Licencija neginkluotai asmens ir turto saugai

Leidimo kodas:: PAS28879

Licencija suteikia teisę vykdyti asmens ir turto sauga turint teisę panaudoti fizinę prievartą, dujinius ginklus ir specialiąsias priemones.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Juridiniai asmenys ar užsienio juridinio asmens filialai, siekiantys gauti licenciją, teritorinei policijos įstaigai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo buveinė, pateikia šios lentelės 7 punkte nurodytus dokumentus. Kitą su sprendimo išduoti licenciją priėmimu susijusią informaciją ir duomenis surenka pačios teritorinės policijos įstaigos ar licencijas išduodanti institucija teisės aktų nustatyta tvarka. Teritorinė policijos įstaiga, patikrinusi, ar juridinio asmens arba užsienio juridinio asmens filialo steigėjai, dalyviai, kontroliuojantys asmenys ir saugos vadovas atitinka Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo reikalavimus, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo šių Taisyklių visų nurodytų dokumentų gavimo surinktus dokumentus su išvadomis persiunčia licencijas išduodančiai institucijai. Licencijas išduodanti institucija licenciją išduoda arba rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti licenciją, nurodydama apskundimo tvarką, pateikia juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo būtinų dokumentų gavimo teritorinėje policijos įstaigoje.
Terminai
0
60 dienų
Mokesčiai

57 Eur (200 Lt)

Reikalingi dokumentai
1. Prašymas (laisva forma) išduoti licenciją; 2. Juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo registravimo pažymėjimas ir jo kopija; 3. Fizinių asmenų, kurie yra juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo saugos vadovai, kontroliuojantys asmenys, dalyviai ir steigėjai, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų nuorašai, patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka. 4. Kitą su sprendimo išduoti licenciją priėmimu susijusią informaciją ir duomenis surenka pačios teritorinės policijos įstaigos ar licencijas išduodanti institucija teisės aktų nustatyta tvarka.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu