Leidimas verstis krovinių vežimu krovinianiais vidaus vandenų laivais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais vidaus vandenų keliais

Leidimo kodas:: PAS30469

Krovinių vežimo krovininiais vidaus vandenų laivais, kurių dedveitas didesnis kaip 200 tonų esant didžiausiajai grimzlei, Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais vidaus vandenų keliais, leidimo išdavimas.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys, taip pat Lietuvos Respublikoje veikiantys kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Pasaulio prekybos organizacijos valstybės narės juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniai (toliau -subjektai), siekiantys gauti leidimą vežti krovinius krovininiais vidaus vandenų laivais, kurių dedveitas didesnis kaip 200 tonų esant didžiausiajai grimzlei, Lietuvos saugios laivybos administracijos (toliau -Administracija) nustatyta tvarka pateikia Administracijai tiesiogiai, registruotu laišku ar elektroninėmis priemonėmis (kreipdamiesi tiesiogiai arba į Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą) prašymą bei kitus reikalaujamus dokumentus. Nustačiusi, kad pateikti dokumentai neatitinka nustatytų reikalavimų, pateikti ne visi dokumentai, dokumentuose yra netikslių ar klaidingų duomenų, subjektai per Administracijos nustatytą terminą pateikia trūkstamus dokumentus ir (ar) duomenis ar ištaiso nurodytus trūkumus. Administracija, gavusi visus reikalaujamus dokumentus ir duomenis, Administracijos nustatyta tvarka sudaro komisiją, kuri patikrina subjekto atitiktį nustatytiems reikalavimams ir surašo esamos būklės patikrinimo aktą. Nustačiusi, kad subjektas atitinka nustatytus reikalavimus, Administracija išduoda jam leidimą.
Terminai
0
Administracija, gavusi dokumentus, kurių reikia leidimui gauti, per 5 darbo dienas juos patikrina. Nustačiusi, kad pateikti dokumentai neatitinka nustatytų reikalavinų, pateikti ne visi dokumentai, dokumentuose yra netikslių ar klaidingų duomenų, Administracija nustato 5 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti. Laikas, per kurį pareiškėjas pateikia trūkstamus dokumentus ir (ar) duomenis, į sprendimo išduoti leidimą priėmimo laiką neįskaitomas. Gavusi visus reikalingus dokumentus, per 7 darbo dienas Administracijos nustatyta tvarka sudaroma komisija. Komisija per 10 darbo dienų patikrina subjekto atitiktį nustatytiems reikalavimams ir surašo esamos būklės patikrinimo aktą. Nustačiusi, kad subjektas atitinka nustatytus reikalavimus, Administracija per 3 darbo dienas išduoda leidimą.
Mokesčiai

Paslauga teikiama neatlygintinai

Reikalingi dokumentai
Laisvos formos prašymas. Dokumentai, patvirtinantys, kad laivai, kuriais ketinama vežti krovinius, atitiktų Lietuvos Respublikos ir tarptautinių teisės aktų nustatytus reikalavimus. Dokumantai apie padalinius (specialistus), kurie galėtų organizuoti krovinių vežimą laivais ir užtikrinti saugų laivų eksploatavimą ir apsaugą, arba turėti sutartį su kitu objektu, kuris turi nurodytus padalinius (specialistus) ir sutinka organizuoti krovinių vežimą laivais bei užtiktinti saugų laivų eksploatavimą ir apsaugą. Galiojančius vidaus vandenų transporto specialistų dokumentus, patvirtinančius vidaus vandenų transporto specialistų įgytą kvalifikaciją ir teisę eiti atitinkamas pareigas laive, kuriuo ketinama vežti krovinius.
Prašymo forma
Laisvos formos prašymas
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Lietuvos saugios laivybos administracija
msa@msa.lt, +370 46 469 602

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu