Leidimas vežti (įvežti, išvežti ir vežti tranzitu) radioaktyviąsias atliekas, susidariusias branduolinio kuro ciklo metu

Leidimo kodas:: PAS30162

Leidimai vežti (įvežti, išvežti ir vežti tranzitu) radioaktyviąsias atliekas, susidariusias branduolinio kuro ciklo metu ir (ar) panaudotą branduolinį kurą išduodami: 1) radioaktyviųjų atliekų, susidarančių branduolinio kuro ciklo metu, arba panaudoto branduolinio kuro siuntėjui (turėtojui), kuriuo gali būti fiziniai ar juridiniai asmenys, išvežti radioaktyviąsias atliekas, susidarančias branduolinio kuro ciklo metu, arba panaudotą branduolinį kurą iš Lietuvos Respublikos į kitą Europos Sąjungos valstybę narę; 2) radioaktyviųjų atliekų, susidarančių branduolinio kuro ciklo metu, arba panaudoto branduolinio kuro gavėjui, kuriuo gali būti fiziniai ar juridiniai asmenys, įvežti (grąžinant) radioaktyviąsias atliekas, susidarančias branduolinio kuro ciklo metu, arba panaudotą branduolinį kurą į Lietuvos Respubliką iš trečiosios valstybės; 3) fiziniam ar juridiniam asmeniui, atsakingam už vežimo vykdymą Lietuvos Respublikoje, vežti iš trečiosios valstybės į trečiąją valstybę tranzitu per Europos Sąjungos valstybes nares, kai Lietuvos Respublika yra pirmoji tranzito Europos Sąjungos valstybė narė; 4) radioaktyviųjų atliekų, susidarančių branduolinio kuro ciklo metu, arba panaudoto branduolinio kuro siuntėjui (turėtojui), kuriuo gali būti fiziniai ar juridiniai asmenys, išvežti iš Lietuvos Respublikos į trečiąją valstybę.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Dokumentai leidimui gauti pateikiami Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklių nustatyta tvarka.
Mokesčiai

Už leidimo išdavimą yra imama Valstybės rinkliava 8351 Lt, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarime Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2000, Nr. 108-3463).

Reikalingi dokumentai
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. V-1271/22.3-139 "Dėl Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo"
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu