Leidimo būti vidaus vandenyse išdavimas

Leidimo kodas:: PAS529

Asmenys, norintys gauti leidimą būti vidaus vandenyse (toliau leidimas), teikia rašytinius prašymus (pagal nustatytą pavyzdinę formą) atvykę į VSAT struktūrinį padalinį arba elektroninėmis priemonėmis. VSAT struktūriniuose padaliniuose prašymus asmenys gali pateikti tik darbo dienomis, nustatytomis darbo valandomis. Apie priimtą sprendimą išduoti leidimą asmenys informuojami telefonu, elektroniniu paštu, raštu ar per elektroninio pristatymo informacinę sistemą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo. Apie priimtą sprendimą atsisakyti išduoti leidimą asmenys informuojami raštu ar per elektroninio pristatymo informacinę sistemą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo, pateikiant priimto sprendimo kopiją. Leidimo asmeniui pasiimti ir turėti nereikia, nes leidimai talpinami VSAT informacinėje sistemoje.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Asmenys, kreipdamiesi dėl leidimo į vidaus vandenis išdavimo, pateikia prašymą, kuriame turi nurodyti šiuos duomenis: - vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą (jei nėra asmens kodo), pilietybę; - asmens tapatybę (ir teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje, kai asmuo nėra Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių pilietis ar kai asmuo nesinaudoja Bendrijos laisvo judėjimo teise) patvirtinančio dokumento pavadinimą, seriją ir numerį; - gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį (juridiniai asmenys prašyme papildomai nurodo juridinio asmens pavadinimą, kodą, buveinę); - vidaus vandenų teritoriją į kurią pageidaujamą atvykti, atvykimo trukmę ir (ar) datą; - buvimo vidaus vandenyse tikslas; - plaukiojimo priemonės, su kuria planuojama plaukioti vidaus vandenyse, modelis, markė ar tipas, registracijos numeris. Asmeniui atsiimant išduodamą leidimą į vidaus vandenis, pateiktiems duomenims patikrinti VSAT įgaliotam valstybės tarnautojui pateikiami: - asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; - laivo bilietas, laivo nuosavybės teisės liudijimas, plaukiojimo priemonės techninės apžiūros talonas (jeigu planuojama plaukioti vidaus vandenimis); - užsieniečiai papildomai pateikia teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus.
Terminai
10 (Darbo dienos)
Leidimo išdavimo procesas el. būdu
Veiksmai leidimui gauti
Asmenys, kreipdamiesi dėl leidimo išdavimo, pateikia patvirtintos pavyzdinės formos prašymą per elektroninio pristatymo informacinę sistemą kuriame turi nurodyti šiuos duomenis: kokios rūšies leidimą (vienkartinį terminuotą leidimą vykti į pasienio juostą ar leidimą būti vidaus vandenyse) nori gauti; - vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą (jei asmuo neturi asmens kodo, nurodoma asmens gimimo data), pilietybę; - asmens tapatybę (ir / ar teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje) patvirtinančio dokumento pavadinimą, seriją ir numerį; - gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį; - teritoriją į kurią pageidaujama atvykti ir būti (nurodoma gyvenvietė, rajonas ar kita konkreti vieta, pvz., vandens telkinio pavadinimas), trukmę ir (ar) atvykimo datą, atvykimo ir buvimo tikslą, plaukiojimo priemonės, su kuria planuojama plaukioti vidaus vandenyse, modelį, markę ar tipą, registracijos numerį; - kartu vykstančių ir būnančių valstybės sienos apsaugos zonoje asmenų vardus, pavardes, asmens kodus (jei asmenys neturi asmens kodo, nurodomos asmenų gimimo datos). Teikiant prašymą VSAT darbuotojui pateikiami: 1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 2. asmens tapatybę ir teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje patvirtinantys dokumentai, kai asmuo nėra Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių pilietis arba kai asmuo nesinaudoja laisvo asmenų judėjimo teise pagal Europos Sąjungos teisės aktus; 3. leidimas verstis ūkine komercine ar kitokia veikla, jeigu toks leidimas teisės aktų nustatytais atvejais yra būtinas (kai prašoma išduoti leidimą darbų atlikimui pasienio juostoje ar vidaus vandenyse); 4. plaukiojimo priemonės, su kuria planuojama plaukioti vidaus vandenyse, modelis, markė ar tipas, registracijos numeris; 5. dokumentas, patvirtinantis tėvystę, motinystę, asmens paskyrimą globėju (rūpintoju) (kai leidimą prašoma išduoti asmenims iki 16 metų amžiaus); 6. grupės vadovo, laivo kapitono (škiperio), laivavedžio ir kartu vykstančių asmenų dokumentai, nurodyti 1 ir 2 punktuose. Pateikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis, kartu su prašymu pateikiamos 3–5 punktuose nurodytų dokumentų kopijos. Jei prašymą teikia juridinio asmens vadovo įgaliotas asmuo, turi būti pateikiamas ir juridinio asmens vadovo pasirašytas įgaliojimas ar jo kopija.
uzsisakymo el. budu nuoseklumas.pdf
Terminai
10 (Darbo dienos)
Reikalingi dokumentai
Teikiant prašymą VSAT darbuotojui pateikiami: 1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 2. asmens tapatybę ir teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje patvirtinantys dokumentai, kai asmuo nėra Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių pilietis arba kai asmuo nesinaudoja laisvo asmenų judėjimo teise pagal Europos Sąjungos teisės aktus; 3. leidimas verstis ūkine komercine ar kitokia veikla, jeigu toks leidimas teisės aktų nustatytais atvejais yra būtinas (kai prašoma išduoti leidimą darbų atlikimui pasienio juostoje ar vidaus vandenyse); 4. plaukiojimo priemonės, su kuria planuojama plaukioti vidaus vandenyse, modelis, markė ar tipas, registracijos numeris; 5. dokumentas, patvirtinantis tėvystę, motinystę, asmens paskyrimą globėju (rūpintoju) (kai leidimą prašoma išduoti asmenims iki 16 metų amžiaus); 6. grupės vadovo, laivo kapitono (škiperio), laivavedžio ir kartu vykstančių asmenų dokumentai, nurodyti tvarkos 1 ir 2 papunkčiuose. Pateikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis, kartu su prašymu pateikiamos tvarkos 3–5 papunkčiuose nurodytų dokumentų kopijos. Jei prašymą teikia juridinio asmens vadovo įgaliotas asmuo, turi būti pateikiamas ir juridinio asmens vadovo pasirašytas įgaliojimas ar jo kopija.
Prašymo forma
Užpildomas patvirtintos pavyzdinės formos prašymas išduoti leidimą būti vidaus vandenyse
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Rolandas Volskis, Sienos kontrolės organizavimo valdybos Sienos stebėjimo skyriaus vyresnysis specialistas
rolandas.volskis@vsat.vrm.lt, +3702719317

Marek Klimuk, Sienos kontrolės organizavimo valdybos Sienos stebėjimo skyriaus vyriausiasis specialistas
marek.klimuk@vsat.vrm.lt, +3702198129

Arūnas Tamulevičius, Sienos kontrolės organizavimo valdybos Sienos stebėjimo skyriaus vyriausiasis specialistas
arunas.tamulevicius@vsat.vrm.lt, +3702719336

Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Kontaktai asmenų, kurie išduoda leidimus: http://www.pasienis.lt/index.php?2435738590
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu