Licencija teikti dokumentų tvarkymo paslaugą

Leidimo kodas:: PAS28209

Suteikia teisę Lietuvos Respublikos piliečiams ir Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, taip pat valstybės narės piliečiams ir valstybėse narėse įsteigtiems juridiniams asmenims teikti dokumentų tvarkymo paslaugas, atliekant dokumentų sisteminimo, bylų tvarkymo ir bylų apskaitos sudarymo darbus teisės aktuose, reglamentuojančiuose dokumentų valdymą, nustatyta tvarka.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Pareiškėjas pateikia reikalingus dokumentus tiesiogiai, registruotu laišku arba per kontaktinį centrą. Dokumentai gali būti pateikti ir elektroninėmis priemonėmis tiesiogiai arba per kontaktinį centrą. 2. Lietuvos vyriausiasis archyvaras (toliau LVA) nagrinėja prašymą. 3. LVA kreipiasi į Informacijos ir ryšių departamentą prie VRM dėl pažymos, patvirtinančios, kad fizinis asmuo ar juridinio asmens vadovas neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo už sunkius ir labai sunkius tyčinius nusikaltimus ar nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai ar finansų sistemai. 4. LVA priima sprendimą ir elektroniniu paštu praneša pareiškėjui apie licencijos išdavimą ir prievolę sumokėti nustatyto dydžio rinkliavą. 5. Pareiškėjas sumoka nustatytą valstybės rinkliavą ir apie tai praneša LVA. 6. Licencija išduodama elektroninės formos. 7. LVA viešai paskelbia informaciją apie licencijos galiojimą.
Terminai
0
Licencijų išdavimas: LVA ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo reikiamų dokumentų dėl licencijos išdavimo gavimo dienos privalo dokumentus išnagrinėti ir išduoti pareiškėjui licenciją arba pateikti rašytinį motyvuotą atsisakymą ją išduoti. Dėl svarbių priežasčių licencijos išdavimas gali būti pratęstas dar iki 30 kalendorinių dienų. LVA per 5 darbo dienas pareiškėjui išsiunčia patvirtinimą, kad dokumentai gauti. LVA, nustatęs, kad pateikti ne visi reikiami dokumentai ar pateikta nepakankamai informacijos, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos apie tai raštu informuoja pareiškėją. Šiuo atveju dokumentų nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo visų (patikslintų) dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo dienos. Licencijos patikslinimas: Licencijos turėtojas, pasikeitus juridinio asmens pavadinimui, teisinei formai, kodui, buveinės adresui arba fizinio asmens vardui, pavardei, asmens kodui, gyvenamosios vietos adresui, privalo per 5 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo pateikti prašymą patikslinti licenciją ir pateikti dokumentų, patvirtinančių pasikeitusius duomenis, kopijas. Prašymas ir informacija gali būti pateikiami elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą LVA, gavęs visus dokumentųs, kurių reikia licencijai patikslinti, juos išnagrinėja ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų išduoda patikslintą licenciją. Jeigu pateikti ne visi dokumentai, jų nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų (patikslintų), kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo dienos. Licencijos galiojimas sustabdomas, jeigu: 1) licencijos turėtojas, raštu įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą dėl pažeidimų, per nurodytą terminą (ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų) jų nepašalina. Pašalinęs nustatytus pažeidimus, licencijos turėtojas raštu informuoja Lietuvos vyriausiąjį archyvarą, kuris per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo patikrina, ar pažeidimai pašalinti, ir per 5 darbo dienas po patikrinimo priima sprendimą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą. 2) licencijos turėtojas laikinai sustabdo licencijoje nurodytos paslaugos teikimą ir raštu kreipiasi dėl licencijos galiojimo sustabdymo. Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu: 1) licencijos turėtojas nutraukia licencijoje nurodytos paslaugos teikimą ir raštu kreipiasi į Lietuvos vyriausiąjį archyvarą dėl licencijos galiojimo panaikinimo; 2) juridinis asmuo, turintis licenciją, likviduojamas, jam iškeliama bankroto byla ar bankrotas vykdomas ne teismo tvarka arba fizinis asmuo, turintis licenciją, mirė; 3) licencijos turėtojas per 3 mėnesius nuo licencijos galiojimo sustabdymo nepašalina nustatyto (nustatytų) pažeidimo (pažeidimų); 4) licencijos turėtojas, kurio licencijos galiojimas sustabdytas, teikia licencijuojamą paslaugą; 5) paaiškėja, kad fizinis asmuo, turintis licenciją, yra nuteistas už sunkius ar labai sunkius tyčinius nusikaltimus ar nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai ar finansų sistemai.
Mokesčiai

Išdavimas - 53,58 Eur (185 Lt) Patikslinimas - 16,22 Eur (56 Lt)

Reikalingi dokumentai
1. Prašymas (laisva forma), kuriame nurodomas fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas. 2. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija. 3. Juridinio asmens steigimo dokumentų kopijos. 4. Informacija apie juridinio asmens darbuotojų atitikimą nustatytiems reikalavimams ir tai patvirtinančių dokumentų (diplomo, atestato, kvalifikacijos, kursų baigimo pažymėjimų ar liudijimų su jų priedais apie įgytų žinių įvertinimą, taip pat dokumentų, patvirtinančių darbo stažą licencijuojamoje veiklos srityje) kopijos. 5. Duomenys apie juridinio asmens vadovą (-us), nurodant vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu