Leidimas ženklinti matavimo indus "3" ženklu

Leidimo kodas:: PAS30646

Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims arba jų filialams, taip pat įmonių, įsisteigusių Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės (toliau - EEE) valstybėse, filialams (atstovybėms) Lietuvos Respublikoje, norintiems ženklinti matavimo indus - "3" ženklais bei tiekti juos rinkai (toliau - gamintojas, pakuotojas arba importuotojas) 1. Matavimo indų ženklinimo "3" ženklu tikslas parodyti, kad jie atitinka Reglamento nuostatas ir jiems Europos Ekonominės Erdvės šalyse dėl kiekio ir jo ženklinimo netaikomi tiekimo rinkai apribojimai. 2. Tik gavus Tarnybos ar kitos Europos Ekonominės Erdvės valstybės kompetentingos įstaigos leidimą, galima pradėti ženklinti matavimo indus ženklu "3". 3. Pažymėjimo galiojimo laikas vieneri metai, jei gamintojas (pakuotojas) nedaro esminių pakeitimų gamyboje, pakavimo procese, galinčių daryti įtaką kiekiui.
Reikalingi dokumentai
prašymas; produktų identifikavimo, pakavimo ir kontrolės įrangos aprašymai bei kontrolės procedūros; kiekio kontrolei naudojamų matavimo priemonių tikslumą įrodantys dokumentai; matavimo rezultatų apdorojimo ir saugojimo procedūros; kokybės vadybos sistemos, sertifikuotos pagal LST EN ISO 9001:2008 standartą, sertifikato kopija arba gamintojo deklaracija dėl kokybės vadybos sistemos įgyvendinimo; paskirtosios laboratorijos bandymų protokolas kiekvienam produktų tipui, kuriame pateikiama išvada dėl produktų faktinio kiekio pakuotėse arba matavimo indų tūrio atitikties Reglamento nuostatoms.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu