Licencija eksploatuoti tirą, šaudyklą

Leidimo kodas:: PAS28880

Licencija suteikia teisę verstis tirų, šaudyklų eksploatavimo veikla. Dėl licencijos gali kreiptis Europos fizinis ar Europos juridinis asmuo, pageidaujantis gauti leidimą eksploatuoti tirą, šaudyklą
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Paslaugų teikėjas pateikia prašymą ir reikalingus dokumentus; Teritorinėje policijos įstaigoje atliekami asmenų, kurių veikla bus tiesiogiai susijusi su ginklų apyvarta, patikrinimai. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą; Atlikus patikrinimus išduodamas leidimas, kuris suteikia teisę eksploatuoti tirą ar šaudyklą.
Terminai
0
Teritorinė policijos įstaiga, patikrinusi, ar juridinis asmuo atitinka Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo reikalavimus, ar juridinio asmens administracijos vadovui, kontroliuojantiems asmenims netaikomi teisės dirbti darbą, susijusį su licencijuojama veikla, apribojimai, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų gavimo surinktus dokumentus su išvadomis persiunčia licencijas išduodančiai institucijai; Licencijas išduodanti institucija licenciją išduoda arba rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti licenciją, nurodydama apskundimo tvarką, pateikia juridiniam asmeniui ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo teritorinėje policijos įstaigoje.
Mokesčiai

57 Eur (200 Lt) valstybės rinkliava

Reikalingi dokumentai
Prašymas, kuriame nurodoma: juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas; adresas, kuriuo yra įregistruotas juridinis asmuo, telefono ir fakso numeriai; juridinio asmens filialo ar struktūrinio padalinio, kuris eksploatuos tirą ar šaudyklą, adresas, telefono ir fakso numeriai (jeigu juridinio asmens ir jo filialo ar struktūrinio padalinio adresai nesutampa); tiro ar šaudyklos adresas; juridinio asmens darbuotojo, įgalioto pateikti dokumentus ir paimti leidimą, vardas, pavardė, asmens kodas; Tiro ar šaudyklos nuosavybės arba valdymo teisę pagrindžiančių dokumentų kopijos; Parengtos taisyklės, reglamentuojančos asmenų patekimą į tirą (šaudyklą), ginklų ir šaudmenų įnešimą ir išnešimą, laikymą, išdavimą, grąžinimą ir naudojimą, aptarnaujančio personalo teises ir pareigas (toliau - vidaus taisyklės). Šios vidaus taisyklės turi būti suderintos su teritorine policijos įstaiga, kurios teritorijoje eksploatuojamas tiras ar šaudykla; Tiro ar šaudyklos pasas (byla); Statinių projektų dokumentai ir paslėptų darbų aktai.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu