Leidimas vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą

Leidimo kodas:: PAS29812

Suteikia teisę verstis elektros nepriklausomo tiekimo veikla (nepriklausomas tiekėjas - asmuo, tiekiantis elektros energiją laisviesiems vartotojams ir turintis atitinkamą licenciją vykdyti šią veiklą).
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Įmonė, norinti gauti licenciją, pateikia nustatytosios formos prašymą ir reikiamus dokumentus. 2. Licenciją išduodanti institucija nustato, ar įmonė, norinti įsigyti ar pakeisti licenciją, moka mokesčius, kuriuos administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, vykdo įsipareigojimus muitinei ir moka mokesčius į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą. 3. Licenciją išduodanti institucija, gavusi šiame skyriuje nurodytus dokumentus, patikrina, ar šie dokumentai ir juose esanti informacija atitinka licencijų išdavimo sąlygą (įmonės technologinis, finansinis ir vadybinis pajėgumai). 4. Licenciją išduodanti institucija per 30 dienų nuo reikiamų dokumentų gavimo privalo išduoti ar pakeisti licenciją arba pateikti įmonei pareiškėjai motyvuotą raštišką atsisakymą tai daryti. Jeigu pateikti ne visi duomenys ar dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų duomenų ar dokumentų pateikimo dienos.
Terminai
0
1. Licenciją išduodanti institucija privalo nustatyti, ar įmonė, norinti įsigyti ar pakeisti licenciją, moka mokesčius, kuriuos administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, vykdo įsipareigojimus muitinei ir moka mokesčius į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą. Šiuo tikslu licenciją išduodanti institucija pateikia atsakingoms valstybės institucijoms ir įstaigoms prašymą pateikti reikiamus duomenis apie įmones, pageidaujančias įsigyti ar pakeisti licencijas. Valstybės institucijos ir įstaigos, gavusios prašymą pateikti reikiamus duomenis apie įmones, pageidaujančias įsigyti ar pakeisti licencijas, privalo per 15 dienų pateikti licenciją išduodančiai institucijai prašyme nurodytus duomenis. 2. Licenciją išduodanti institucija, gavusi nurodytus dokumentus, patikrina, ar šie dokumentai ir juose esanti informacija atitinka licencijų išdavimo sąlygą, nurodytą šių Taisyklių 23 punkte (atitiktis finansiniam, vadybiniam ir technologiniam pajėgumui), ir ne vėliau kaip per 30 dienų priima sprendimą išduoti, pakeisti ar atsisakyti išduoti licenciją. 3. Jeigu yra pagrindas įtarti, kad pateikti duomenys klaidingi, taip pat jeigu jų nepakanka nustatyti, ar dokumentai atitinka licencijų išdavimo sąlygą, licenciją išduodanti institucija turi teisę per 15 dienų nuo dokumentų pateikimo paprašyti papildomų duomenų ar dokumentų. Šiuo atveju sprendimo dėl licencijos išdavimo priėmimo terminas nustatomas iš naujo nuo papildomų duomenų ar dokumentų pateikimo dienos. 4. Jeigu gauti licenciją norinti įmonė licenciją išduodančiai institucijai papildomai pateikia duomenis ar dokumentus arba juos pakeičia taip pašalindama aplinkybes, trukdančias išduoti licenciją, ir tai padaro, iki licenciją išduodanti institucija priima sprendimą išduoti, pakeisti ar atsisakyti išduoti licenciją, 30 dienų terminas pradedamas skaičiuoti iš naujo nuo papildomų duomenų ar dokumentų pateikimo ar jų pakeitimo dienos. 5. Pasikeitus įmonės rekvizitams ar teritorijai, kurioje vykdoma licencijuojama veikla, licencijos turėtojas privalo ne vėliau kaip per 30 dienų apie tai informuoti licenciją išdavusią instituciją ir pateikti prašymą pakeisti licenciją ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius įmonės duomenis. 6. Licenciją išduodanti institucija per 30 dienų nuo reikiamų dokumentų gavimo privalo išduoti ar pakeisti licenciją arba pateikti įmonei pareiškėjai motyvuotą raštišką atsisakymą tai daryti. Jeigu pateikti ne visi duomenys ar dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų duomenų ar dokumentų pateikimo dienos. 7. Praradusiai licencijos originalą įmonei, kuri pateikia motyvuotą paaiškinimą ir skelbimo apie prarastą licenciją didžiajame Lietuvos dienraštyje kopiją, licenciją išduodanti institucija per 10 darbo dienų išduoda licencijos dublikatą su žyma ,,Dublikatas.
Mokesčiai

Leidimo išdavimas, pakeitimas, patikslinimas, dublikato išdavimas - 12,16 Eur (42 Lt).

Reikalingi dokumentai
Nustatytosios formos prašymas. Įmonės registravimo pažymėjimo ir įmonės įstatų kopija, patvirtinta įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti, ir vadovo parašas; Informacija apie įmonės padalinius, filialus ir valdymo organus; Įsipareigojimas vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas; Įmonės ir jos filialų turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų sąrašas; Įmonės pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus, pastarųjų metų) veiklos audito ataskaitas ir balansas. Šis reikalavimas netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė. Valstybinė mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos pažyma apie sumokėtus mokesčius. Valstybinio socialinio draudimo fondo pažyma apie sumokėtus mokesčius. Muitinės pažyma apie įsipareigojimų vykdymą. Dokumentas, patvirtinantis nustatyto dydžio užmokesčio už licencijų išdavimą, pakeitimą įmonės iniciatyva ar dublikatų išdavimą sumokėjimą.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu