Leidimas ženklinti fasuotas prekes „℮“ ženklu

Leidimo kodas:: PAS28799

Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims arba jų filialams, taip pat įmonių, įsisteigusių Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės (toliau - EEE) valstybėse, filialams (atstovybėms) Lietuvos Respublikoje, norintiems ženklinti fasuotas prekes "e", ženklu bei tiekti juos rinkai (toliau - gamintojas, pakuotojas arba importuotojas). 1. Fasuotų prekių ir matavimo indų ženklinimo atitinkamai e ir ženklais tikslas parodyti, kad jie atitinka Reglamento nuostatas ir jiems Europos Ekonominės Erdvės šalyse dėl kiekio ir jo ženklinimo netaikomi tiekimo rinkai apribojimai. 2. Tik gavus Tarnybos ar kitos Europos Ekonominės Erdvės valstybės kompetentingos įstaigos leidimą, galima pradėti ženklinti fasuotas prekes "e" ženklu. 3. Pažymėjimo galiojimo laikas vieneri metai, jei gamintojas (pakuotojas) nedaro esminių pakeitimų gamyboje, pakavimo procese, galinčių daryti įtaką kiekiui.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Juridinis arba fizinis asmuo, norintis ženklinti fasuotas prekes ir matavimo indus atitinkamai "e" ženklu, kreipiasi į Tarnybą Tarnyba įgalioja ekspertus atlikti nurodytų dokumentų įvertinimą. Ekspertai, įvertinę dokumentus ir, jeigu reikia, apsilankę fasuotų prekių pakavimo arba matavimo indų gamybos vietoje, pateikia rekomendaciją dėl fasuotų prekių ar matavimo indų atitikties Reglamento nuostatoms. Gavusi teigiamą ekspertų rekomendaciją, Tarnyba išduoda pažymėjimą, liudijantį fasuotų prekių kiekio arba matavimo indų tūrio kontrolės atitiktį Reglamento nuostatoms. Tuo atveju, jeigu priimamas neigiamas sprendimas dėl pažymėjimo, liudijančio fasuotų prekių kiekio arba matavimo indų tūrio kontrolės atitikties Reglamento nuostatoms, išdavimo, Tarnyba raštiškai informuoja pareiškėją, nurodydama tokio sprendimo motyvus.
Reikalingi dokumentai
prašymas; produktų identifikavimo, pakavimo ir kontrolės įrangos aprašymai bei kontrolės procedūros; kiekio kontrolei naudojamų matavimo priemonių tikslumą įrodantys dokumentai; matavimo rezultatų apdorojimo ir saugojimo procedūros; kokybės vadybos sistemos, sertifikuotos pagal LST EN ISO 9001:2008 standartą, sertifikato kopija arba gamintojo deklaracija dėl kokybės vadybos sistemos įgyvendinimo; paskirtosios laboratorijos bandymų protokolas kiekvienam produktų tipui, kuriame pateikiama išvada dėl produktų faktinio kiekio pakuotėse arba matavimo indų tūrio atitikties Reglamento nuostatoms.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu