Licencija organizuoti lažybas

Leidimo kodas:: PAS30282

Bendrovė, norinti vykdyti azartinių lošimų veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi gauti licenciją, kuri suteikia teisę organizuoti atitinkamos rūšies azartinius lošimus. Vienai bendrovei gali būti išduotos visų rūšių licencijos. Licencija organizuoti lošimus išduodama neterminuotam laikui.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Bendrovė, norinti gauti licenciją, pateikia: Prašymą išduoti licenciją, kuriame nurodomas bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ir (ar) fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, prašomos išduoti licencijos rūšis, bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens, užpildžiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, parašas, prašymo padavimo data, pridedamų dokumentų sąrašas; Kartu su prašymu bendrovė turi pateikti šiuos dokumentus: 2.Bendrovės steigimo dokumentų (bendrovės įstatų, steigimo sandorio (steigimo sutarties ar steigimo akto)) kopijas. Tuo atveju, jei prašymą teikia akcinė bendrovė, papildomai pateikiama steigimo ataskaitos kopija. 3.Paskutinių ir einamųjų metų finansinę atskaitomybę kartu su atestuoto auditoriaus išvadomis (jeigu lošimų veikla numato verstis veikianti bendrovė) ir bendrovės balansą (jeigu lošimų veikla ketina verstis įsteigta nauja ir veiklos nevykdžiusi bendrovė). 4.Informaciją, ar bendrovė yra kitų įmonių steigėja ar dalyvė. 5.Dokumentus, patvirtinančius įstatinio kapitalo suformavimą, apmokėjimą ir disponavimą juo, taip pat dokumentus, patvirtinančius, kad bendrovės nuosavas kapitalas - ne mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo: - akcijų pirkimo-pardavimo ar kitų sutarčių bei apmokėjimo už akcijas dokumentų kopijas; - akcininkų susirinkimo nutarimo dėl sutikimo parduoti akcijas kopiją; - banko pavedimų ir sąskaitų išrašų kopijas; apmokėjus už akcijas nepiniginiu įnašu - turto įsigijimą ir nuosavybės teisę į jį patvirtinančių dokumentų kopijas, turto vertinimo ataskaitos, atitinkančios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytus reikalavimus, kopiją; - turto perdavimo bendrovei akto kopija; - akcininkų susirinkimo nutarimo dėl turtinio įnašo įvertinimo kopiją; - turto registravimo dokumentų (jei turtas yra registruojamas viešame registre) kopijas. 6. Duomenis apie bendrovės akcijų savininkus, stebėtojų tarybos, valdybos narius, administracijos vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį finansininką, nurodant jų vardus, pavardes, asmens kodus, bendrovės pavadinimą ir adresą (jeigu akcininkas yra juridinis asmuo), kapitalo dalį, dalyvavimą kitų įmonių valdyme: - bendrovės vadovo ir vyriausiojo finansininko parašais bei bendrovės spaudu patvirtintos akcininkų registravimo knygos arba (ir) sąskaitų tvarkytojų sąskaitų išrašų kopijas; - bendrovės vadovo ir vyriausiojo finansininko pasirašyta pažyma, kurioje nurodomi duomenys apie 5 punkte nurodytus asmenis nurodant jų vardus, pavardes, asmens kodus, bendrovės pavadinimą ir adresą (jeigu akcininkas yra juridinis asmuo), kapitalo dalį, dalyvavimą kitų įmonių valdyme; - bendrovės akcijų savininkų, stebėtojų tarybos, valdybos narių, administracijos vadovo, jo pavaduotojo, vyriausiojo finansininko asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų (pasų, asmens tapatybės kortelių ar kitų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų) kopijas. Jeigu bendrovės akcininkas yra juridinis asmuo, pateikiami duomenys apie jį kontroliuojančius asmenis (kontroliuojančių fizinių asmenų tapatybę patvirtinančių dokumentų (pasų, asmens tapatybės kortelių ar kitų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų) kopijas). 7. Dokumentus ir informaciją apie bendrovės steigėjų ir akcininkų lėšų, naudojamų bendrovės vardinėms akcijoms įsigyti, kilmę: - deklaracijų, nurodytų Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme ar kituose teisės aktuose, kopijas; - kitus dokumentus, galinčius paliudyti lėšų, naudojamų bendrovės vardinėms akcijoms įsigyti, kilmę (dovanojimo, pirkimo-pardavimo sutartis ir pan.). 8. Už lošimų organizavimo licencijos išdavimą turi būti sumokėta nustatyta valstybės rinkliava.
Terminai
0
Sprendimas dėl licencijos išdavimo priimamas per 30 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų ir informacijos gavimo dienos. Sprendimas dėl licencijos patikslinimo priimamas per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų gavimo dienos.
Mokesčiai

Valstybės rinkliava už licencijos išdavimą yra 908,25 Eur (3136 Lt) Valstybės rinkliava už licencijos patikslinimą yra 50,39 Eur (174 Lt)

Susijusios paslaugos
Reikalingi dokumentai
Nurodyta skiltyje "Veiksmai leidimui gauti".
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu