Leidimas vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus ar juos mėgdžiojantį žymenį, taip pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus prekių ženkluose ir dizaine.

Leidimo kodas:: PAS28220

Suteikia teisę vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus ar juos mėgdžiojantį žymenį, taip pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus prekių ženkluose ir dizaine.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pareiškėjas, pageidaujantis įregistruoti prekių ženklą ar dizainą su Lietuvos valstybės simbolika, per LR valstybinį patentų biurą pateikia teisingumo ministrui adresuotą prašymą. Prašyme turi būti nurodyta: a. pareiškėjo vardas ir pavardė (pavadinimas), adresas (buveinė); b. pareiškėjo veiklos pobūdis; c. Lietuvos valstybės simbolikos vartojimo prekių ženkle ar dizaine poreikio, tikslingumo argumentai.
Terminai
0
Leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus ar juos mėgdžiojantį žymenį, taip pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus prekių ženkluose ir dizaine suteikimo Komisija turi išnagrinėti prašymą per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo Valstybiniame patentų biure dienos. Jei Komisija iš pareiškėjo arba kitų kompetentingų institucijų pareikalauja papildomų duomenų ar dokumentų arba paprašo ekspertų išvadų nagrinėjamais klausimais, šis terminas skaičiuojamas nuo atitinkamų dokumentų, duomenų ar ekspertų išvadų gavimo dienos.
Reikalingi dokumentai
Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai: a. registravimo pažymėjimo kopija, jeigu pareiškėjas yra Lietuvos Respublikos juridinis asmuo; b. registravimo pažymėjimo kopija arba jį atitinkantis dokumentas, įrodantis įmonės, įstaigos, organizacijos teisinį registravimą, jeigu pareiškėjas yra užsienio juridinis asmuo arba įmonė, įstaiga ar organizacija, neturinti juridinio asmens teisių. Užsienio valstybėse išduoti dokumentai turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), išskyrus įstatymų ar tarptautinių sutarčių numatytus atvejus. Dokumentai pateikiami išversti į lietuvių kalbą, o vertimas turi būti patvirtintas asmens, išvertusio dokumentus, parašu; c. įgaliojimas, jei prašymą paduoda pareiškėjo atstovas; d. prekių ženklo ar dizaino praktinio vartojimo pavyzdžiai dokumentų forma, jeigu tokių turima; e. prekių ženklo ar dizaino vaizdo pavyzdys. Pareiškėjas gali pateikti ir kitų dokumentų, įrodančių pareiškėjo atitiktį nurodytiems reikalavimams.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu