Licencija gaminti sprogmenis

Leidimo kodas:: PAS28737

Licencija gaminti sprogmenis leidžia gaminti sprogmenis tiek savo reikmėms, tiek pardavimui
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Paslaugų teikėjas pateikia reikalingus dokumentus; 2. Ginklų fondas, gavęs paslaugų teikėjo dokumentus, persiunčia juos atitinkamoms institucijoms; 3. Gavę iš atitinkamų institucijų atsakymus, Ginklų fondas priima išvadą dėl licencijos išdavimo.
Terminai
0
Sprendimas dėl licencijos išdavimo priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų, reikalingų licencijai išduoti, pateikimo dienos. Gavęs prašymą išduoti licenciją, Ginklų fondas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad prašymas gautas. Patvirtinime taip pat nurodoma šio straipsnio 5 dalies terminas licencijai išduoti, sprendimo apskundimo tvarka ir terminai bei tai, kad pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui per 30 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų, reikalingų licencijai išduoti, pateikimo dienos negavus jokio atsakymo, yra laikoma, kad priimamas teigiamas sprendimas. Atsisakymas išduoti licenciją turi būti motyvuotas vadovaujantis Vyriausybės patvirtintose Sprogmenų civilinės apyvartos licencijavimo taisyklėse nustatytais reikalavimais. Pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo atsisakymą išduoti licenciją turi teisę ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo dienos apskųsti teismui. Jeigu pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo per 30 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų, reikalingų licencijai išduoti, pateikimo dienos negauna jokio atsakymo, yra laikoma, kad priimamas teigiamas sprendimas. Sprendimas dėl sutikimo verstis licencijuojama veikla išdavimo ar neišdavimo paslaugų teikėjui, pateikusiam kitoje valstybėje narėje išduotą licenciją, priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo turimos licencijos pateikimo Ginklų fondui dienos. Jeigu paslaugų teikėjas per 30 kalendorinių dienų nuo licencijos pateikimo dienos negauna jokio atsakymo, yra laikoma, kad priimamas teigiamas sprendimas.
Mokesčiai

144,81 Eur (500 Lt) , patikslinimas ar dublikato išdavimas 20,27 Eur (70 Lt)

Reikalingi dokumentai
Juridiniai asmenys, norintys gauti licenciją, pateikia Ginklų fondui prašymą, kuriame nurodoma: 1. juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas, telefono ir (ar) fakso numeriai; 2. administracijos vadovo gimimo data, vardas ir pavardė; 3. prašomos išduoti licencijos rūšis; 4. duomenys apie numatomų gaminti sprogmenų rūšis.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu