Licencija eksploatuoti branduolinės energetikos objektą (objektus)

Leidimo kodas:: PAS30017

Licencija išduodama eksploatuoti (įvairiapusė veikla, kad būtų įgyvendinti objektui nustatyti tikslai, įskaitant energijos gamybą, kuro pakrovimą, reaktoriaus paleidimą, stabdymą, bandymą, techninį aptarnavimą, remontą, tikrinimą ir kitas su jo veikla susijusias operacijas) branduolinės energetikos objektus (branduolinė (atominė) elektrinė, branduolinės (atominės) elektrinės energijos blokas, neenergetinis branduolinis reaktorius, branduolinių medžiagų saugykla, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginys).
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Branduolinės saugos įstatyme nustatytų licencijų ir leidimų branduolinės energetikos srityje išdavimo ir pakeitimo, galiojimo sustabdymo, sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo tvarka reglamentuota Branduolinės saugos įstatyme bei Veiklos branduolinėje energetikoje licencijavimo nuostatuose (dokumentas keičiamas). Licencijavimo procesą galima suskirstyti į tokius etapus: 1. Paraiškos pateikimas. Pareiškėjas, norintis pateikti paraišką licencijai ar leidimui gauti, užpildo VATESI viršininko įsakymu patvirtintą paraiškos formą 2. Paraiškos dokumentų grafiko parengimas ir paraiškos dokumentų pateikimas. Pareiškėjas, rengiantis paraišką licencijai gauti, parengia paraiškos dokumentų pateikimo grafiką. Grafikas rengiamas vadovaujantis Branduolinės saugos įstatyme nustatytais reikalavimais dokumentams (šiuo metu yra rengiamos Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklės, kurios bus pagrindinis teisės aktas, nustatantis paraiškos dokumentų sąrašus). Grafikas ir jo pakeitimai turi būti suderinami su VATESI. VATESI viršininko sprendimas dėl dokumentų pateikimo grafiko ar jo pakeitimo suderinimo priimamas per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų pateikimo grafiko gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas vieną kartą ne ilgesniam kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpiui. VATESI pranešimą apie sprendimą pratęsti terminą pareiškėjui dokumentams pateikti išsiunčia ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki šio termino pabaigos ir nurodo termino pratęsimo priežastis. Dokumentus pareiškėjas teikia, o VATESI peržiūri ir įvertina vadovaudamiesi dokumentų pateikimo grafiku. 3. Paraiškos dokumentų patikrinimas ir įvertinimas atliekamas VATESI specialistų bei VATESI pasitelktų techninės paramos organizacijų. 4. Pareiškėjo patikrinimai. VATESI priežiūros tikslais atlikdama patikrinimus gali lankytis branduolinės energetikos objekte, jo statybos vietoje (aikštelėje) arba licencijuojamos veiklos vykdymo vietoje bet kuriuo metu. VATESI gali tikrinti ir pareiškėjo tiekėjų atliekamą darbą tiekimo produktų gamybos ar bandymų metu. 5. Sprendimo dėl licencijos ar leidimo išdavimo priėmimas: Sprendimas dėl licencijos ir leidimo išdavimo ar atsisakymo išduoti įforminamas VATESI viršininko įsakymu, kuris priimamas saugos vertinimo pagrindu ir įsitikinus, kad įvykdytos Branduolinės energijos įstatyme bei Branduolinės saugos įstatyme nustatytos sąlygos. VATESI gali nustatyti licencijos ir leidimo galiojimo sąlygas. Licencijos ir leidimai spausdinami, naudojant teisės aktų tvarka parengtą ir patvirtintą formą (rengiama). 6. Licencijos ar leidimo išdavimas. Licencija ir leidimas išduodami tik esant teigiamam sprendimui dėl licencijos ar leidimo išdavimo ir sumokėjus valstybės rinkliavą. 7. Licencijos ar leidimo galiojimo sąlygų priežiūra. VATESI, atlikdama veiklos priežiūrą, vertina licencijuotos veiklos saugą, įstatymų nustatyta tvarka taiko poveikio priemones. VATESI Branduolinės saugos įstatymo 27 straipsnyje nustatyta tvarka gali savo iniciatyva sustabdyti licencijos galiojimą ir, jei licencijos ar leidimo turėtojas, kuriam buvo sustabdytas licencijos ar leidimo galiojimas, per nustatytą terminą nepašalino nurodytų pažeidimų, VATESI gali panaikinti licencijos galiojimą. Jei licencijatas pašalina pažeidimus, dėl kurių licencijos ar leidimo galiojimas buvo sustabdytas, VATESI turi panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą. Licencijatas, kuris kreipiasi dėl licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimo, užpildo VATESI viršininko įsakymu patvirtintą paraiškos formą. Licencijos ir leidimo galiojimo sąlygos teisės aktų nustatyta tvarka gali būti keičiamos visą licencijos ar leidimo galiojimo laiką teisės aktų nustatytais atvejais VATESI iniciatyva arba licencijos ar leidimo turėtojo prašymu. Licencijos ar leidimo turėtojas, kuris kreipiasi dėl licencijos ar leidimo galiojimo sąlygų pakeitimo, užpildo VATESI viršininko įsakymu patvirtintą paraiškos formą. Sprendimai dėl licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo, licencijos galiojimo panaikinimo, licencijos galiojimo sąlygų keitimo įforminami VATESI viršininko įsakymais. 8. Licencijos ar leidimo galiojimo panaikinimas: Sprendimai dėl licencijos ar leidimo panaikinimo priimami Branduolinės saugos įstatymo 29 straipsnyje nustatytais atvejais VATESI iniciatyva arba licencijos ar leidimo turėtojo prašymu. Sprendimai įforminami VATESI viršininko įsakymu. Tokiu atveju, kai licencija ar leidimas naikinamas licencijos ar leidimo turėtojo prašymu, licencijos ar leidimo turėtojas užpildo VATESI viršininko įsakymu patvirtintą paraiškos formą. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija neišduoda licencijos, kol pareiškėjas nesumoka valstybės rinkliavos.
Terminai
0
24 mėnesiai po tinkamai įformintų dokumentų pateikimo. Terminas gali būti pratęstas 30-čia dienų.
Mokesčiai

20000 litų (energijos blokui) 6000 litų (radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiui)

Reikalingi dokumentai
1. Licencijoms gauti pareiškėjas VATESI pateikia: 1.1. paraišką, kurioje turi būti nurodyta pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinė (adresas), kontaktiniai duomenys (telefono, fakso numeriai ir (arba) elektroninio pašto adresas, jei pareiškėjas juos turi), veikla, kuriai prašoma licencijos; 1.2. dokumentų, pagrindžiančių atitiktį nuostatoms, nustatytoms licencijai gauti, teikimo grafiką (toliau - grafikas), kuriame turi būti nurodyta: 1.2.1. preliminarūs dokumentų pavadinimai; 1.2.2. kokia informacija bus pateikiama atitinkamame dokumente; 1.2.3. dokumentų pateikimo VATESI datos. 2. Dokumentus, pagrindžiančius atitiktį nuostatoms, nustatytoms licencijai gauti, pareiškėjas teikia vadovaudamasis grafike nurodytomis datomis. Grafikas ir jo pakeitimai suderinami su VATESI Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. 3. VATESI nesuderina grafiko ar jo pakeitimų, jei: 3.1. nustatytas dokumentų teikimo eiliškumas neatitinka Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme ir (arba) Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų reikalavimų, susijusių su veiklos, kuria verstis reikalinga licencija, etapų vykdymo ar su šia veikla susijusių atitinkamų veiksmų atlikimo eiliškumu; 3.2. grafike nurodyti ne visi dokumentai, kuriuos būtina pateikti vadovaujantis šiomis Taisyklėmis.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu