Licencija vykdyti formaliųjį profesinį mokymą

Leidimo kodas:: PAS29884

Licencija suteikia teisę vykdyti formalųjį profesinį mokymą pagal Studijų ir mokymo programų registre įregistruotas formaliojo profesinio mokymo programas, kurias baigusiesiems išduodamas kvalifikaciją liudijantis pažymėjimas
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Paslaugų teikėjas pateikia reikiamus dokumentus. 2. Švietimo ir mokslo ministerija nagrinėja prašymą. 3. Švietimo ir mokslo ministerija priima sprendimą išduoti leidimą. 4. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą (jei priimamas sprendimas išduoti licenciją). 5. Švietimo ir mokslo ministerija pasitikrina duomenis apie sumokėtą valstybės rinkliavą Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazėje. 6. Švietimo ir mokslo ministerija išsiunčia licenciją registruotu laišku arba įteikia ją paslaugų teikėjui (pagal paslaugų teikėjo pageidavimą).
Terminai
0
1. Švietimo ir mokslo ministerija per 30 kalendorinių dienų nuo reikiamų dokumentų licencijai išduoti gavimo turi juos išnagrinėti ir išduoti juridiniam ar fiziniam asmeniui licenciją arba pateikti rašytinį motyvuotą atsisakymą ją išduoti. 2. Nustačiusi, kad pateikti ne visi reikiami dokumentai, pateikti dokumentai netinkamai įforminti, dokumentuose yra klaidingų ir (ar) netikslių duomenų, Švietimo ir mokslo ministerija per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo apie tai registruotu laišku informuoja siekiantį gauti (papildyti, patikslinti) licenciją juridinį ar fizinį asmenį ir nustato 30 kalendorinių dienų terminą trūkumams pašalinti. 4. Švietimo ir mokslo ministerija, gavusi prašymą tikslinti licenciją ...pateikia licencijos turėtojui patikslintą licenciją arba rašytinį motyvuotą atsisakymą ją tikslinti per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo. 5. Licencijos galiojimas vienai, kelioms ar visoms mokymo programoms vykdyti sustabdomas per 10 darbo dienų nuo švietimo priežiūros institucijos pažymos (akto) gavimo, jeigu švietimo priežiūros institucijos nustato bent vieną iš šių pažeidimų:... 6. Švietimo ir mokslo ministerija per 3 darbo dienas nuo švietimo ir mokslo ministro įsakymo dėl licencijos galiojimo sustabdymo įsigaliojimo registruotu laišku praneša apie tai licencijos turėtojui ir nurodo 30 kalendorinių dienų terminą nustatytiems pažeidimams ištaisyti. 7. Esant objektyvioms priežastims, licencijos turėtojo prašymu arba švietimo priežiūros institucijų teikimu pažeidimų ištaisymo terminas švietimo ir mokslo ministro įsakymu gali būti pratęsiamas dar 30 kalendorinių dienų. 8. Per nustatytąjį terminą pašalinęs nustatytus pažeidimus, licencijos turėtojas turi raštu apie tai informuoti Švietimo ir mokslo ministeriją ir pažeidimus nustačiusią švietimo priežiūros instituciją, kuri ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pranešimo gavimo pateikia Švietimo ir mokslo ministerijai pažymą (aktą), patvirtinančią, kad pažeidimai pašalinti. 9. Švietimo ir mokslo ministerija per 10 darbo dienų nuo švietimo priežiūros institucijos pažymos (akto), patvirtinančios, kad nustatyti pažeidimai pašalinti, gavimo panaikina licencijos galiojimo sustabdymą. 10. Švietimo ir mokslo ministerija per 10 darbo dienų nuo licencijos turėtojo prašymo ar švietimo priežiūros institucijos pažymos (akto) arba atitinkamos informacijos gavimo panaikina licencijos galiojimą vienai, kelioms ar visoms mokymo programoms vykdyti, jeigu.... 11. Licencijos turėtojas, praradęs licenciją, per 5 darbo dienas pateikia Švietimo ir mokslo ministerijai prašymą išduoti licencijos dublikatą. 12. Švietimo ir mokslo ministerija per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo išduoda licencijos dublikatą.
Mokesčiai

Už licencijos vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas išdavimą 34,75 Eur (120 Lt) papildymą, patikslinimą ar dublikato išdavimą 17,38 Eur (60 Lt)

Reikalingi dokumentai
1. Paraiška (pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą formą); 2. Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliotos institucijos išduotas ekspertizės aktas dėl pasirengimo vykdyti mokymo programas su išvada, kad juridinis ar fizinis asmuo yra pasirengęs vykdyti mokymo programą. Pareiškėjas, norėdamas gauti ekspertizės aktą, pateikia Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliotai institucijai Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrui http://www.kpmpc.lt/
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu