvalifikacija buvo įgyta užsienio valstybėje, jos pripažinimą Lietuvos Respublikoje patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai) 5) Dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys) ne trumpesnę kaip trejų metų teisėtą akušerijos praktiką per paskutinius penkerius metus iki paraiškos išduoti licenciją užregistravimo Tarnyboje dienos. Dokumentu, patvirtinančiu akušerijos praktiką, laikytina originali darbdavio išduota pažyma arba kitas dokumentas, kuriame nurodyta, nuo kada ir iki kada, kokiu juridiniu pagrindu, pagal kokią profesinę kvalifikaciją dirbo ar dirba pareiškėjas. Jei akušerijos praktika pareiškėjas verčiasi ar vertėsi užsienio valstybėje, būtina pateikti ir tos užsienio valstybės kompetentingosios institucijos ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių išduotą pažymą apie akušerijos praktikos teisėtumą. Šis reikalavimas patvirtinti teisėtą akušerijos praktiką per paskutinius penkerius metus netaikomas pareiškėjams, kurie akušerio profesinę kvalifikaciją yra įgiję ne seniau kaip prieš dvejus metus 6) Dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys), kad pareiškėjas per paskutinius penkerius metus iki paraiškos išduoti licenciją užregistravimo Tarnyboje dienos tobulino profesinę kvalifikaciją ne mažiau kaip 60 val. (arba atitinkamą valandų skaičių, proporcingą metų po profesinės kvalifikacijos įgijimo skaičiui, jei profesinė kvalifikacija įgyta ne seniau kaip prieš penkerius metus). Jeigu pareiškėjas per pastaruosius penkerius metus iki paraiškos išduoti licenciją užregistravimo Tarnyboje dienos ilgiau kaip dvejus metus teisėtai nesivertė akušerijos praktika, papildomai turi pateikti dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) papildomą 100 val. profesinės kvalifikacijos tobulinimą teisės aktų nustatyta tvarka 7) Medicininis pažymėjimas (forma Nr. 046/a), kurio išvada patvirtintų, kad pareiškėjas dėl savo sveikatos būklės gali verstis akušerijospraktika. Šis dokumentas negali būti pateikiamas praėjus daugiau negu trims mėnesiams nuo jo išdavimo 8) Dokumentas, patvirtinantis, kad už licencijos išdavimą sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (originalas) (gali būti pateikiamas priėmus sprendimą išduoti licenciją). 9) Dokumentas, patvirtinantis lietuvių kalbos mokėjimą teisės aktų nustatyta tvarka, jei pareiškėjas yra Lietuvos Respublikos pilietis, iki 1991 m. baigęs nelietuvišką mokyklą, ar ne Lietuvos Respublikos pilietis, baigęs nelietuvišką mokyklą
Mokesčiai

Valstybės rinkliavos dydis priklauso nuo to, ar licenciją atsiimsite išdavimo vietoje (pats (-i) ar Jūsų įgaliotas asmuo), ar ji bus siunčiama paštu: atsiimant licenciją išdavimo vietoje - 26 EUR siunčiant licenciją paštu - 32 EUR Jeigu taikytinas kitoje valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas, tai mokėti reiki atsiimant licenciją išdavimo vietoje - 51 EUR siunčiant licenciją paštu - 57 EUR

Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu