Leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais

Leidimo kodas:: PAS28456

Leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Paslaugų teikėjas pateikia prašymą ir reikalingus dokumentus. 2. Kompetentinga institucija per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad prašymas gautas. Prašymą registruojant pareiškėjui suteikiama informacija, nustatyta Prekybos nefasuotais naftos produktais licencijavimo taisyklių (toliau - Licencijavimo taisyklės) 30 punkte. 3. Kompetentinga institucija išnagrinėja pareiškėjo prašymą ir jo pateiktus dokumentus. 4. Kompetentinga institucija patikrina pareiškėjo, pateikusio prašymą gauti licenciją, registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkymo interneto svetainėje. 5. Kompetentinga institucija gavusi pareiškėjo prašymą ir jo pateiktus dokumentus, patikrina, ar šie dokumentai ir juose esanti informacija atitinka licencijų išdavimo sąlygas, nurodytas Licencijavimo taisyklių 20-26 punktuose, ar pareiškėjas atitinka Energetikos įstatymo ir Licencijavimo taisyklių 11-14 punktuose nustatytus reikalavimus. 6. Energetikos ministerijos struktūrinis padalinys, atsakingas už licencijų išdavimą ir (ar) patikslinimą, atlieka veiksmus, nurodytus Licencijavimo taisyklių IV skyriuje, ir teikia energetikos ministrui pasiūlymą dėl licencijų išdavimo, patikslinimo (licencijoje įrašytų duomenų papildymo ir (ar) patikslinimo), galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo ar dublikato išdavimo. Sprendimą dėl licencijų išdavimo, patikslinimo (licencijoje įrašytų duomenų papildymo ir (ar) patikslinimo), galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo ar dublikatų išdavimo priima energetikos ministras įsakymu. 7. Kompetentinga institucija privalo pranešti paslaugos teikėjui sumokėti nustatytą valstybės rinkliavą už suteiktas paslaugas (tuo atveju jei priimamas teigiamas sprendimas). 8. Paslaugų teikėjas privalo sumokėti nustatyto dydžio valstybės rinkliavą. 9. Kompetentinga institucija informaciją apie licencijų išdavimą, patikslinimą (licencijose įrašytų duomenų papildymą ir (ar) patikslinimą), dublikatų išdavimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą skelbia savo interneto svetainėje. http://www.enmin.lt 10. Kompetentinga institucija, išdavusi juridiniams asmenims licencijas, sustabdžiusi jų galiojimą, panaikinusi galiojimo sustabdymą ar panaikinusi galiojimą, praneša apie tai Juridinių asmenų registrui jo nuostatų nustatyta tvarka. 11. Kompetentinga institucija informaciją apie licencijų išdavimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą, papildymą rekvizitų ir patikslinimą periodiškai teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai (sutartyje nustatyta tvarka). 12. Paslaugų teikėjas teisės aktų nustatyta tvarka privalo grąžinti licenciją, kurios galiojimas panaikintas, kompetentingai institucijai. Taip pat turima licencija gražinama ir tuo atveju, kai kompetentinga institucija priima sprendimą papildyti ir (ar) patikslinti licencijoje įrašytus duomenis (licencijos turėtojas grąžina jai licencijos originalą (jeigu licencija išspausdinta popieriuje).
Terminai
0
1.Kompetentinga institucija per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir reikalingų dokumentų įregistravimo kompetentingoje institucijoje dienos išnagrinėja teikėjo prašymą ir išduoda licenciją arba pateikia motyvuotą atsakymą (tuo atveju, jeigu licencija neišduodama). 2. Kompetentinga institucija per 15 darbo dienų nuo prašymo ir reikalingų dokumentų įregistravimo kompetentingoje institucijoje dienos išnagrinėja teikėjo prašymą patikslinti (papildyti) licenciją ir papildo ar patikslina licenciją arba pateikia motyvuotą atsakymą (tuo atveju, jeigu atsisakoma patikslinti ar pildyti licenciją). 3. Sprendimas dėl licencijos dublikato išdavimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijos dublikatui išduoti, gavimo Kompetentingoje institucijoje.
Mokesčiai

Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 nutarimu Nr. 1458 (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285) yra nustatyta ši valstybės rinkliava už šias suteiktas paslaugas: - už licencijos verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimą 2800 litų. už licencijos verstis didmenine prekyba nefasuotų naftos produktais licencijų papildymą, patikslinimą ar dublikato išdavimą 100 litų.

Reikalingi dokumentai
1. Prašymas 2. Dokumentas, patvirtinantis nustatyto dydžio valstybės rinkliavos už licencijos išdavimą (patikslinimą) sumokėjimą.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu