Leidimas vežti (įvežti, išvežti ir vežti tranzitu) panaudotą branduolinį kurą

Leidimo kodas:: PAS30318

Paslauga gali būti suteikta tik patikrinus ir įvertinus, ar teisingai užpildyta paraiška ir ar su šia paraiška pateikti visi konkrečios paslaugos suteikimui reikalingi dokumentai, kurie nustatyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-1271/22.3-139 patvirtintos Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklėse (Žin., 2009, Nr. 3-64). Paraiška bei paraiškos dokumentai teikiami Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai paštu arba elektroninėmis priemonėmis per atstumą, per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, taip, kaip jis suprantamas Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarime Nr. 1702 "Dėl Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro veiklos ir bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos kompetentingomis institucijomis tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 142-7286).
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pareiškėjas, norintis pateikti paraišką licencijai ar leidimui gauti, užpildo VATESI viršininko įsakymu patvirtintą paraiškos formą (licencijai pildoma [Forma A1], leidimui [Forma A2]).
Terminai
0
10 d.
Reikalingi dokumentai
Informacija ir dokumentai, kuriuos pareiškėjas turi pateikti konkrečios paraiškos atveju yra nustatyti Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklėse, patvirtintose sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-1271/22.3-139 (Žin., 2009, Nr. 3-64). Paraiškos leidimui teikimo procedūra nustatyta šių taisyklių 33.1; 39.1, 39.2; 40.1, 40.2 ir 41.1 punktuose.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu