Leidimas vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą

Leidimo kodas:: PAS28734

Leidimas suteikia teisę vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą aukštosioms mokykloms ir užsienio aukštųjų mokyklų filialams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Paslaugų teikėjas pateikia valstybine kalba reikiamus dokumentus Studijų kokybės vertinimo centrui. 2. Studijų kokybės vertinimo centras kreipiasi į Valstybės saugumo departamentą, prašydamas pateikti išvadą, kad numatoma veikla nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui. 3. Gavęs Valstybės saugumo departamento išvadą, Studijų kokybės vertinimo centras nagrinėja prašymą ir įvertina pateiktus dokumentus. Paraiškos dokumentų vertinimo suvestinę (išvadas) pateikia pareiškėjui ir Švietimo ir mokslo ministerijai. 4. Švietimo ir mokslo ministerija priima sprendimą dėl leidimo išdavimo (neišdavimo) arba informuoja pareiškėjus apie sprendimo neišduoti leidimo priėmimo priežastis. 5. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą (jei priimamas sprendimas išduoti leidimą). 6. Švietimo ir mokslo ministerija pasitikrina duomenis apie sumokėtą valstybės rinkliavą Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazėje. 7. Švietimo ir mokslo ministerija išsiunčia licenciją registruotu laišku arba įteikia ją paslaugų teikėjui (pagal paslaugų teikėjo pageidavimą).
Terminai
0
1. Gavęs aukštosios mokyklos ar užsienio aukštosios mokyklos filialo Lietuvos Respublikoje pateiktus dokumentus ir šių institucijų steigimo dokumentus iš Juridinių asmenų registro, Studijų kokybės vertinimo centras per 20 kalendorinių dienų kreipiasi į Valstybės saugumo departamentą prašydamas, kad šis pateiktų išvadą, ar numatoma aukštosios mokyklos ar užsienio aukštosios mokyklos filialo veikla nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui. 2. Studijų kokybės vertinimo centras privalo ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo Valstybės saugumo departamento pažymos, patvirtinančios, kad numatoma aukštosios mokyklos ar užsienio aukštosios mokyklos filialo veikla nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, gavimo dienos įvertinti pateiktus dokumentus pagal Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytą vertinimo tvarką ir pateikti išvadas pareiškėjui ir Švietimo ir mokslo ministerijai. Studijų kokybės vertinimo centras pateikia Švietimo ir mokslo ministerijai ir dokumentus, nurodytus šio aprašo 7 punkte. 3. Švietimo ir mokslo ministerija per mėnesį nuo Studijų kokybės vertinimo centro išvadų gavimo dienos priima sprendimą dėl leidimo išdavimo (neišdavimo) arba informuoja pareiškėjus apie sprendimo neišduoti leidimo priėmimo priežastis. 4. Švietimo ir mokslo ministerija, priėmusi sprendimą išduoti leidimą, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų apie tai informuoja pareiškėją (aukštąją mokyklą arba užsienio aukštosios mokyklos filialą Lietuvos Respublikoje) ir išduoda leidimą, kuris pareiškėjui siunčiamas registruotu paštu arba įteikiamas pareiškėjo įgaliotam asmeniui. Išdavus leidimą Lietuvos aukštajai mokyklai, per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo Studijų kokybės vertinimo centras akredituoja tos mokyklos studijų programas. 5. Aukštoji mokykla arba užsienio aukštosios mokyklos filialas turi pateikti prašymą ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis. Leidimas patikslinamas per 10 darbo dienų ir išsiunčiamas pareiškėjui registruotu paštu arba įteikiamas pareiškėjo įgaliotam asmeniui. 6. Paaiškėjus, kad aukštoji mokykla arba užsienio aukštosios mokyklos filialas pažeidė Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose studijų vykdymą ir su studijomis susijusią veiklą, nustatytus reikalavimus, Švietimo ir mokslo ministerija gali sustabdyti leidimo galiojimą iki 6 mėnesių, atsižvelgdama į nustatytų pažeidimų pobūdį. Leidimo galiojimas laikomas sustabdytu po 5 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo. 7. Sustabdžiusi leidimo galiojimą, Švietimo ir mokslo ministerija ne vėliau kaip kitą darbo dieną praneša aukštajai mokyklai arba užsienio aukštosios mokyklos filialui Lietuvos Respublikoje apie leidimo galiojimo sustabdymą ir numato terminą pažeidimams ištaisyti. 8. Per nustatytą terminą pašalinusi pažeidimus, aukštoji mokykla arba užsienio aukštosios mokyklos filialas pateikia dokumentus, įrodančius, kad pažeidimai pašalinti. Per mėnesį išnagrinėjusi pateiktus dokumentus, Švietimo ir mokslo ministerija priima sprendimą dėl galiojimo sustabdymo panaikinimo arba galiojimo panaikinimo. 9. Aukštajai mokyklai ar užsienio aukštosios mokyklos filialui Lietuvos Respublikoje pateikus prašymą išduoti leidimo dublikatą, Švietimo ir mokslo ministerija per 5 darbo dienas nuo šio prašymo gavimo jį išduoda remdamasi Švietimo ir mokslo ministerijoje turimais duomenimis apie aukštąją mokyklą ar užsienio aukštosios mokyklos filialą. Leidimo dublikato blanke nurodoma dublikato išdavimo data, o blanko viršutiniame dešiniajame kampe įrašoma: "DUBLIKATAS". Leidimo dublikatas išsiunčiamas pareiškėjui registruotu paštu arba įteikiamas jo įgaliotam asmeniui.
Mokesčiai

34,75 Eur (120 Lt) Už šių leidimų dublikato išdavimą 17,38 Eur (60 Lt)

Reikalingi dokumentai
1. Prašymas įvertinti pasirengimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą. Prašyme turi būti nurodytas aukštosios mokyklos ar užsienio aukštosios mokyklos filialo Lietuvos Respublikoje pavadinimas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, padalinių telefono ir fakso numeriai, vadovo arba jo įgalioto asmens, užpildžiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, prašymo padavimo data; 2. Materialinės bazės ir materialiųjų išteklių planas; 3. Veiklos finansinis planas; 4. Strateginio veiklos plano projektas; 5. Dėstytojų ir kitų aukštosios mokyklos darbuotojų kvalifikacijos reikalavimų aprašymas; 6. Numatomų vykdyti studijų programų aprašai, parengti pagal studijų kokybės vertinimo centro nustatytą studijų programos aprašo rengimo ir vertinimo metodiką; 7. Studijų raidos (plėtros) strategijos per 4 metus nuo veiklos pradžios aprašymas ir pagrindimas; 8. Užsienio aukštoji mokykla, įsteigusi filialą Lietuvos Respublikoje, papildomai pateikia: 8.1. Dokumentą, įrodantį, kad užsienio aukštoji mokykla akredituota ir jos studijų programos, pagal kurias numatomos vykdyti studijos filiale, akredituotos pagal tos valstybės nustatytą tvarką; 8.2. Tos užsienio valstybės studijų kokybę prižiūrinčios institucijos informacinį raštą apie numatomų studijų programų vykdymo kokybės priežiūrą užsienio aukštosios mokyklos filiale; 8.3. Tos užsienio valstybės aukštojo mokslo sritį reguliuojančios valstybės institucijos tarpininkavimo raštą dėl filialo Lietuvoje veiklos ir jame numatomų vykdyti studijų programų; 8.4. Užsienio aukštosios mokyklos filialo nuostatų kopiją.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu