Leidimo būti vidaus vandenyse išdavimas

Leidimo kodas:: PAS529

Asmenys, norintys gauti leidimą į vidaus vandenis, teikia rašytinius prašymus (asmeniškai atvykę, atsiuntę paštu, per pasiuntinį arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroniniu būdu) VSAT centrinei įstaigai arba struktūriniam padaliniui. Apie priimtą sprendimą išduoti arba atsisakyti išduoti leidimą į vidaus vandenis pareiškėjas informuojamas telefonu, raštu ar teisės aktų nustatyta tvarka elektroniniu būdu. Leidimas į vidaus vandenis asmeniui įteikiamas atvykus į VSAT centrinę įstaigą ar struktūrinį padalinį. Prašymą išduoti leidimą į vidaus vandenis juridinio asmens darbuotojams gali pateikti juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Jeigu leidimas į vidaus vandenis išduodamas juridiniam asmeniui, tuomet juridinio asmens darbuotojams, atliekantiems darbus vidaus vandenyse, atskiri leidimai gali būti neišduodami (šiuo atveju juridinis asmuo pateikia darbuotojų, kurie atliks darbus vidaus vandenyse, sąrašus).
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
  • 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006, nustatantis taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas) (OL 2006 L 105, p. 1); Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 42-1192); Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 92-2848); Viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975); Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 194 (Žin., 2001, Nr. 18-556; 2008, Nr. 40-1459); Pasienio teisinio režimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 598 (Žin., 2002, Nr. 46-1755; 2008, Nr. 11-383); Vienkartinių terminuotų vykimo bei vienkartinių terminuotų buvimo pasienio ruožo vidaus vandenyse leidimų pavyzdžių ir išdavimo tvarka, patvirtinta Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2001 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 497 (Žin., 2002, Nr. 117-5289, Nr. 118; 2008, Nr. 58-2195).
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Asmenys, kreipdamiesi dėl leidimo į vidaus vandenis išdavimo, pateikia prašymą, kuriame turi nurodyti šiuos duomeni - vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą (jei nėra asmens kodo), pilietybę; - asmens tapatybę (ir teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje, kai asmuo nėra Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių pilietis ar kai asmuo nesinaudoja Bendrijos laisvo judėjimo teise) patvirtinančio dokumento pavadinimą, seriją ir numerį; - gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį (juridiniai asmenys prašyme papildomai nurodo juridinio asmens pavadinimą, kodą, buveinę); - vidaus vandenų teritoriją į kurią pageidaujamą atvykti, atvykimo trukmę ir (ar) datą; - buvimo vidaus vandenyse tikslas; - plaukiojimo priemonės, su kuria planuojama plaukioti vidaus vandenyse, modelis, markė ar tipas, registracijos numeris. Asmeniui atsiimant išduodamą leidimą į vidaus vandenis, pateiktiems duomenims patikrinti VSAT įgaliotam valstybės tarnautojui pateikiam - asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; - laivo bilietas, laivo nuosavybės teisės liudijimas, plaukiojimo priemonės techninės apžiūros talonas (jeigu planuojama plaukioti vidaus vandenimis); - užsieniečiai papildomai pateikia teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus.
Terminai
3 (Darbo dienos)
Reikalingi dokumentai
Jei įmonės vardu prašymą pildo darbuotojas, tai jis privalo pateikti įmonės vadovo išduotą įgaliojimą.
Prašymo forma
Užpildomas prašymas išduoti leidimą atvykti ir būti valstybės sienos apsaugos zonoje ar leidimą verskis ūkine, komercine ar kitokia veikla valstybės sienos apsaugos zonoje
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Rolandas Volskis, Sienos kontrolės organizavimo valdybos Sienos stebėjimo skyriaus vyresnysis specialistas
rolandas.volskis@vsat.vrm.lt, +3702719317

Marek Klimuk, Sienos kontrolės organizavimo valdybos Sienos stebėjimo skyriaus vyriausiasis specialistas
marek.klimuk@vsat.vrm.lt, +3702198129

Arūnas Tamulevičius, Sienos kontrolės organizavimo valdybos Sienos stebėjimo skyriaus vyriausiasis specialistas
arunas.tamulevicius@vsat.vrm.lt, +3702719336

Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Kontaktai asmenų, kurie išduoda leidimu http://www.pasienis.lt/index.php?2435738590
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu