Licencija importuoti, eksportuoti ginklus, šaudmenis, jų dalis ir ginklų priedėlius

Leidimo kodas:: PAS28881

Licencija suteikia teisę importuoti, eksportuoti ginklus, šaudmenis, jų dalis ir ginklų priedėlius
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Paslaugų teikėjas pateikia reikalingus dokumentus; 2. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą; 3. Kompetentinga institucija nagrinėja prašymą; 4. Kompetentinga institucija atlieka patikrinimus; 4. Kompetentinga institucija priima sprendimą išduoti leidimą ir kt.
Terminai
0
Teritorinė policijos įstaiga, patikrinusi, ar juridinis asmuo atitinka Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo reikalavimus, ar juridinio asmens administracijos vadovui, kontroliuojantiems asmenims netaikomi teisės dirbti darbą, susijusį su licencijuojama veikla, apribojimai, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų gavimo surinktus dokumentus su išvadomis persiunčia licencijas išduodančiai institucijai; Licencijas išduodanti institucija licenciją išduoda arba rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti licenciją, nurodydama apskundimo tvarką, pateikia juridiniam asmeniui ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo teritorinėje policijos įstaigoje.
Mokesčiai

200 Lt / 57 Eur

Reikalingi dokumentai
1. Juridinis asmuo, norintis gauti licenciją, teritorinei policijos įstaigai, kurios teritorijoje yra juridinio asmens buveinė, pateikia prašymą, kuriame nurodoma: 1.1. juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono ir fakso numeriai; 1.2. licencijuojamos veiklos pavadinimas; 1.3. juridinio asmens administracijos vadovo ir kontroliuojančių asmenų kodas (-ai), vardas (-ai) ir pavardė (-ės); 1.4. įgalioto pateikti dokumentus ir paimti licenciją asmens kodas, vardas, pavardė; 1.5. prašymo padavimo data. 2. Kartu su prašymu išduoti licenciją pateikiamos 1.3 punkte nurodytų asmenų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos. 3. Valstybinio socialinio draudimo įstaigos pažyma apie asmens sumokėtus mokesčius; 4. VMI pažyma apie sumokėtus mokesčius; 5. Pažyma apie neįvykdytus įsipareigojimus muitinei. 6. Dokumentus, patvirtinančius akcijų pasiskirstymą tarp akcininku. 7. Dokumentas, patvirtinantis nustatyto dydžio užmokesčio už prašymo nagrinėjimą sumokėjimą.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu